Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
In This Section

Soil Science Annual

formerly Roczniki Gleboznawcze

4 Issues per year

Index Copernicus Value- 93.69 pkt

Open Access
Online
ISSN
2300-4975
See all formats and pricing
In This Section

Correction of inaccuracies to article of Stanisław Brożek, „Does Polish soil classification, V edition, refer to all soils in our country“ published in the Soil Science Annual, vol. 63 no. 3/2012: 49–56

Jerzy Marcinek
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Gleboznawstwa i Rekultywacji, ul. Piątkowska 94, 60-649 Poznań
/ Jolanta Komisarek
 • Corresponding author
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Gleboznawstwa i Rekultywacji, ul. Piątkowska 94, 60-649 Poznań
 • Email:
/ Andrzej Mocek
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gruntów, ul. Szydłowska 50, 60-656 Poznań
/ Renata Bednarek
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk o Ziemi, Katedra Gleboznawstwa i Kształtowania Krajobrazu,ul. Lwowska I, 87-100 Toruń
/ Stefan Skiba
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Zakład Gleboznawstwa i Geografii Gleb, ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków
Published Online: 2014-05-08 | DOI: https://doi.org/10.2478/ssa-2014-0006

Streszczenie

W pracy przedstawiono sprostowania nieścisłości, jakie znalazły się w artykule Stanisława Brożka pt. „Czy sys- tematyka gleb Polski, wydanie 5. dotyczy wszystkich gleb naszego kraju" opublikowanym w Rocznikach Gleboznawczych vol. 63, nr 3, 2012: 49-56. Praca ta jednak nie jest artykułem dyskusyjnym, lecz zbiorem uwag, najczęściej nieprofesjonalnych, na temat „Systematy ki gleb Polski” wyd. 5, 2011 (SgP5). Ponieważ w arty kule ty m znalazło się wiele błędów i nieścisłości wynikają- cych z niezrozumienia przez Autora istoty systematy ki gleb, a także tekstu ocenianej ..Systematyki...’', dlatego w niniejszym opraco- waniu nie podjęto szerszej dyskusji merytorycznej, jedynie przedstawiono sprostowania do błędnych wypowiedzi Autora, które dotyczą SgP5. Tym bardziej jest to konieczne, że Autor nie jest specjalistą z zakresu systematyki gleb, a Jego artykuł został opubli- kowany w gleboznawczym czasopiśmie naukowym.

Abstract

The paper presents correction of inaccuracies to the article entitled .Does Polish soil classification, V edition, refer to all soils in our country. by Stanisław Brożek published in Soil Science Annual, vol. 63, No. 3/2012: 49.56. The article of Stanisław Brożek is not a discussion paper but only a collection of numerous remarks, mostly non-professional, on .Polish soil classification. ed. 5, 2011 (SgP5). Since the article of Stanisław Brożek contains a lot of mistakes and inaccuracies arising from misunderstanding merits of a soil classification, as well as SgP5‘s text assessed, therefore in our paper wider merits discussion has not been taken. Correction of the erroneous statements of Author which relate to SgP5 were shown instead. Moreover, this paper is necessary as the Author is not a specialist in the field of soil classification, and his article was published in a pedological scientific journal.

Słowa kluczowe: systematy ka gleb Polski; korekta do uwag krytycznych

Keywords: Polish soil classification; correction to the critical remarks

References

 • Bodenkundliche Kartieranleitung, 1994. AG - Boden, Bodenkun- dlichc Kartieranleitung, 4, Faul., 3923, 33 Abb., Hannover.

 • Genetyczna klasyfikacja gleb Polski, 1959. Praca zbiorowa. Rocz- niki Gleboznawcze - Soil Science Annual, t. 7, z. 1.

 • IUSS Working Group WRB, 2(M)7. World Reference Base for Soil Resources 2(X)6, first update 2(X)7. World Soil Resour- ces Reports No. 103. FAO, Rome.

 • Klasyfikacji gleb leśnych, 1973, wyd. 11. Praca zbiorowa. PTG, Komisja V Genezy, Klasyfikacji i Kartografii Gleb. Zespół Gleb Leśnych. Warszawa.

 • Klasyfikacja gleb leśnych Polski, 2000. Zespół Klasyfikacji Gleb Leśnych. Centrum informacji Lasów Państwowych.

 • Przyrodniezo-genetyczna klasyfikacja gleb Polski, 1956. Rocz- niki Nauk Rolniczych, t. 74, ser. D.

 • Systematyka gleb Polski, 1974. Komisja V Genezy, Klasyfikacji i Kartografii Gleb. Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual, L 25, z. 1. PWN, Warszawa.

 • Systematyka gleb Polski, 1989. Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual, t. 40, nr 3/4. PWN Warszawa.

 • Systematyka gleb Polski, 2011, wyd. 5. Roczniki Gleboznawcze

 • - Soil Science Annual, L 62, nr 3 (Marcinek J., Komisarek J. red. nauk.) (Marcinek J., Komisarek J., Bednarek R., Mocek A. Skiba S., Wiatrowska K.). Wieś Jutra Warszawa.

 • Soil Survey Staff, Soil Conservation Service, 1960. Soil Classi- fication, a comprehensive system - 7 th approximation”, USDA

 • Soil Survey Stall', 1999. SoilTaxonomy,2“,a edition. A Basic Sys- tem of Soil Classification for Making and Interpreting Soil Surveys. Agriculture Handbook 84. USDA/NRSC. Washing- ton, DC.

 • Soil Survey Staff, 2010. Keys to soil Ta\onomy, U,fc edition. USDA/NRSC.

About the article

Received: 2014-03-11

Accepted: 2013-12-12

Published Online: 2014-05-08

Published in Print: 2014-03-01Citation Information: Soil Science Annual, ISSN (Online) 2300-4975, DOI: https://doi.org/10.2478/ssa-2014-0006. Export Citation

© by Jolanta Komisarek. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. (CC BY-NC-ND 3.0)

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in