Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Soil Science Annual

formerly Roczniki Gleboznawcze

4 Issues per year

Index Copernicus Value- 93.69 pkt

Open Access
Online
ISSN
2300-4975
See all formats and pricing
More options …

Total Content of Zn, Cu, Pb and Salinity of Soils from the Stefan Kownas Dendrological Garden in Szczecin

Justyna Chudecka
 • Zakład Rekultywacji i Chemii Środowiska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
/ Ewa Krzywy-Gawrońska
 • Zakład Rekultywacji i Chemii Środowiska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
Published Online: 2012-04-03 | DOI: https://doi.org/10.2478/v10239-012-0003-6

Ogólna Zawartość Zn, Cu I Pb Oraz Zasolenie Gleb Ogrodu Dendrologicznego Im. Stefana Kownasa w Szczecinie

Total Content of Zn, Cu, Pb and Salinity of Soils from the Stefan Kownas Dendrological Garden in Szczecin

The aim of this study was the analysis of the total contents of Zn, Cu, Pb and salinity of the soil humus horizon (0-30 cm) depending on the distance from the busy Słowackiego Street. The research was made in the Stefan Kownas Dendrological Garden, located in the Szczecin city centre. Soil salinity decreased with increasing distance from the street. Soils located closest to the street had nearly twice as much electrical conductivity as soils located at further distances, although they cannot be considered as saline soils with regard to the existing criteria. The highest total contents of zinc, copper and lead were noted in the humus horizon of soils located closest to the street. A significant decrease in metal content with distance from the street was observed mainly in the case of Cu. The total content of copper was high only in the area closest to the street, although it did not exceed admissible values. The zinc total contents generally increased, but did not exceed the admissible value in any case. The humus horizon of the soils studied was most contaminated by lead. The total contents of this metal were elevated in soils from all zones, but in the soil located closest to the street it exceeded the admissible values defined by Polish law.

Keywords: miejskie tereny zieleni; gleby miejskie; zasolenie; metale ciężkie

Keywords: urban green areas; urban soils; salinity; heavy metals

 • BARAN S. 2000. Ocena stanu degradacji i rekultywacji gleb. Wydaw. AR, Lublin.Google Scholar

 • BIENIEK A, BIENIEK B. 2008. Metale ciężkie w glebach wzdłuż arterii komunikacyjnych Olsztyna. Rocz. Glebozn. 59, 3/4: 23-30.Google Scholar

 • CZARNOWSKA K. 1997. Poziom niektórych metali ciężkich w glebach i liściach drzew miasta Łodzi. Rocz. Glebozn. 48, 3/4: 49-61.Google Scholar

 • CZARNOWSKA K. 1999. Metale ciężkie w glebach zieleńców Warszawy. Rocz. Glebozn. 50, 1/2: 31-39.Google Scholar

 • CZARNOWSKA K., KOZANECKA T. 2003. Akumulacja Zn, Pb, Cu i Cd w glebach antropogenicznych Warszawy. Rocz. Glebozn. 54, 4: 77-81.Google Scholar

 • DĄBKOWSKA-NASKRĘT H., RÓŻAŃSKI S. 2009. Formy połączeń Pb i Zn w glebach urbanoziemnych miasta Bydgoszczy. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 41: 489-496.Google Scholar

 • GĄSIOREK M., NIEMYSKA-ŁUKASZUK J. 2004. Kadm i ołów w glebach antropogenicznych ogrodów klasztornych Krakowa. Rocz. Glebozn. 55, 1: 127-134.Google Scholar

 • GREINERT A. 2003. Studia nad glebami obszaru zurbanizowanego Zielonej Góry. Oficyna Wydawnicza Uniw. Zielonogór., Zielona Góra.Google Scholar

 • KABATA-PENDIAS A., PIOTROWSKA M., MOTOWICKATERELAK T., MALISZEWSKA-KORDYBACH B., FILIPIAK K., KRAKOWIAK A., PIETRUCH C. 1995. Podstawy oceny chemicznego zanieczyszczenia gleb. Metale ciężkie, siarka i WWA. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa.Google Scholar

 • LIS J., PASIECZNA A. 2005. Badania geochemiczne w Poznaniu i okolicach. Prz. Geol. 53, 6: 470-474.Google Scholar

 • MOCEK A., DRZYMAŁA S., MASZNER P. 1997. Geneza, analiza i klasyfikacja gleb. Wydaw. Dydaktyczne AR w Poznaniu. Poznań 1997: 202-274.Google Scholar

 • OSTROWSKA A., GAWLIŃSKI S., SZCZUBIAŁKA Z. 1991. Metody analizy i oceny właściwości gleb i roślin. Katalog. Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa: 87-111.Google Scholar

 • POLSKA NORMA PN-R 04032. Gleby i utwory mineralne. Pobieranie próbek i oznaczanie składu granulometrycznego. Polski Komitet Normalizacyjny; 2 stycznia 1998 r. (Uchwała nr 1/98-o).Google Scholar

 • POLSKA NORMA PN-ISO 10390. Jakość gleby. Oznaczanie pH. Polski Komitet Normalizacyjny; 11 grudnia 1997 r. (Uchwała nr 42/97-o).Google Scholar

 • POLSKIE TOWARZYSTWO GLEBOZNAWCZE (PTG 2008). 2009. Klasyfikacja uziarnienia gleb i utworów mineralnych. Rocz. Glebozn. 60, 2: 5-16.Google Scholar

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi. Dz.U. z dnia 23 września 2002 r., nr 165, poz. 1359.Google Scholar

About the article


Published Online: 2012-04-03

Published in Print: 2012-03-01


Citation Information: Soil Science Annual, Volume 63, Issue 1, Pages 9–12, ISSN (Print) 0080-3642, DOI: https://doi.org/10.2478/v10239-012-0003-6.

Export Citation

This content is open access.

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in