Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
In This Section

Soil Science Annual

formerly Roczniki Gleboznawcze

4 Issues per year

Index Copernicus Value- 93.69 pkt

Open Access
Online
ISSN
2300-4975
See all formats and pricing
In This Section

Effect of Brunic Arenosols Use on Selected Physicochemical Properties in Organic Matter

Krystyna Kondratowicz-Maciejewska
 • Katedra Chemii Środowiska, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
/ Mirosław Kobierski
 • Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
/ Anna Murawska
 • Katedra Chemii Środowiska, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
Published Online: 2012-07-20 | DOI: https://doi.org/10.2478/v10239-012-0019-y

Wpływ Rodzaju Użytkowania Gleb Rdzawych na Wybrane Właściwości Fizykochemiczne Materii Organicznej

Effect of Brunic Arenosols Use on Selected Physicochemical Properties in Organic Matter

The aim of this paper was to investigate and to determine the effect of agro-technical treatments on the properties of organic matter of Arenosols. The material for research was sampled from the arable-humus horizon of arable plots and humus horizon of soils under the woodland of the Szubin Forest Division. The agricultural use of Arenosols decreased their hydrolytic acidity and the content of organic carbon and total nitrogen. Higher values of the coefficients of absorbance were recorded for the humic acids of the soils analysed under agricultural use, as compared with the humic acids of the soils under woodland. A higher share of the hydrophilic fractions was noted for the humic acids of the arable plot soils. Lower values of the ratio of the hydrophilic to hydrophobic fractions, for the humic acids of the humus horizon of soils, suggest a lower degree of humification. In conclusion, there were no identified clear differences in the properties of humic acids of Arenosols depending on the type of their use.

Keywords: gleby rdzawe; kwasy huminowe; UV-VIS; HPLC

Keywords: arenosols; humic acids; UV-VIS; HPLC

 • CHEN Y., SENESI N., SCHNITZER M. 1977. Information provided on humic substances by E4/6 ratios. Soil Sci. Soc. Am. J. 41: 352-358.

 • DĘBSKA B. 2004. Właściwości substancji humusowych gleby nawożonej gnojowicą. Wyd. Uczel. ATR Bydgoszcz, Rozprawy 110: 112 s.

 • DZIADOWIEC H. 1990. Rozkład ściółek w wybranych ekosystemach leśnych (mineralizacja, uwalnianie składników pokarmowych, humifikacja). Rozprawy UMK: 178 s.

 • DZIADOWIEC H. 1993. Ekologiczna rola próchnicy glebowej. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 411: 269-282.

 • DZIADOWIEC H. 2003. Wybrane problemy badań próchnicy gleb leśnych. [W:] Substancje humusowe w glebach i nawozach, (red.) B. Dębska, S. S. Gonet: 141-166.

 • DZIADOWIEC H., POKOJSKA U., PRUSINKIEWICZ Z. 2004. Materia organiczna, koloidy i roztwór glebowy jako przedmiot badań specjalistycznych. [W:] Badania ekologicznogleboznawcze. (red.) R. Bednarek, H. Dziadowiec, U. Pokojska, Z. Prusinkiewicz, Wyd. Nauk. PWN Warszawa: 154-167.

 • FOTYMA M., MERCIK S., FABER A. 1987. Chemiczne podstawy żyzności gleb i nawożenia. PWRiL, Warszawa.

 • GONET S. S. 1989. Właściwości kwasów huminowych gleb o zróżnicowanym nawożeniu. Wyd. Uczel. ATR Bydgoszcz, Rozprawy 33: 55 s.

 • GONET S. S. 1997: Habitat and antropogenic factors determining status of soil organic master. Humic Subst. Environ. 1: 17-24.

 • GONET S. S. 2003. Próchnica, substancje humusowe, węgiel organiczny - definicje, komentarze i metody oznaczania. [W:] Substancje humusowe w glebach i nawozach (red.) B. Dębska, S. S. Gonet: 21-29.

 • GONET S. S., DĘBSKA B. 1993. Charakterystyka kwasów huminowych powstałych w procesie rozkładu resztek roślinnych. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 411: 241-248.

 • GONET S.S, WEGNER K. 1990. Wpływ nawożenia na próchnicę gleb. Zesz. Nauk. AR Wrocław, Rolnictwo 53, 196: 127-135.

 • JURCOVA O., BIELEK P. 1997. Zdroje a straty podnej organickiej hmoty a ich bilancia. [In:] Humic Subst. Environ. 1: 7-12.

 • KOBIERSKI M., STASZAK E., KONDRATOWICZ-MACIEJEWSKA K., RUSZKOWSKA A. 2011. Wpływ rodzaju użytkowania gleb na zawartość metali ciężkich i ich dystrybucję w profilach gleb rdzawych. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych. Environmental Protection and Natural Resources. 49: 163-177.

 • KONONOWA M. M. 1968. Substancje organiczne gleby, ich budowa, właściwości i metody badań. PWRiL, Warszawa: 390 s.

 • KUMADA K. 1985. Elementary composition and absorption spectra of humic and fulvic acids. Soil. Sci. Plant Nutr. 31(3): 437-448. [Crossref]

 • KUMADA K. 1987. Chemistry of soil organic matter. Developments in Soil Science 17, Japan Sc. Soc. Press Tokyo, Elsevier Amsterdam: 241 s.

 • OKARMA H., TOMEK A. 2008. Łowiectwo. Wyd. Edukacyjno-Naukowe H2O, Kraków: 503 s.

 • POKOJSKA U. 1986. Rola próchnicy w kształtowaniu odczynu, właściwości buforowych i pojemności jonowymiennej gleb leśnych. Rocz. Glebozn. 37, 2/3: 249-263.

 • PREUßE G., FRIEDRICH S., SALZER R. 2000. Retention behavior of humic substances in reversed phase HPLC. Fresenius J. Anal. Chem. 368: 268-273.

 • SCHNITZER M. 1978. Humic substances: chemistry and reactions. [In:] Soil Organic Matter (eds.) M. Schnitzer and S. U. Khan: 1-64. Elsevier, New York.

 • SKŁODOWSKI P. 1986. Przemiany substancji organicznej w glebach rdzawych i brunatnych kwaśnych. Rocz. Glebozn. 37, 2/3: 127-137.

 • WARD J. H. 1963. Hierarchical grouping to optimise an objective function. J. Am. Stat. Assoc. 58: 236-244.

 • WOELKI G., FRIEDRICH S., HANSCHMANN G., SALZER R. 1997. HPLC fractionation and structrual dynamice of humic acids. Fresenius J. Anal. Chem. 357: 548-552.

About the article


Published Online: 2012-07-20

Published in Print: 2012-06-01Citation Information: Soil Science Annual, ISSN (Print) 0080-3642, DOI: https://doi.org/10.2478/v10239-012-0019-y. Export Citation

This content is open access.

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in