Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Soil Science Annual

formerly Roczniki Gleboznawcze

4 Issues per year

Index Copernicus Value- 93.69 pkt

Open Access
Online
ISSN
2300-4975
See all formats and pricing
More options …

Enzyme Activity in Forest Gleysols

Ewa Błońska / Jarosław Lasota / Kazimierz Januszek
Published Online: 2013-02-27 | DOI: https://doi.org/10.2478/v10239-012-0035-y

Abstract

The aim of this study was to determine the enzymatic activity (dehydrogenase and urease) in trophically diverse Gleysols. Efforts to establish the relationship between enzymatic activity and physico-chemical properties of various subtypes of Gleysols were attempted. Dehydrogenase activity was best correlated with carbon content and acidity among the studied properties of soils. Urease activity was correlated with the reaction pf soil. Enzyme activity differentiates subtypes of Gleysols, which are characterized by a different type of soil humus. The dehydrogenase activity was higher in gleysols with peat or muck of swamp habitats. The opposite trend was found in the urease activity. The urease activity was the highest in the gleysols without organic matter. The studies showed that enzymatic activity is closely related to the type of accumulated organic matter and at the same time with species variety of plant communities..

Słowa kluczowe : aktywność enzymatyczna; dehydrogenazy; ureaza; leśne gleby gruntowoglejowe

Keywords: enzymes activities; dehydrogenases; urease; forest Gleysols

 • ACOSTA-MARTINEZ V., CRUZ L., SOTOMAYOR- RAMIREZ D., PEREZ-ALEGRIA L. 2007. Enzyme activi­ties as affected by soil properties and land use in a tropical watershed. Applied Soil Ecology 3S, I: pp. 3S-4S.Web of ScienceGoogle Scholar

 • ALEF K., NANNIPIERI P. 199S. Enzyme activities [W:] Alef K., Nannipieri P. Eds., Methods in applied Soil Microbiology and Biochemistry, Academic Press, London, New York, San Francisco.Google Scholar

 • BIELIŃSKA E.J. WĘGOREK T. 200S. Ocena oddziaływania za­drzewienia śródpolnego na aktywność enzymatyczną gleby płowej. ActaAgrophysica S(I): 17-24.Google Scholar

 • BRZEZIŃSKA M., STĘPNIEWSKA Z., STĘPNIEWSKI W., WŁODARCZYK T., PRZYWARA G., BENNICELLI R. 2001. Effect of oxygen deficiency on soil dehydrogenase ac­tivity (pot experiment with barley). International Agrophy­sics IS, 1: 3-7.Google Scholar

 • BURNS R.G. 1982. Enzyme activity in soil: location and a possi­ble role in microbial ecology. Soil Biol. Biochem. 14: 423-427.CrossrefGoogle Scholar

 • GLIŃSKI J., STĘPNIEWSKA Z., KASIAK A. 1989. Zmiany aktywności enzymatycznej gleb w warunkach zróżnicowanej zawartości tlenu i wilgotności. Rocz. Glebozn. 34, 1-2: S3- S9.Google Scholar

 • GREGORICH E.G., CASTER M.R., AUGERUS D.A., MON- REAL C.M., ELLEST B.H. 1994. Towards a minimum data set to asses soil organic matter quality in agricultural soils. Can. J. Soil Sci. 74: 367-38S.Google Scholar

 • JANUSZEK K. 1999. Aktywność enzymatyczna wybranych gleb leśnych Polski południowej w świetle badań polowych i la­boratoryjnych. Zesz. Naukowe, AR Kraków, 250, Rozprawy nr 2S0.Google Scholar

 • JANUSZEK K., BŁOŃSKA E., STANIK P. 2007. Uwagi doty­czące oznaczania aktywności dehydrogenaz w glebach testem TTC - formazan. Acta Agrophysica 9(3): 63S-644.Google Scholar

 • KANDELER E., EDER G. 1993. Effect of cattle slurry in gras­sland on microbial biomass and on activities of various enzy­mes. Biology and pertility of Soils 16: 249-2S4.Google Scholar

 • KLASYFIKACJA GLEB LEŚNYCH POLSKI. 2000. Praca zbio­rowa. CILP. Warszawa.Google Scholar

 • KOBUS J. 199S. Biologiczne procesy a kształtowanie żyzności gleby. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 421a: 209-219.Google Scholar

 • KUBISTA K. 1982. Aktywność dehydrogenaz w glebie i jej zale- zności od systemu nawadniania. PTG PKN, Komisja Biolo­gii Gleby, III, 27: 89-93.Google Scholar

 • KUCHARSKI J. 1997. Relacje między aktywnością enzymów a żyznością gleby [W:] Drobnoustroje w środowisku, występo­wanie, aktywność i znaczenie (red. W. Barabasz), AR Kra­ków: 327-347.Google Scholar

 • PONNAMPERUMA F.N. 1972. The chemistry of submerged soils. Adv. In. Agron. 24: 29-96.Google Scholar

 • STĘPNIEWSKA Z. 1987. Fe2+ interference in determination of dehydrogenase activity of soils. Soil Sci. Soil Chem. XX/I: 2S-31.Google Scholar

 • TRASAR-CEPEDA M., GIL-SOTRES F. 1987. Phosphatase activity in acid high organic matter soils in Galacia (NW Spa­in). Soil Biology and Biochemistry 19: 281-287.Google Scholar

 • TREVORS J.T. 1984. Dehydrogenase activity in soil. A compa­rison between ith INT and TTC assay. Soil Biol Biochem 16: 673-674. dr inż. Ewa Błońska Katedra Gleboznawstwa Leśnego Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Al. 29 Listopada 46, 3J-42S KrakówCrossrefGoogle Scholar

About the article

Published Online: 2013-02-27

Published in Print: 2012-12-01


Citation Information: Soil Science Annual, Volume 63, Issue 4, Pages 3–8, ISSN (Print) 0080-3642, DOI: https://doi.org/10.2478/v10239-012-0035-y.

Export Citation

This content is open access.

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in