Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Soil Science Annual

formerly Roczniki Gleboznawcze

4 Issues per year

Index Copernicus Value- 93.69 pkt

Open Access
Online
ISSN
2300-4975
See all formats and pricing
More options …

Zawartość miedzi i cynku w glebie lekkiej nawożonej popiołem ze słomy jęczmienia, pszenicy i rzepaku

Mariusz Piekarczyk
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Katedra Podstaw Produkcji Roślinnej i Doświadczalnictwa, ul. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
/ Mirosław Kobierski
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb, ul. Bernardyńska 6/9, 85-029 Bydgoszcz
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
/ Karol Kotwica
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Katedra Podstaw Produkcji Roślinnej i Doświadczalnictwa, ul. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
Published Online: 2013-12-31 | DOI: https://doi.org/10.2478/ssa-2013-0014

Abstract

The use of cereals and rapeseed straw ash in the fertilisation of soils has been one of the alternative straw management methods. Adding high ash rates to soil decreased its acidity and increased the total content of copper and zinc as well as the forms of those metals extracted with the DTPA solution. Due to a low natural richness of those soils in bioavailable metal forms, the ash application to fertilise light soil, despite a low content of copper and zinc in the post-burning ash waste, must be still considered beneficial. The use of barley, wheat and rapeseed straw ash at the rate exceeding 2 Mg×ha.1 resulted in a significant increase in the total content of copper and zinc and their forms available to plants.

Streszczenie

Wykorzystanie popiołów ze spalenia słomy zbóż i rzepaku w nawożeniu gleb pozostaje jednym z alternatywnych sposobów ich zagospodarowania. Dodatek wy sokich dawek popiołu do gleby spowodował wzrost wartości pH oraz wzrost całkowi- tej zawartości miedzi i cynku, a także form tych metali ekstrahowanych roztworem DTPA. Pomimo niskiej zawartości miedzi i cynku w odpadach paleniskowych ich zastosowanie wr nawożeniu gleb lekkich należy uznać za korzystne ze względu na niską naturalną zasobność tych gleb wr formy biodostępne metali. Zastosowanie popiołu ze słomy jęczmienia, pszenicy i rzepaku wr dawce przekra- czającej 2 Mg-ha 1 spowodowało istotny wzrost całkow itej zaw artości miedzi i cynku wr glebie oraz ich fonn dostępnych dla roślin

Keywords: straw ash; sandy soil; copper; zinc

Słowa kluczowe: popiół ze słomy; gleba lekka; miedź; cynk

 • Crock J.G., Severson R., 1980. Four reference soil and rock samples for measuring element availability in the western energy regions. U.S. Geological Survey circular 841: 16.Google Scholar

 • Gibczyńska M., Meller E., Stankowski S., Prokopowicz A., 2009. Wp³yw popio³ów z wêgla brunatnego na sk³ad chemiczny gleby lekkiej. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 538: 63.71.Google Scholar

 • Herman J., Harasimowicz-Hermann G., 2005. Przydatno.æ popio ³ów ze spalania biomasy do stosowania w rolnictwie i rekultywacji gruntów. Zesz. Prob. Post Nauk Rol. 506: 189. 196.Google Scholar

 • James A.K., Thring R.W., Helle S., Ghuman H.S., 2012. Ash management review . aplications of biomass bottom ash. Energies 5: 3856.3873.Google Scholar

 • Kalembasa D., 2006. Ilo.æ i sk³ad chemiczny popio³u z biomasy ro.lin energetycznych. Acta Agrophys. 7(4): 909.914. Kalembasa S., Godlewska A., Wysokiński A., 2008. Sk³ad chemiczny popio³ów z wêgla brunatnego i kamiennego w aspekcie ich rolniczego zagospodarowania. Rocz. Glebozn. 59(2): 93.97.Google Scholar

 • Karamanos R.E., Goh T.B., Harapiak J.T., 2003. Determining wheat responses to copper in prairie soils. Can. J. Soil Sci. 83(2): 213.221.Google Scholar

 • Kowalczyk-Juśko A., 2009. Popió³ z ró¿nych ro.lin energetycznych. Proceed. of ECOpole 3(1): 159.164. Lindsay W., Norvell W., 1978. Development of a DTPA soil test for zinc, iron, manganese, copper. Soil Sci. Soc. J. 42: 421. 428.Google Scholar

 • Meller E., Bilenda E. 2012. Wp³yw popio³ów ze spalania biomasy na w³a.ciwo.ci fizykochemiczne gleb lekkich. Polit. Energ. 15(3): 287.292.Google Scholar

 • Ohno T., Erich M.S., 1990. Effect of wood ash application on soil pH and soil test nutrient levels. Agric. Ecosyst. Environ. 32: 223.239.Google Scholar

 • Olanders B., Steenari B.M., 1995. Characterization of ashes from wood and straw. Biomass Bioen. 8: 105.115.Google Scholar

 • Park B.B., Yanai R.D., Sahm J.M., Lee D.K., Abrahamson L.P., 2005. Wood Ash effects on plant and soil in a willow bioenergy plantation. Biomass and Bioen. 28(4): 355.365.Google Scholar

 • Pels J.R., Nie D.S., Kiel J.H.A., 2005. Utilization of ashes from biomass combustion and gasification. Published at 14th Euro- pean Biomass Conference & Exhibition, Paris, France, 17.21 October 2005: 1.17.Google Scholar

 • Piekarczyk M., Kotwica K., Jaskulski D., 2011a. Sk³ad elementarny popio³u ze s³omy i siana w aspekcie jego rolniczego wykorzystania. Acta Sci. Pol., Agricultura 10(2): 97.104.Google Scholar

 • Piekarczyk M., Kotwica K., Jaskulski D., 2011b. Wp³yw stosowania popio³u ze s³omy jêczmienia jarego na chemiczne w³a- .ciwo.ci gleby lekkiej. Fragm. Agron. 28(3): 91.99.Google Scholar

 • Sims J.T., Johnson G.V., 1991. Micronutrient Soil Tests. [W:] Mortvedt J.J., Cox F.R., Shuman L.M., Walch R.M. (eds) Micronutrients in Agriculture, 2nd ed. Soil Science Society of America. Book series No. 4, Madison, Wisconsin, USA: 427.477.Google Scholar

 • Singh J.P., Karamanos R.E., Stewart J.W.B., 1987. The zinc fertility of Saskatchewan soils. Can. J. Soil Sci. 67: 103.116.Google Scholar

 • Włańiewski S., 2009. Wp³yw nawo¿enia popio³em lotnym z wêgla kamiennego na wybrane w³a.ciwo.ci gleby piaszczystej i plonowanie owsa. Ochr. .rod. Zas. Nat. 41: 479.488.Google Scholar

 • Wrzosek J., Gworek B., 2010. Biomasa w energetyce odnawialnej. Ochr. .rod. Zas. Nat. 43: 104.116.Google Scholar

 • Yeledhalli N.A., Prakash S.S., Ravi M.V., Narayanarao K., 2008. Long-term Effect of Fly Ash on Crop Yield and Soil Properties. Karnataka J. Agric. Sci. 21(4): 507.512. Google Scholar

About the article

Published Online: 2013-12-31

Published in Print: 2013-09-01


Citation Information: Soil Science Annual, Volume 64, Issue 3, Pages 93–97, ISSN (Print) 0080-3642, DOI: https://doi.org/10.2478/ssa-2013-0014.

Export Citation

This content is open access.

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in