Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Slovak Journal of Political Sciences

The Journal of University of Saint Cyril and Metodius in Trnava

4 Issues per year

Open Access
Online
ISSN
1335-9096
See all formats and pricing
More options …

The Role of the President in the Context of the Political Changes in Slovakia

Peter Horváth
 • Corresponding author
 • Department of Public Politics and Public Administration, Faculty of Social Science, University of SS. Cyril and Methodius in Trnava
 • Email
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
Published Online: 2014-03-11 | DOI: https://doi.org/10.2478/sjps-2014-0002

Abstract

The aim of the article is to introduce a number of determinants that influence the activities of the office of the President of the Slovak Republic. They caused numerous transformations, which were implemented into our constitutional order over the time. The relations between president and government within the executive power is the most common theme of amendments to the Constitution of the Slovak Republic. Even the introduction of the institute of direct election for the head of state in 1999 arose as the result of strained relations between the same power entities. Therefore, there is a clear tendency that only if both components of the executive power come from the same political background, they carry out their activities in a positive way. This statement can be demonstrated by the political development in Slovakia after the year 2010 - throughout the government of Iveta Radičová, as well as Robert Fico.

Abstraktné

Cieľom článku je predstaviť viacero determinantov, ktoré vplývali na činnosť funkcie prezidenta v podmienkach Slovenskej republiky. Spôsobili celú radu premien, ktoré sa postupne dostali až do nášho ústavného poriadku. Vzťah prezidenta a vlády v rámci výkonnej moci je vôbec najčastejšou témou novelizácií Ústavy Slovenskej republiky. Aj zavedenie inštitútu priamej voľby hlavy štátu v roku 1999 bolo výsledkom napätých vzťahov medzi týmito subjektmi tej istej moci. Dochádza tak jednoznačne k tendencii, že len v prípade, že obe zložky výkonnej moci sú z jedného politického tábora, vykonávajú svoju činnosť pozitívnym smerom. Toto možno preukázať aj na politickom vývoji na Slovensku po roku 2010 - pri vláde Ivety Radičovej i Roberta Fica.

Keywords: president; government; executive power; election for president; political stability; election campaign

Kľúčové slová: prezident; vláda; výkonná moc; voľba prezidenta; politická stabilita; volebná kampaň

References

 • HORVÁTH, P.: Politický systém Slovenskej republiky. Trnava: UCM, 2007. 137s.ISBN 978-80-89220-84-7Google Scholar

 • HORVÁTH, P. a kol.: Kapitoly z politického systému Slovenskej republiky. Trnava: UCM, 2013. 192s. ISBN 978-80-263-0373-2Google Scholar

 • HORVÁTH, P. - JUHÁS, P.: Zavádzanie priamej voľby prezidenta na Slovenskua jeho dôsledky in: Acta Universitatis Carolinae 4/2011, Praha: Univerzita Karlova, 2012. s. 115-129 ISSN 0323-0619Google Scholar

 • HORVÁTH, P. - ŠVIKRUHA, M.: Prezident ako aktér volieb 2012. In: DOBIÁŠ, D. a kol.: Voľby 2012 - Kam kráčaš demokracia. Košice: UPJŠ. 94s. IABN 978-80-8152-030-3Google Scholar

 • KOPEČEK, L.: Politické strany na Slovensku 1989 až 2006. Brno: CDK 2007. 627s.ISBN 978-80-7325-113-0Google Scholar

 • LEŠKA, D.: Systém politických strán na Slovensku a perspektívy prehlbovaniademokracie po voľbách 2012. In: DOBIÁŠ, D. a kol.: Voľby 2012 - Kam kráčaš demokracia. Košice: UPJŠ. 94s. IABN 978-80-8152-030-3Google Scholar

 • JUHÁS, P.: Voľby prezidentov v Čechách a na Slovensku. In: KOTÁSEK, J. a kol.: Dny práva 2012 - Days of Law 2012. Brno: Masarykova univerzita 2013. S. 377-388. ISBN 978-80-210-6319-8.Google Scholar

About the article

Peter Horváth

PhDr. Peter Horváth, PhD., works at the Faculty of Social Sciences in Trnava and since its foundation he has been its dean. In the scientific research he focuses on the aspects of the political system of the Slovak Republic.


Published Online: 2014-03-11

Published in Print: 2014-01-01


Citation Information: Slovak Journal of Political Sciences, Volume 14, Issue 1, Pages 75–87, ISSN (Online) 1335-9096 , DOI: https://doi.org/10.2478/sjps-2014-0002.

Export Citation

This content is open access.

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in