Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Soil Science Annual

formerly Roczniki Gleboznawcze

4 Issues per year

Index Copernicus Value- 93.69 pkt

Open Access
Online
ISSN
2300-4975
See all formats and pricing
More options …

The Effect of Liming and Mineral Fertilization on the Reaction, Hydrolitic Acidity, Exchangeable Acidity and Content of Exchangeable Aluminium in Haplic Luvisols

Małgorzata Nazarkiewicz / Janina Kaniuczak
Published Online: 2012-04-03 | DOI: https://doi.org/10.2478/v10239-012-0012-5

Wpływ Wapnowania i Nawożenia Mineralnego na Odczyn, Kwasowość Hydrolityczną, Wymienną Oraz Zawartość Glinu Wymiennego w Glebie Płowej

The Effect of Liming and Mineral Fertilization on the Reaction, Hydrolitic Acidity, Exchangeable Acidity and Content of Exchangeable Aluminium in Haplic Luvisols

The research was carried out on a permanen fertilised field in the area of the Rzeszów Foothills in 1998-2001 with Haplic Luvisols developed from loess. Pasture sunflower, winter wheat, potatoes and spring barley were cultivated in a 4-year cropping system. Different mineral fertilizers NPK with constant Mg fertilization and different mineral fertilization NPK with constant Mg and Ca fertilization were applied in the experiment. Liming was applied in the form of CaO (at the dose of 2.86 t Ca·ha-1). The experiment included 14 fertilizer objects, in 4 repetitions according to the random sub-blocks method. Analysis of variance (ANOVA) was applied in statistic processing for double classification: liming (A) and mineral fertilization (B) independently of liming. The tests showed that liming decreased the hydrolytic and exchangeable acidity and decreased the exchangeable Al content in the Ap (0-25 cm) and Bt (26-50 cm) horizons. Mineral fertilization without liming raised the hydrolytic acidity in the Ap and Bt horizons, and also increased the exchangeable acidity and the exchangeable Al content in the Ap horizons. The combined effect of liming and mineral fertilization decreased the exchangeable Al content in the Ap horizon.

Keywords: gleba płowa; wapnowanie; nawożenie mineralne; kwasowość hydrolityczna; kwasowość wymienna; glin wymienny

Keywords: Haplic Luvisols; liming; mineral fertilization; hydrolitic acidity; exchangeable acidity; exchangeable aluminium

 • BRZEZIŃSKI M. 2000. Zawartość glinu wymiennego w glebie w zależności od nawożenia mineralnego i organicznego oraz wapnowania. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 472: 123-128.Google Scholar

 • BRZEZIŃSKI M., BARSZCZAK T. 2009. Zawartość glinu wymiennego w glebie w świetle trwałych doświadczeń nawozowych w Skierniewicach. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 541: 67-72.Google Scholar

 • FILIPEK T. 1989. Występowanie glinu ruchomego w glebie i jego oddziaływanie na rośliny. Post. Nauk. Roln. 4/5/6: 3-13.Google Scholar

 • FILIPEK T. 1998. Dynamika antropogenicznych przyczyn oraz skutków zakwaszenia gleby w Polsce. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 456: 7-12.Google Scholar

 • FILIPEK T., DECHNIK I. 1995. Glin wymienny jako wskaźnik żyzności gleby. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 421, a: 67-76.Google Scholar

 • KACZOR A. 1998. Odżywianie się roślin w warunkach gleb silnie zakwaszonych. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 456: 55-62.Google Scholar

 • KANIUCZAK J. 1994. The effect of various systems of mineral fertilization on the acidification of brown soil formed from loes. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 413: 173-177.Google Scholar

 • KANIUCZAK J. 1995. Magnez przyswajalny w glebach centralnej części Obniżenia Podkarpackiego. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 421, a: 181-191.Google Scholar

 • KANIUCZAK J. 1996. Elementy bilansu mikroelementów w glebie wytworzonej z lessu w warunkach uprawy roślin w zmianowaniu z uwzględnieniem nawożenia mineralnego NPK Mg Ca. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 434: 301-306.Google Scholar

 • KANIUCZAK J. 1997. Elementy bilansu kadmu i niklu w glebie lessowej w zależności od nawożenia mineralnego. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 448, a: 197-205.Google Scholar

 • KANIUCZAK J. 1998. Zakwaszenie gleb lessowych w zależności od sposobów użytkowania, wapnowania i nawożenia mineralnego. Zesz. Probl. Post. Nauk. Roln. 456: 113-118.Google Scholar

 • KANIUCZAK J., HAJDUK E., NOWAK M. 2000. Zawartość rozpuszczalnych form boru i molibdenu w glebie płowej wytworzonej z lessu w zależności od wapnowania i nawożenia mineralnego. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 471: 303-311.Google Scholar

 • KANIUCZAK J., NOWAK M., KANIUCZAK R. 2003. Wpływ wapnowania i nawożenia mineralnego na zawartość glinu wymiennego w glebie płowej wytworzonej z lessu. Zesz. Probl. Post. Nauk. Roln. 493: 615-620.Google Scholar

 • KUSZELEWSKI L., ŁABĘTOWICZ J., KORC M. 1995. Dynamika plonowania i zmiany w składzie kompleksu sorpcyjnego przy różnych systemach nawożenia na glebie lekkiej. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 421, a: 239-243.Google Scholar

 • MAZUR T., WOJTAS A., MAZUR Z., SĄDEJ W. 1998. Porównanie działania nawożenia organicznego z mineralnym na odczyn i kwasowość gleby. Zesz. Probl. Post. Nauk. Roln. 456: 251-255.Google Scholar

 • MERCIK S. 1997. Ujemny wpływ nadmiernego zakwaszenia gleby na rośliny. Symp. Naukowe: Przyrodnicze i antropogeniczne przyczyny oraz skutki zakwaszenia gleb. Lublin: 31-35.Google Scholar

 • NOWAK W., WOŁOSZYK C. 1994. Wpływ nawożenia azotem i potasem na zmiany właściwości chemicznych gleby. Zesz. Probl. Post. Nauk. Roln. 413: 247-250.Google Scholar

 • RABIKOWSKA B., WILK K., PISZCZ U. 1993. Wpływ 20-letniego zróżnicowanego nawożenia mineralnego na właściwości gleby gliniastej. cz. I. Odczyn, właściwości sorpcyjne oraz zawartość węgla i azotu. Zesz. Nauk. AR Kraków 277, 37 (1): 119-131.Google Scholar

 • RUSZKOWSKA M., KUSIO M., SYKUT S., MOTOWICKATERELAK T. 1996. Zmiany zawartości pierwiastków śladowych w glebach w warunkach doświadczenia lizymetrycznego (1991-1994). Rocz. Glebozn. 47, 1/2: 23-32.Google Scholar

 • SIUTA J. 1993. Przemysłowe czynniki kwasowej degradacji pokrywy glebowo-roślinnej. Symp. Naukowe: Przyrodnicze i antropogeniczne przyczyny oraz skutki zakwaszenia gleb. Lublin: 27-50.Google Scholar

 • STANISŁAWSKA-GLUBIAK E., WRÓBEL S. 1999. Kształtowanie się właściwości chemicznych gleby lekkiej w warunkach wieloletniego nawożenia mineralnego lub organicznego. Zesz. Probl. Post. Nauk. Roln. 467: 225-231.Google Scholar

 • STRĄCZYŃSKA S. 1998. Zmiany odczynu i właściwości sorpcyjnych gleby piaszczystej pod wpływem wieloletniego nawożenia mineralnego, organicznego i organiczno-mineralnego. Zesz. Probl. Post. Nauk. Roln. 456: 165-168.Google Scholar

 • STRĄCZYŃSKI S. 1999. Stan zakwaszenia i potrzeby wapnowania gleb w Polsce. Zesz. Probl. Post. Nauk. Roln. 467: 527-532.Google Scholar

 • SZWEDO J., ŻMUDA E. 1994. Effect of soil management and liming on the changes of chemical properties of acid soils in an orchard. Zesz. Probl. Post. Nauk. Roln. 413: 301-306.Google Scholar

 • TURSKI R. 1993. Przyrodnicze aspekty zakwaszenia gleb w Polsce. Symp. Naukowe: Przyrodnicze i antropogeniczne przyczyny oraz skutki zakwaszenia gleb. Lublin: 9-18.Google Scholar

 • WIATER J., WESOŁOWSKI M. 1998. Wpływ różnych nawozów na pH i kwasowość hydrolityczną w glebie lessowej wieloletnich monokultur zbożowych. Zesz. Probl. Post. Nauk. Roln. 456: 509-514.Google Scholar

About the article


Published Online: 2012-04-03

Published in Print: 2012-03-01


Citation Information: Soil Science Annual, Volume 63, Issue 1, Pages 43–48, ISSN (Print) 0080-3642, DOI: https://doi.org/10.2478/v10239-012-0012-5.

Export Citation

This content is open access.

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in