Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Soil Science Annual

formerly Roczniki Gleboznawcze

4 Issues per year

Index Copernicus Value- 93.69 pkt

Open Access
Online
ISSN
2300-4975
See all formats and pricing
More options …

The Accumulation of Cadmium in Soils and Selected Vegetables Cultivated in the Allotment Gardens of Rzeszów

Stanisław Właśniewski / Edmund Hajduk
Published Online: 2012-04-03 | DOI: https://doi.org/10.2478/v10239-012-0013-4

Akumulacja Kadmu W Glebach I Wybranych Warzywach Uprawianych W Ogrodach Działkowych Rzeszowa

The Accumulation of Cadmium in Soils and Selected Vegetables Cultivated in the Allotment Gardens of Rzeszów

The research presents the results of determining the cadmium content in soils and vegetables (carrot and celery roots and leaves) from allotment gardens in Rzeszów. Beside basic physico-chemical soil properties, cadmium content (AAS technique) in perchloric acid and the extract of 1 mol HCl·dm-3 were also determined in material collected from 11 groups of allotment gardens. The content of Cd in vegetables was determined in soluble H2SO4, HNO3, and H2SO4. The content of cadmium in soil was variable (0.21-0.99 mg·kg-1) and its average concentration reached 0.42 mg·kg-1. Total Cd content was statistically correlated with soil particle size fractions (< 0.02 mm). As much as 95% of the soils exhibited a natural content (0°) of Cd and 5% of the soils showed increased levels of cadmium (I°). The soils and vegetables from allotment gardens located near busy roads were more polluted by cadmium. The excess of the critical contents of cadmium (0.15 mg·kg-1) in carrot and celery disqualifies these vegetables for consumption.

Keywords: kadm; gleby; warzywa; ogrody działkowe

Keywords: cadmium; soils; vegetables; allotment gardens

 • BIELICKA A., RYŁKO E., BOJANOWSKA I. 2009. Zawartość pierwiastków metalicznych w glebach i warzywach ogrodów działkowych Gdańska i okolic. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych. 40: 209-216.Google Scholar

 • CURYŁO T. 1997. Zawartość metali ciężkich w warzywach z ogrodów działkowych w Tarnowie. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 448b: 35-42.Google Scholar

 • CZARNOWSKA K., GWOREK B., SZAFRANEK A. 1994. Akumulacja metali ciężkich w glebach i warzywach korzeniowych z ogrodów działkowych dzielnicy Warszawa-Mokotów. Rocz. Glebozn. 45, 1/2: 45-54.Google Scholar

 • CZARNOWSKA K., BEDNARZ I. 2000. Heavy metals in street dust from Warsaw. Rocz. Glebozn. 51, 3/4: 29-36.Google Scholar

 • DUDKA S. 1992. Ocena całkowitych zawartości pierwiastków głównych i śladowych w powierzchniowej warstwie gleb Polski. R(293), IUNG Puławy: 48 ss.Google Scholar

 • Dz. U. 2002. Nr 165, poz. 1359. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi.Google Scholar

 • Dz. U. 2003. Nr 37, poz. 326. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 stycznia 2003 r. w sprawie maksymalnych poziomów zanieczyszczeń chemicznych i biologicznych, które mogą znajdować się w żywności, składnikach żywności, dozwolonych substancjach dodatkowych, substancjach pomagających w przetwarzaniu albo na powierzchni żywności.Google Scholar

 • Dz. U. 2005. Nr 169, poz. 1419. Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych.Google Scholar

 • GAMBUŚ F., WIECZOREK J. 1995. Metale ciężkie w glebach i warzywach z krakowskich ogrodów działkowych. Acta Agrar. et Silv., Agr. 33: 45-59.Google Scholar

 • GOLCZ A., DŁUBIAK S. 1998. Zawartość metali ciężkich w wybranych gatunkach warzyw. Rocz. AR Poznań CCCIV, Ogrod. 27: 95-99.Google Scholar

 • GUS 2009. Ochrona Środowiska 2009: www.stat.gov.pl

 • JAKUBUS M., CZEKAŁA J. 1998. Metale ciężkie i siarka w glebach uprawnych miasta Poznania. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 460: 249-258.Google Scholar

 • JASIEWICZ C., SENDOR R., BUCZEK J. 1997. Zawartość Cd i Ni w wybranych gatunkach warzyw uprawianych w ogrodach działkowych Sosnowca. Zesz. Probl. Post. Nauk. Rol. 448b: 87-92.Google Scholar

 • KABATA-PENDIAS A., MOTOWICKA-TERELAK T., PIOTROWSKA M., TERELAK H., WITEK T. 1993. Ocena stopnia zanieczyszczenia gleb i roślin metalami ciężkimi i siarką. Ramowe wytyczne dla rolnictwa. IUNG Puławy, P(53): 20 ss.Google Scholar

 • KABATA-PENDIAS A., PENDIAS H. 1999. Biogeochemia pierwiastków śladowych. PWN Warszawa: 398 ss.Google Scholar

 • KABATA-PENDIAS A. 2000. Biogeochemia kadmu. Kadm w środowisku - problemy ekologiczne i metodyczne. Zesz. Nauk. Komitetu Człowiek i Środowisko PAN, 26: 17-24.Google Scholar

 • LIPIŃSKA J., OPRZĄDEK K. 1999. Pierwiastki śladowe w glebach ogrodów działkowych Siedlec. Zesz. Nauk WSR-P w Siedlcach, Rolnictwo, 56: 89-97.Google Scholar

 • LIPIŃSKA J. 2000. Wpływ wybranych właściwości gleby na zawartość metali ciężkich w warzywach. Zesz. Nauk AP w Siedlcach, Rolnictwo, 57: 151-157.Google Scholar

 • MOCEK A., OWCZARZAK W., TYKSIŃSKI W., KACZMAREK Z. 1995. Metale ciężkie w glebach ogrodów działkowych w Polkowicach. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 418: 299-304.Google Scholar

 • ROSADA J., NIJAK K. 2001. Zawartość metali ciężkich w warzywach uprawianych poza strefą ochronną Huty Miedzi Głogów. Progress in Plant Protection. 41, 2: 570-573.Google Scholar

 • TERELAK H., TUJAKA A. 2003. Występowanie pierwiastków śladowych w glebach użytków rolnych województwa podkarpackiego. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 493: 254-252.Google Scholar

 • TYKSIŃSKI W., MOCEK A., OWCZARZAK W., ROSZYK J. 1995. Metale ciężkie w warzywach i owocach z ogródków działkowych w Polkowicach. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 418: 305-312.Google Scholar

 • WIOŚ Rzeszów 2009. Stan środowiska w województwie podkarpackim w latach 1999-2008.Google Scholar

 • WŁAŚNIEWSKI S. 1998. Zawartość metali ciężkich w marchwi uprawianej w wiejskich działkach przyzagrodowych w województwie rzeszowskim. Pierwiastki śladowe w glebach ogrodów działkowych Rzeszowa. Rocz. AR Poznań CCCIV, Ogrod. 27: 345-351.Google Scholar

 • WŁAŚNIEWSKI S. 2003: Pierwiastki śladowe w glebach ogrodów działkowych Rzeszowa. Zesz. Probl. Post. Nauk. Rol. 493, 1: 279-287.Google Scholar

About the article


Published Online: 2012-04-03

Published in Print: 2012-03-01


Citation Information: Soil Science Annual, Volume 63, Issue 1, Pages 55–60, ISSN (Print) 0080-3642, DOI: https://doi.org/10.2478/v10239-012-0013-4.

Export Citation

This content is open access.

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in