Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Soil Science Annual

formerly Roczniki Gleboznawcze

4 Issues per year

Index Copernicus Value- 93.69 pkt

Open Access
Online
ISSN
2300-4975
See all formats and pricing
More options …

Effect of Brunic Arenosols Use on Selected Physicochemical Properties in Organic Matter

Krystyna Kondratowicz-Maciejewska / Mirosław Kobierski / Anna Murawska
Published Online: 2012-07-20 | DOI: https://doi.org/10.2478/v10239-012-0019-y

Wpływ Rodzaju Użytkowania Gleb Rdzawych na Wybrane Właściwości Fizykochemiczne Materii Organicznej

Effect of Brunic Arenosols Use on Selected Physicochemical Properties in Organic Matter

The aim of this paper was to investigate and to determine the effect of agro-technical treatments on the properties of organic matter of Arenosols. The material for research was sampled from the arable-humus horizon of arable plots and humus horizon of soils under the woodland of the Szubin Forest Division. The agricultural use of Arenosols decreased their hydrolytic acidity and the content of organic carbon and total nitrogen. Higher values of the coefficients of absorbance were recorded for the humic acids of the soils analysed under agricultural use, as compared with the humic acids of the soils under woodland. A higher share of the hydrophilic fractions was noted for the humic acids of the arable plot soils. Lower values of the ratio of the hydrophilic to hydrophobic fractions, for the humic acids of the humus horizon of soils, suggest a lower degree of humification. In conclusion, there were no identified clear differences in the properties of humic acids of Arenosols depending on the type of their use.

Keywords: gleby rdzawe; kwasy huminowe; UV-VIS; HPLC

Keywords: arenosols; humic acids; UV-VIS; HPLC

 • CHEN Y., SENESI N., SCHNITZER M. 1977. Information provided on humic substances by E4/6 ratios. Soil Sci. Soc. Am. J. 41: 352-358.Google Scholar

 • DĘBSKA B. 2004. Właściwości substancji humusowych gleby nawożonej gnojowicą. Wyd. Uczel. ATR Bydgoszcz, Rozprawy 110: 112 s.Google Scholar

 • DZIADOWIEC H. 1990. Rozkład ściółek w wybranych ekosystemach leśnych (mineralizacja, uwalnianie składników pokarmowych, humifikacja). Rozprawy UMK: 178 s.Google Scholar

 • DZIADOWIEC H. 1993. Ekologiczna rola próchnicy glebowej. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 411: 269-282.Google Scholar

 • DZIADOWIEC H. 2003. Wybrane problemy badań próchnicy gleb leśnych. [W:] Substancje humusowe w glebach i nawozach, (red.) B. Dębska, S. S. Gonet: 141-166.Google Scholar

 • DZIADOWIEC H., POKOJSKA U., PRUSINKIEWICZ Z. 2004. Materia organiczna, koloidy i roztwór glebowy jako przedmiot badań specjalistycznych. [W:] Badania ekologicznogleboznawcze. (red.) R. Bednarek, H. Dziadowiec, U. Pokojska, Z. Prusinkiewicz, Wyd. Nauk. PWN Warszawa: 154-167.Google Scholar

 • FOTYMA M., MERCIK S., FABER A. 1987. Chemiczne podstawy żyzności gleb i nawożenia. PWRiL, Warszawa.Google Scholar

 • GONET S. S. 1989. Właściwości kwasów huminowych gleb o zróżnicowanym nawożeniu. Wyd. Uczel. ATR Bydgoszcz, Rozprawy 33: 55 s.Google Scholar

 • GONET S. S. 1997: Habitat and antropogenic factors determining status of soil organic master. Humic Subst. Environ. 1: 17-24.Google Scholar

 • GONET S. S. 2003. Próchnica, substancje humusowe, węgiel organiczny - definicje, komentarze i metody oznaczania. [W:] Substancje humusowe w glebach i nawozach (red.) B. Dębska, S. S. Gonet: 21-29.Google Scholar

 • GONET S. S., DĘBSKA B. 1993. Charakterystyka kwasów huminowych powstałych w procesie rozkładu resztek roślinnych. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 411: 241-248.Google Scholar

 • GONET S.S, WEGNER K. 1990. Wpływ nawożenia na próchnicę gleb. Zesz. Nauk. AR Wrocław, Rolnictwo 53, 196: 127-135.Google Scholar

 • JURCOVA O., BIELEK P. 1997. Zdroje a straty podnej organickiej hmoty a ich bilancia. [In:] Humic Subst. Environ. 1: 7-12.Google Scholar

 • KOBIERSKI M., STASZAK E., KONDRATOWICZ-MACIEJEWSKA K., RUSZKOWSKA A. 2011. Wpływ rodzaju użytkowania gleb na zawartość metali ciężkich i ich dystrybucję w profilach gleb rdzawych. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych. Environmental Protection and Natural Resources. 49: 163-177.Google Scholar

 • KONONOWA M. M. 1968. Substancje organiczne gleby, ich budowa, właściwości i metody badań. PWRiL, Warszawa: 390 s.Google Scholar

 • KUMADA K. 1985. Elementary composition and absorption spectra of humic and fulvic acids. Soil. Sci. Plant Nutr. 31(3): 437-448.CrossrefGoogle Scholar

 • KUMADA K. 1987. Chemistry of soil organic matter. Developments in Soil Science 17, Japan Sc. Soc. Press Tokyo, Elsevier Amsterdam: 241 s.Google Scholar

 • OKARMA H., TOMEK A. 2008. Łowiectwo. Wyd. Edukacyjno-Naukowe H2O, Kraków: 503 s.Google Scholar

 • POKOJSKA U. 1986. Rola próchnicy w kształtowaniu odczynu, właściwości buforowych i pojemności jonowymiennej gleb leśnych. Rocz. Glebozn. 37, 2/3: 249-263.Google Scholar

 • PREUßE G., FRIEDRICH S., SALZER R. 2000. Retention behavior of humic substances in reversed phase HPLC. Fresenius J. Anal. Chem. 368: 268-273.Google Scholar

 • SCHNITZER M. 1978. Humic substances: chemistry and reactions. [In:] Soil Organic Matter (eds.) M. Schnitzer and S. U. Khan: 1-64. Elsevier, New York.Google Scholar

 • SKŁODOWSKI P. 1986. Przemiany substancji organicznej w glebach rdzawych i brunatnych kwaśnych. Rocz. Glebozn. 37, 2/3: 127-137.Google Scholar

 • WARD J. H. 1963. Hierarchical grouping to optimise an objective function. J. Am. Stat. Assoc. 58: 236-244.Google Scholar

 • WOELKI G., FRIEDRICH S., HANSCHMANN G., SALZER R. 1997. HPLC fractionation and structrual dynamice of humic acids. Fresenius J. Anal. Chem. 357: 548-552.Google Scholar

About the article


Published Online: 2012-07-20

Published in Print: 2012-06-01


Citation Information: Soil Science Annual, Volume 63, Issue 2, Pages 19–24, ISSN (Print) 0080-3642, DOI: https://doi.org/10.2478/v10239-012-0019-y.

Export Citation

This content is open access.

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in