Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details

Soil Science Annual

formerly Roczniki Gleboznawcze

Index Copernicus Value- 93.69 pkt

Open Access
Online
ISSN
2300-4975
See all formats and pricing
The Effect of Liming and Mineral Fertilization on the Reaction, Hydrolitic Acidity, Exchangeable Acidity and Content of Exchangeable Aluminium in Haplic Luvisols

Małgorzata Nazarkiewicz1 / Janina Kaniuczak1

Katedra Gleboznawstwa, Chemii Środowiska i Hydrologii, Uniwersytet Rzeszowski1

This content is open access.

Citation Information: Soil Science Annual. Volume 63, Issue 1, Pages 43–48, ISSN (Print) 0080-3642, DOI: https://doi.org/10.2478/v10239-012-0012-5, April 2012

Publication History

Published Online:
2012-04-03

Wpływ Wapnowania i Nawożenia Mineralnego na Odczyn, Kwasowość Hydrolityczną, Wymienną Oraz Zawartość Glinu Wymiennego w Glebie Płowej

The Effect of Liming and Mineral Fertilization on the Reaction, Hydrolitic Acidity, Exchangeable Acidity and Content of Exchangeable Aluminium in Haplic Luvisols

The research was carried out on a permanen fertilised field in the area of the Rzeszów Foothills in 1998-2001 with Haplic Luvisols developed from loess. Pasture sunflower, winter wheat, potatoes and spring barley were cultivated in a 4-year cropping system. Different mineral fertilizers NPK with constant Mg fertilization and different mineral fertilization NPK with constant Mg and Ca fertilization were applied in the experiment. Liming was applied in the form of CaO (at the dose of 2.86 t Ca·ha-1). The experiment included 14 fertilizer objects, in 4 repetitions according to the random sub-blocks method. Analysis of variance (ANOVA) was applied in statistic processing for double classification: liming (A) and mineral fertilization (B) independently of liming. The tests showed that liming decreased the hydrolytic and exchangeable acidity and decreased the exchangeable Al content in the Ap (0-25 cm) and Bt (26-50 cm) horizons. Mineral fertilization without liming raised the hydrolytic acidity in the Ap and Bt horizons, and also increased the exchangeable acidity and the exchangeable Al content in the Ap horizons. The combined effect of liming and mineral fertilization decreased the exchangeable Al content in the Ap horizon.

Keywords: gleba płowa; wapnowanie; nawożenie mineralne; kwasowość hydrolityczna; kwasowość wymienna; glin wymienny

Keywords: Haplic Luvisols; liming; mineral fertilization; hydrolitic acidity; exchangeable acidity; exchangeable aluminium

 • BRZEZIŃSKI M. 2000. Zawartość glinu wymiennego w glebie w zależności od nawożenia mineralnego i organicznego oraz wapnowania. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 472: 123-128.

 • BRZEZIŃSKI M., BARSZCZAK T. 2009. Zawartość glinu wymiennego w glebie w świetle trwałych doświadczeń nawozowych w Skierniewicach. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 541: 67-72.

 • FILIPEK T. 1989. Występowanie glinu ruchomego w glebie i jego oddziaływanie na rośliny. Post. Nauk. Roln. 4/5/6: 3-13.

 • FILIPEK T. 1998. Dynamika antropogenicznych przyczyn oraz skutków zakwaszenia gleby w Polsce. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 456: 7-12.

 • FILIPEK T., DECHNIK I. 1995. Glin wymienny jako wskaźnik żyzności gleby. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 421, a: 67-76.

 • KACZOR A. 1998. Odżywianie się roślin w warunkach gleb silnie zakwaszonych. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 456: 55-62.

 • KANIUCZAK J. 1994. The effect of various systems of mineral fertilization on the acidification of brown soil formed from loes. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 413: 173-177.

 • KANIUCZAK J. 1995. Magnez przyswajalny w glebach centralnej części Obniżenia Podkarpackiego. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 421, a: 181-191.

 • KANIUCZAK J. 1996. Elementy bilansu mikroelementów w glebie wytworzonej z lessu w warunkach uprawy roślin w zmianowaniu z uwzględnieniem nawożenia mineralnego NPK Mg Ca. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 434: 301-306.

 • KANIUCZAK J. 1997. Elementy bilansu kadmu i niklu w glebie lessowej w zależności od nawożenia mineralnego. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 448, a: 197-205.

 • KANIUCZAK J. 1998. Zakwaszenie gleb lessowych w zależności od sposobów użytkowania, wapnowania i nawożenia mineralnego. Zesz. Probl. Post. Nauk. Roln. 456: 113-118.

 • KANIUCZAK J., HAJDUK E., NOWAK M. 2000. Zawartość rozpuszczalnych form boru i molibdenu w glebie płowej wytworzonej z lessu w zależności od wapnowania i nawożenia mineralnego. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 471: 303-311.

 • KANIUCZAK J., NOWAK M., KANIUCZAK R. 2003. Wpływ wapnowania i nawożenia mineralnego na zawartość glinu wymiennego w glebie płowej wytworzonej z lessu. Zesz. Probl. Post. Nauk. Roln. 493: 615-620.

 • KUSZELEWSKI L., ŁABĘTOWICZ J., KORC M. 1995. Dynamika plonowania i zmiany w składzie kompleksu sorpcyjnego przy różnych systemach nawożenia na glebie lekkiej. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 421, a: 239-243.

 • MAZUR T., WOJTAS A., MAZUR Z., SĄDEJ W. 1998. Porównanie działania nawożenia organicznego z mineralnym na odczyn i kwasowość gleby. Zesz. Probl. Post. Nauk. Roln. 456: 251-255.

 • MERCIK S. 1997. Ujemny wpływ nadmiernego zakwaszenia gleby na rośliny. Symp. Naukowe: Przyrodnicze i antropogeniczne przyczyny oraz skutki zakwaszenia gleb. Lublin: 31-35.

 • NOWAK W., WOŁOSZYK C. 1994. Wpływ nawożenia azotem i potasem na zmiany właściwości chemicznych gleby. Zesz. Probl. Post. Nauk. Roln. 413: 247-250.

 • RABIKOWSKA B., WILK K., PISZCZ U. 1993. Wpływ 20-letniego zróżnicowanego nawożenia mineralnego na właściwości gleby gliniastej. cz. I. Odczyn, właściwości sorpcyjne oraz zawartość węgla i azotu. Zesz. Nauk. AR Kraków 277, 37 (1): 119-131.

 • RUSZKOWSKA M., KUSIO M., SYKUT S., MOTOWICKATERELAK T. 1996. Zmiany zawartości pierwiastków śladowych w glebach w warunkach doświadczenia lizymetrycznego (1991-1994). Rocz. Glebozn. 47, 1/2: 23-32.

 • SIUTA J. 1993. Przemysłowe czynniki kwasowej degradacji pokrywy glebowo-roślinnej. Symp. Naukowe: Przyrodnicze i antropogeniczne przyczyny oraz skutki zakwaszenia gleb. Lublin: 27-50.

 • STANISŁAWSKA-GLUBIAK E., WRÓBEL S. 1999. Kształtowanie się właściwości chemicznych gleby lekkiej w warunkach wieloletniego nawożenia mineralnego lub organicznego. Zesz. Probl. Post. Nauk. Roln. 467: 225-231.

 • STRĄCZYŃSKA S. 1998. Zmiany odczynu i właściwości sorpcyjnych gleby piaszczystej pod wpływem wieloletniego nawożenia mineralnego, organicznego i organiczno-mineralnego. Zesz. Probl. Post. Nauk. Roln. 456: 165-168.

 • STRĄCZYŃSKI S. 1999. Stan zakwaszenia i potrzeby wapnowania gleb w Polsce. Zesz. Probl. Post. Nauk. Roln. 467: 527-532.

 • SZWEDO J., ŻMUDA E. 1994. Effect of soil management and liming on the changes of chemical properties of acid soils in an orchard. Zesz. Probl. Post. Nauk. Roln. 413: 301-306.

 • TURSKI R. 1993. Przyrodnicze aspekty zakwaszenia gleb w Polsce. Symp. Naukowe: Przyrodnicze i antropogeniczne przyczyny oraz skutki zakwaszenia gleb. Lublin: 9-18.

 • WIATER J., WESOŁOWSKI M. 1998. Wpływ różnych nawozów na pH i kwasowość hydrolityczną w glebie lessowej wieloletnich monokultur zbożowych. Zesz. Probl. Post. Nauk. Roln. 456: 509-514.

Comments (0)

Please log in or register to comment.