Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Slovak Journal of Political Sciences

The Journal of University of Saint Cyril and Metodius in Trnava

4 Issues per year

Open Access
Online
ISSN
1335-9096
See all formats and pricing
More options …

Republic of Moldova: Diaspora and Diaspora Policy

Prof. Valeriu Mosneaga
Published Online: 2014-03-25 | DOI: https://doi.org/10.2478/sjps-2014-0007

Abstract

Republic of Moldova: Diaspora and Diaspora policy. In this article the Moldovan Diaspora and Moldova’s policy regarding Diasporas phenomena are researched. The historical and the contemporary contexts of formation of Moldovan Diasporas are revealed. The roles of Moldovan citizens’ labor migration, as well as the formation of Moldovan communities and Diasporas abroad are analyzed. The main directions of Moldova’s Diaspora policy are shown: visa free regime and readmission; mobility and circular migration; juridical and social protection of Moldovan migrants abroad; the return and reintegration of Moldovan labor migrants into their homeland’s society. The role of state bodies in the development and implementation of migration policies on a national level is analyzed; the institutional changes and role of the Bureau for the Relations with Diaspora in the coordination of Moldovan state structures’ activity towards working with the Moldovan Diaspora is demonstrated. The role of non-state actors (migrant associations, Diaspora congresses, the church, trade unions, and other) in maintaining of language, culture, traditions, Moldovan identity, in the social and economical development, and Moldova’s cooperation with the accepting country are revealed. The state’s activity in protecting and respecting the political, socioeconomical, and cultural rights of Moldovan emigrants is characterized

Abstract

Moldavská republika: Diaspóra a politika diaspóry. V tomto článku sa skúma moldavská diaspóra a moldavská politika týkajúca sa fenoménu diaspóry. Odhaľujú sa historické a súčasné kontexty formovania moldavskej diaspóry a analyzujú sa úlohy pracovnej migrácie moldavských občanov ako aj vznik moldavských komunít a diaspór v zahraničí. Ukazujú sa hlavné smery politiky moldavskej diaspóry: bezvízový režim a znovuprijatie; mobilita a kruhová migrácia; právna a sociálna ochrana moldavských migrantov v zahraničí; návrat a opätovná integrácia moldavských pracovných migrantov do spoločnosti vo vlasti. Analyzuje sa úloha štátnych orgánov vo vývoji a implementácii migračnej politiky na národnej úrovni; demonštrujú sa inštitucionálne zmeny a úloha Úradu pre vzťahy s diaspórou v koordinácii činnosti moldavských štátnych štruktúr k práci s moldavskou diaspórou. Úloha neštátnych aktérov (migračné združenia, kongresy o diaspóre, cirkev, odbory a ostatné) v udržiavaní jazyka, kultúry a tradícií, moldavskej identity v sociálnom a hospodárskom vývoji, a odhaľuje sa moldavská spolupráca s prijímacou krajinou. Charakterizuje sa činnosť štátu v ochrane a rešpektovaní politických, sociálno-ekonomických a kultúrnych právach moldavských emigrantov

Keywords: Moldovan Diaspora; Diaspora policy; visa free regime and readmission; mobility and circular migration; returning of labor migrants; ethnocultural associations; rights of Moldovan emigrants

Kľúčovéslová: moldavská diaspóra; politika diaspóry; bezvízový režim a znovuprijatie; mobilita a kruhová migrácia; návrat pracovných migrantov; etno-kultúrne združenia; práva moldavských emigrantov

References

 • The Constitution of the Republic of Moldova, 29.07.1994. // Monitorul Oficial 1, 18.08.1994, http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=311496&lang=2; Google Scholar

 • Law №1245/18.07.2002 on preparing the Citizens for their Country Defence. // Monitorul Oficial 137-138, 10.10.2002, http://lex.justice.md/md/312749/ Google Scholar

 • Presidential Decree Nr.1638-II / 30.08.2000 on support persons from Moldova residing abroad and work with them. // Monitorul Oficial nr.1115, 05.09.2000, http://www.ambasadamoldova.cz/doc/diaspora/Decret_2000-md.pdf Google Scholar

 • Pilot Program for Attracting Remittances in Economics "PARE 1 +1" for 2010-2012 (approved by the Decision of the Government nr.972, 18.10.2010).// Monitorul Oficial nr.108-109/611, 29.06.2010 http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=336486&lang=1Google Scholar

 • The Decision of the Government №655/08 September 2011 on the National Strategy on Migration and Asylum (2011-2020). // Monitorul Oficial nr.152-155/726, 16.09. 2011 http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=340066&lang=1Google Scholar

 • The Decision of the Government №657/06.11.2009 for approving the Regulation on organization, functioning, structuring the limit-effectiveness of the State Chancellery. // Monitorul Oficial 162, 10.11.2009, http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=332599&lang=1Google Scholar

 • Activity report of the Bureau for Relations with Diaspora of the State Chancellery of the Government of the Republic of Moldova “A year of creation”. - Chisinau, BRD, 2013, 32 p. (Romanian) Google Scholar

 • Brunarska Z., Mananashvili S., Weinar A. (2013) Return, readmission and reintegration in the Eastern Partnership countries: An overview. // CARIM-East RR 2013/17, Migration Policy Centre, European University Institute, 24 p., http://www.carim-east.eu/media/CARIM-East-RR-2013-17.pdf Google Scholar

 • Ganta V. (2012) The demographic and economic framework of circular migration in Moldova. // CARIM-East Explanatory Note 12/69, September, 2012, Migration Policy Centre, European University Institute, 6 p., http://www.carimeast.eu/media/exno/Explanatory%20Notes_2012-69.pdf Google Scholar

 • Cabacenco P. (2006) On the Moldovan Diaspora: promoting transnational migrant networks via the Internet. // Population of the Republic of Moldova in the context of international migration. Vol.I. - Iaşi: Pan-Europe, p.96-103 (Russian) Google Scholar

 • Cheianu-Andrei D. (2013) Mapping of the Moldovan Diaspora in Italy, Portugal, France and the United Kingdom. - Chisinau, IOM, 140 p.Google Scholar

 • Ciumas T. (2012) The Legal Framework for Circular Migration in Moldova. // CARIM- East Explanatory Note 12/74, September 2012, Migration Policy Centre, European University Institute, 9 p. http://www.carim-east.eu/media/exno/Explanatory%20Notes_2012-74.pdf Google Scholar

 • Makaryan S. (2013) Migration Rhetoric in Political Party Programs: Comparative Review of Case-Studies of Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova, Russia and Ukraine. CARIM-East Research Report 2013/28, 18 p., http://www.carim-east.eu/media/CARIM-East-RR-2013-28.pdf Google Scholar

 • Moldova after the global crisis: promoting competitiveness and shred growth (2011). April 4, 2011. World Bank, 207 p.Google Scholar

 • Moraru V., Mosneaga V., Rusnac G. (2012) Migration pendulum. - Chisinau, “Tipografia-Sirius”, 200 p. (Russian) Google Scholar

 • Morozan A., Margarint A. (2006) The formation of the Moldovan Diaspora in relation to labor migration: present and perspectives. // MOLDOSCOPIE (Probleme de analiză politică). - Chişinău: USM, nr.4 (XXXV), p.29-42 (Romanian) Google Scholar

 • Mosneaga V. (2013) The formation of the Moldovan Diaspora and Migration Policy of the Republic of Moldova. // MOLDOSCOPIE (Probleme de analiza politica). - nr.3 (LXIII), 2013. - Chisinau: CEP USM, 2013, p.18-34 (Russian) Google Scholar

 • Mosneaga V. (2012a) Moldova: Emigration And Diaspora. // CARIM-East Explanatory Note 12/110, September 2012, Migration Policy Centre, European University Institute, 8 p., http://www.carim-east.eu/media/exno/Explanatory%20Notes_2012-110.pdf Google Scholar

 • Mosneaga V. (2012b) Moldovan Labour Migrants in the European Union: Problems of Integration. CARIM-East Research Report 2012/41, Migration Policy Centre, European University Institute, 20 p., http://www.carim-east.eu/media/CARIM-East-2012-RR-41.pdf Google Scholar

 • Mosneaga V. (2012c) Circular Migration of the Population of the Republic of Moldova. // CARIM-East Explanatory Note 12/68, September 2012. Migration Policy Centre, European University Institute, 9 p., http://www.carimeast.eu/media/exno/Explanatory%20Notes_2012-68.pdf Google Scholar

 • Mosneaga V., Moraru V., Rusnac Gh., Turcan V. (2011) Bonding process: labor migration from Moldova to Italy. - Chisinau, Editerra-Prim, 263 p. (Romanian) Mosneaga V., Rusu R. (2008) The formation of the Moldovan Diaspora abroad: the essence and specificity. // MOLDOSCOPIE (Probleme de analiza politica). nr.1 (XL). - Chisinau: CEP USM, p.91-104 (Romanian) Google Scholar

 • Mukomel V., Cheianu-Andrei D. (2013) Moldovans in the Russian Federation: Socio- Economic Profile and Policy Challenges. - Chisinau, IOM, 112 p.Google Scholar

 • Oprunenco A. (2012) Migration Issue in Programs and Platforms of Political Parties in Moldova. CARIM-East Explanatory Note 11/21. Socio-political Module. January 2012, 5 p., http://www.carim-east.eu/media/sociopol_module/Explanatory%20Notes%20Moldova%2021.pdf; Google Scholar

 • Orozco M. (2007) Looking forward and Including Migration in Development: Remittance Leveraging Opportunities for Moldova. September 2007. - Chisinau, IOM, 136 p., http://www.iom.md/materials/4_looking_forward_eng.pdf; Poletaev D.V. (2011) Research on Moldova Diaspora Involvement in Protection of Rights of Migrants’ Children in the Republic of Moldova. - Moscow, Terre des hommes, 57 p.Google Scholar

 • Stratan A., Chistruga M., Clipa V., Fala A., Septelici V. (2013) Development and side effects of remittances in the CIS countries: the case of Republic of Moldova. // CARIM-East RR 2013/25, Migration Policy Centre, European University Institute, 56 p, http://www.carim-east.eu/media/CARIM-East-RR-2013-25.pdf Google Scholar

 • Trade unions of Moldova will protect the rights of Moldovan migrants in Italy, http://www.kp.md/daily/26078/2983494/ (Russian) Google Scholar

 • Schwartz R. (2007) Exploring the Link between Moldovan Communities abroad (MCA) and Moldova. May 2007. - Chisinau, IOM, 43 p. http://www.iom.md/materials/9_diaspora_and_ocv_final_report_eng.pdf Google Scholar

 • Vaculovschi D., Lipcanu O., Popova N., Panzica F. (2013) Private employment agencies in the Republic of Moldova. - Chisinau: ILO, 30 p.Google Scholar

 • Victor Lutenco: About program for children of Diaspora "Dor". // http://www.allmoldova.com/int/interview/victor-lutenco-050713.html (Romanian) Google Scholar

 • Vremis M., Craievschi-Toarta V., Burdenii E., Herm A., Poulen M. (2013) Extended migration profile of the Republic of Moldova. - Chisinau, IOM, 312 p. Google Scholar

About the article

Published Online: 2014-03-25

Published in Print: 2014-03-01


Citation Information: Slovak Journal of Political Sciences, Volume 14, Issue 2, Pages 150–173, ISSN (Online) 1335-9096 , DOI: https://doi.org/10.2478/sjps-2014-0007.

Export Citation

This content is open access.

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in