Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Slovak Journal of Political Sciences

The Journal of University of Saint Cyril and Metodius in Trnava

4 Issues per year

Open Access
Online
ISSN
1335-9096
See all formats and pricing
More options …

Liberalism According to Štefan Launer or on an Ethno-Emancipation Theory

Prof. Marcela Gbúrová
 • Corresponding author
 • Department of Political Science, Faculty of Arts UPJŠ in Košice, Petzvalova 4, 040 01 Košice, Slovak Republic
 • Email
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
Published Online: 2014-03-25 | DOI: https://doi.org/10.2478/sjps-2014-0006

Abstract

Liberalism According to Štefan Launer, or on an Ethno-Emancipation Theory. (This paper has been prepared under the VEGA project No. 1/1116/12). Liberally-oriented Štefan Launer intervened in the complicated Slovak nationalidentification process of the 1840s, who defined himself in relation to the Štúr´s group by his radical rejection of their language reform. He considered that reform a gross distortion of the State (Historic-Hungarian) and national (Czechoslovak) integration. Launer made use of the difficult situation of looking for the most suitable solution of language issues of Slovaks in Historic Hungary to expose his own expertise, his intellectual gifts, and his conflicting nature. He developed his own ethno-emancipation theory, through which he not only wanted to attract the representatives of the Lutheran Church in Historic Hungary, but mainly the historic Hungarian political suzerain. The essence of his concept was that he defined the streamlining of cultural and political modernity in Europe from its western part to its eastern part, while having ”entrusted” the global history-forming initiative to four of the Western European nations (the Italian, the French, the English, and the German ones), which by virtue of their scholarship and spirit were to revive the Slavic world. Through the above concept, he intended to contribute to resolving the ethno-cultural processes ongoing within the context of modernizing multilingual Historic Hungary

Abstract

Liberalizmus v podaní Štefana Launera, alebo o jednej etnicko-emancipačnej teórii. (Táto štúdia je výsledkom riešenia projektu VEGA č. 1/1116/12). Do komplikovaného slovenského národno-identifikačného procesu zasiahol v 40. rokoch 19. storočia aj liberálne orientovaný Štefan Launer, ktorý sa vymedzil vo vzťahu k štúrovcom radikálnym odmietnutím ich jazykovej reformy. Uvedenú reformu považoval za hrubé narušenie štátnej (uhorskej) a národnej (československej) integrácie. Launer využil komplikovanú situáciu hľadania najvhodnejšieho riešenia jazykovej otázky Slovákov v Uhorsku na to, aby zviditeľnil svoju učenosť, svoje intelektuálne danosti i svoju konfliktnú povahu. Vypracoval vlastnú etnicko-emancipačnú teóriu, ktorou chcel zaujať nielen predstaviteľov evanjelickej cirkvi v Uhorsku, ale najmä uhorskú politickú vrchnosť. Podstata jeho koncepcie spočívala v tom, že nastavil smerovanie kultúrnopolitickej modernity v Európe Launer od jej západnej časti na jej východnú časť, pričom svetodejinnú iniciatívu „zveril“ štyrom západoeurópskym národom (Talianom, Francúzom, Angličanom, Nemcom), ktoré svojou vzdelanosťou a duchom majú obrodiť slovanský svet. Touto koncepciou chcel prispieť k riešeniu etnicko-kultúrneho procesu prebiehajúceho v rámci modernizácie mnohorečového Uhorska

Keywords: liberalism; ethno-emancipation theory; Štefan Launer; Slavs (Slavonery); Kossuthan platform of a single Historic-Hungarian nation and the single Historic-Hungarian language

Kľúčovéslová: liberalizmus; etnicko-emancipačná teória; Štefan Launer; slovanstvo; kossuthovskej platforme jednotného uhorského národa a jednotnej uhorskej reči

References

 • Hodža, J. M. : Dobruo slovo Slovákom súcim na slovo. Liptovský Mikuláš 1847.Google Scholar

 • Hodža, M.: Československý rozkol. Martin 1922.Google Scholar

 • Hurban, J. M.: Slovensko a jeho život literárni. Slovenské pohľady I, 4, 1851.Google Scholar

 • Kleinschnitzová, F.: Sládkovič a jeho doba. Praha 1928.Google Scholar

 • Marták, J.: Útok na spisovnú slovenčinu roku 1847/48 a jeho cieľ. Martin 1938.Google Scholar

 • Novotný, J. O.: Střední Slovensko I. Praha 1937.Google Scholar

 • Launer, Š.: Povaha Slovanstva. Lipsko 1847.Google Scholar

 • Launer, Š.: Našim milým Slovákům. Banská Štiavnica 1848.Google Scholar

 • Pražák, A.: Dějiny spisovné slovenštiny po dobu Štúrovu. Praha 1922.Google Scholar

 • Rapant, D.: Slovenské povstanie v roku 1848-1849, I/1-2-V/1-2. Bratislava 1937, 1947, 1948, 1950, 1954, 1956, 1958, 1961, 1963, 1967, 1972.Google Scholar

 • Sziklay, L.: Launer István, egy 1848-évi szlovák röpirat szerzője. Budapest 1948.Google Scholar

About the article

Published Online: 2014-03-25

Published in Print: 2014-03-01


Citation Information: Slovak Journal of Political Sciences, ISSN (Online) 1335-9096 , DOI: https://doi.org/10.2478/sjps-2014-0006.

Export Citation

This content is open access.

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in