Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Soil Science Annual

formerly Roczniki Gleboznawcze

4 Issues per year

Index Copernicus Value- 93.69 pkt

Open Access
Online
ISSN
2300-4975
See all formats and pricing
More options …

The Stock of Organic Carbon in Forest Soils in Phytocenosis of the Continental Mixed Coniferous Forest in Kampinos National Park

Marek Kondras / Danuta Czępińska-Kamińska / Paulina Sienicka / Anna Otręba / Karol Torzewski / Lidia Oktaba
Published Online: 2013-02-27 | DOI: https://doi.org/10.2478/v10239-012-0038-8

Abstract

In this study physical and chemical analyses of soils were conducted in four areas of the habitat fresh mixed coniferous forest typical of the Kampinos National Park (20% forest area KPN). An attempt was made to evaluate the stock of organic carbon in every genetic horizon and the whole profiles of selected soils, and one counted the indicator ITGL (FSTI - Forest Soil Trophizm Index). In the examined soils, the particle size distributions, the content and ability to store organic carbon was analyzed as well as the amount of total nitrogen, C:N ratio, soil reaction and sorption properties. The highest content and stock of organic carbon was noted in the Brunic Arenosol (Distric) Postagricultural. In the investigated soils, the reserve of the organic carbon is accumulated in almost equal proportional shares, dividing soil into horizontal organic and mineral parts.

Słowa kluczowe: zawartość węgla; zapas węgla; właściwości fizykochemiczne; Kampinoski Park Nrodowy

Keywords: content of carbon; stock of organic carbon; physical and chemical properties; Kampinos National Park

 • BEDNAREK R., DZIADOWIEC H., POKOJSKA U., PRUSIN- KIEWICZ Z. 2004. Badania ekologiczno-gleboznawcze. Warszawa. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa: 344 ss. BEDNAREK R., CHARZYŃSKI P., KABAŁA C. (tł. i red.) 2009. Klasyfikacja Zasobów Glebowych Świata 2006. Wyd. UMK w Toruniu: 14S ss.Google Scholar

 • BIAŁY K., BROŻEK S., CHOJNICKI J., CZĘPIŃSKA-KAMIŃ- SKA D., JANUSZEK K., KOWALKOWSKI A., KRZYŻA­NOWSKI A., OKOŁOWICZ M., SIENKIEWICZ A., SKI­BA S., WÓJCIK J., ZIELONY R. 2000. Klasyfikacja gleb leśnych Polski. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa: 127 ss.Google Scholar

 • BOREK S. 1983. Niektóre właściwości fizyczne gleb Rezerwatu „Granica” w Kampinoskim Parku Narodowym. [W:] Wpływ działalności człowieka na środowisko glebowe w Kampino­ skim Parku Narodowym. Wyd. SGGW-AR, Warszawa: 73-80.Google Scholar

 • BROŻEK S., ZWYDAK M. 2003. Atlas gleb leśnych. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych: 467 ss.Google Scholar

 • BROŻEK S. 2011. Gleby i siedliska leśne nizin i wyżyn Polski - ujęcie klasyczne i numeryczne. Rocz. Glebozn. 62, 4: 7-1S.Google Scholar

 • CHOJNICKI J., PIOTROWSKA J. 2010. Właściwości fizykoche­miczne i morfologiczne gleb rezerwatu „Rybitew” Kampino­skiego Parku Narodowego. Rocz. Glebozn. 61, 2: 21-28.Google Scholar

 • CZĘPIŃSKA-KAMIŃSKA D. 1986. Zależność między rzeźbą trenu a typami gleb obszarów Puszczy Kampinoskiej. [W:] Wpływ działalności człowieka na środowisko glebowe w Kampinoskim Parku Narodowym. Wyd. SGGW, Warszawa: S-72.Google Scholar

 • DEGÓRSKI M. 2002. Przestrzenna zmienność właściwości gleb bielicoziemnych środkowej i północnej Europy a geograficz­ne zróżnicowanie czynników pedogenicznych. Prace Geogr. 182: 189 ss.Google Scholar

 • DEGÓRSKI M. 200S. Wpływ sposobu użytkowania lasu na za­pasy węgla organicznego w glebie. Monitoring Srod. Przyr. 6: 7S-83.Google Scholar

 • GRUBA P. 2009. Wpływ drzew na przestrzenną zmienność pH w wierzchnich poziomach gleb leśnych. Sylwan 153 (S): 332-337.Google Scholar

 • JANOWSKA E., CZĘPIŃSKA-KAMIŃSKA D. 1983. Kształ­towanie się właściwości sorpcyjnych ektopróchnicy niektó­rych gleb KPN. [W:] Wpływ działalności człowieka na śro­dowisko glebowe w Kampinoskim Parku Narodowym. Wyd. SGGW: 47-S8.Google Scholar

 • KARCZEWSKA A., SZOPKA K., BOGACZ A., KABAŁA C., DUSZYŃSKA D. 2007. Rozważania nad metodyką monito­ringu gleb strefy leśnej Karkonoskiego Parku Narodowego (KPN) - w świetle zróżnicowania właściwości tych gleb. [In:] Stursa J. & Knapik R. (eds), Geoekologicke problemy Krko- nos. Sborn. Mez. Ved. Konf., rijen 2006, Svobodan. Upou. Opera Corcontica 44, 1: 9S-10S.Google Scholar

 • KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIE­GO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZ­NO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW z dnia 12.03.2012. Uwzględnianie sektora użytkowania gruntów, zmia­ny użytkowania gruntów i leśnictwa (sektora LULUCF) w zo­bowiązaniach Unii związanych ze zmianą klimatu.Google Scholar

 • KONDRAS M., CZĘPIŃSKA-KAMIŃSKA D., OSIŃSKI M., OSIŃSKA E. 2010. Zapas węgla organicznego oraz właści­wości fizykochemiczne gleb w kompleksie leśnym „Dąbro­wy Krotoszyńskie”. Rocz. Glebozn. 61, 4: 1-10.Google Scholar

 • KONECKA-BETLEY K., ZARĘBA R., CZĘPIŃSKA-KAMIŃ- SKA D., JAKUBOWSKI G., MARCINIAK M., STOPNIC- KI J. 1986. Gleby i zbiorowiska roślinne rezerwatu ,,Wilków” w KPN. [W:] Wpływ działalności człowieka na środowisko glebowe w Kampinoskim Parku Narodowym. Wyd. SGGW- AR: 73-102.Google Scholar

 • KONECKA-BETLEY K., CZĘPIŃSKA-KAMIŃSKA D., JA­NOWSKA E. 1994. Właściwości fizykochemiczne i chemicz­ne gleb w KPN (stan na 1991). [W:] Prognozowanie prze­mian właściwości gleb Kampinoskiego Parku Narodowego na tle innych komponentów środowiska przyrodniczego. Wyd. Fundacja „Rozwój SGGW”: 17-70.Google Scholar

 • KONECKA-BETLEY K. CZĘPIŃSKA-KAMIŃSKA D., JA­NOWSKA E., OKOŁOWICZ M. 2002. Gleby strefy ochrony ścisłej i częściowej w Rezerwacie Biosfery „Puszcza Kampi­noska”. Rocz. Glebozn. 53, 3-4: S-21.Google Scholar

 • KONECKA-BETLEY K. 2003. Gleby. [W:] Kampinoski Park Narodowy, Tom I, 97-133.Google Scholar

 • LAL R. 200S. Forest soils and carbon sequestration. Carbon Management and Sequestration Center. Forest Ecology and Management 220: 242-2S8.Google Scholar

 • LASOTA J., ZWYDAK M., WANIC T., BROŻEK S. 2011. Róż­norodność gleb zespołów borów mieszanych. Rocz. Glebozn. 62, 4: S4-72.Google Scholar

 • MAŁACHOWSKA J., WAWRZONIAK J., KLUZIŃSKI L., HILDEBRAND R., PLUCIAK M., WÓJCIK J. 2006: Moni­toring lasów. Ocena stanu zdrowotnego lasów w latach 1991­200S. Biblioteka Monitoringu Środowiska: 280 ss.Google Scholar

 • OSTROWSKA A., GAWLIŃSKI S., SZCZUBIAŁKA Z. 1991. Metody analizy i oceny właściwości gleb i roślin. Warszawa, Instytut Ochrony Środowiska: 334 ss.Google Scholar

 • POLSKIE TOWARZYSTWO GLEBOZNAWCZE 2009. Klasy­fikacja uziarnienia gleb i utworów mineralnych - PTG 2008. Rocz. Glebozn. 60, 2: S-16.Google Scholar

 • RAINER B., GUENTHER S., MONTANARELLA L., VAN RANT E. 2010. Carbon concentrations and stocks in forest soils of Europe. Forest Ecology and Management 260: 262­277.Google Scholar

 • STENDHAL J., JOHANSSON M.-B., ERIKSSON E., LAN- GVALL O. 2010. Soil organic carbon in Swedish spruce and pine forests-differences in stock levels and regional patterns. Silva Fennia 33 (1): S-21.Google Scholar

 • SYSTEMATYKA GLEB POLSKI 2011. Wyd. S, Rocz. Glebozn. 62, 3: 193.Google Scholar

 • WÓJCIK J. 2006. Zasoby węgla organicznego w glebach leśnych i ich zmiany. Problemy metodyczne i wiarygodność danych w aspekcie raportowania do Protokołu z Kioto. [W:] Rola lasów i gospodarki leśnej w kształtowaniu bilansu węgla w ekosystemach leśnych w Polsce. Instytut Badawczy Leśnic­twa, Warszawa 2: 8S-99.Google Scholar

 • ZIELONY R. 2004. Lasy Kampinoskiego Parku Narodowego na przełomie XX i XXI wieku. Kampinoski Park Narodowy, T. II: 111-144. Google Scholar

About the article

Published Online: 2013-02-27

Published in Print: 2012-12-01


Citation Information: Soil Science Annual, Volume 63, Issue 4, Pages 26–33, ISSN (Print) 0080-3642, DOI: https://doi.org/10.2478/v10239-012-0038-8.

Export Citation

This content is open access.

Citing Articles

Here you can find all Crossref-listed publications in which this article is cited. If you would like to receive automatic email messages as soon as this article is cited in other publications, simply activate the “Citation Alert” on the top of this page.

[1]
Beata Labaz, Bernard Galka, Adam Bogacz, Jaroslaw Waroszewski, and Cezary Kabala
Geoderma, 2014, Volume 230-231, Page 265

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in