Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Soil Science Annual

formerly Roczniki Gleboznawcze

4 Issues per year

Index Copernicus Value- 93.69 pkt

Open Access
Online
ISSN
2300-4975
See all formats and pricing
More options …

Use of Innovative and Advanced Computer Simulations of Chemical Speciation of Heavy Metals in Soils and Other Environmental Samples

Wykorzystanie zaawansowanych programów komputerowych do specjacji metali ciężkich w glebach i innych próbkach środowiskowych

Agnieszka Jeske
 • Corresponding author
 • Institute of Environmental Protection-National Research Institute, Krucza 5/11, 00-548, Warsaw, Poland
 • Email
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
Published Online: 2014-10-29 | DOI: https://doi.org/10.2478/ssa-2014-0010

Abstract

The article presents several aspects of computer simulations and models of heavy metals speciation in environmental samples. The methods can be effectively used in environmental sciences, soil science, and assessment of mobility and bioavailability of heavy metals in contaminated areas. The article presents all of the methods based on examples, and with interpretation of results. The effect depends on the reliability of data used in models. The results are essential for predicting the fate and behaviour of elements in the environment, and can also be used to develop solubility curves.

Streszczenie:

W pracy przedstawiono, wiele stosowanych z powodzeniem na całym świecie, komputerowych programów do specj acj i metali ciężkich w próbkach środowiskowych. Programy te mogąbyć stosowane w ocenie mobilności, toksyczności, biodo-stępności metali ciężkich lub podatności zanieczyszczeń na biodegradację. W pracy podano przykłady, zastosowanie oraz interpre-tacj ę wyników specj acj i metali ciężkich w próbkach środowiskowych. Ideą zastosowania takich programów j est otrzymanie modelu specj acyjnego, który pozwala na określenie (teoretyczne) w jakich formach występuje dany pierwiastek w badanej próbce środowiskowej (gleba, woda, osad) co jest niezwykle istotne ze środowiskowego punktu widzenia. Efekt końcowy zależy od wyboru odpowiednich, rzeczywistych danych wejściowych i zastosowania ich w modelu. Wyniki służą do przewidywania losu i zachowania pierwiastków w środowisku, ale także mogąbyć wykorzystane w tworzeniu, np. krzywych rozpuszczalności.

Key words:: chemical speciation; computer simulation; models; metals

Słowa kluczowe:: specj acj a; programy komputerowe; modelowanie; metale ciężkie

References

 • Allison J.D., Brown D.S., Novo-Gradac K.J., 1999. MINTEQA2/ PRODEFA2, a geochemical assessment model for environ-mental systems: Version 4.0. U.S. Environmental Protection Agency National Exposure Research Laboratory Ecosystems Research Division Athens, Georgia: 75 pp.Google Scholar

 • BackstrSm M., Nilsson U., Hakansson K., Allard B., Karlosson S., 2003. Speciation of heavy metals in road runoffand road-sidetotal deposition. Water, Air, SoilPollution 147: 343-366.Google Scholar

 • Bonazountas M., 1986. Chemical Fate Modelling in Soil Systems: A State-of-the-Art Review. Commission of the European Communities, Scientific Basis for Soil Protection in the European Community (Barth H., Hermite P.L., Eds.) Elsevier, Applied Science: 487-566.Google Scholar

 • Cabaniss S.E., 1987. TITRATOR: An interactive program for aąuatic eąuilibrium calculations. Environmental Science and Technology 21: 209-210.CrossrefGoogle Scholar

 • Cederberg G.A., Street R.L., Leckie J.O., 1985. A groundwater mass transport and eąuilibrium chemistry model for multi-component systems. Water Resources 21: 1095-1104.CrossrefGoogle Scholar

 • Crawford M.B., 1996. PHREEQEV: the incorporation of a version of model V for organie complexation in aąueous Solutions into the speciation codę PHREEOE. Computers & Geo-sciences 22(2): 109-116.Google Scholar

 • Davis J.A., Kent D.B., 1990. Surface complexation modeling in aąueous geochemistry. Review Mineralogy 23: 177-260.Google Scholar

 • Dzombak D.A., Morel F.M.M., 1990. Surface Complexation Modelling: Hydrous Ferric Oxide, John Wiley and Sons, New York: 5-6.Google Scholar

 • Erten-Unal M., Wixon B.G., 1999. Biotreatment and chemical speciation of lead and zinc mine/mill wastewater discharges in Missouri, U.S.A Water, Air and Soil Pollution 116: 501-522.Google Scholar

 • Fale W.E., 1991. Multisite binding eąuilibria and speciation co-des, incorporation of the electrostatic interaction approach in to PHREEOE, Computers and Geosciences 17: 1219-1234.Google Scholar

 • Fardy J.J., Sylva R.N., 1978. SIAS, A computer program for the generalized calculation of speciation in mixed metal ligand aąueous systems. Australian Atomie Energy Commission, Rep. No. AAEC/E445.Google Scholar

 • Fest E.P.M.J., Temminghoff E.J.M., Comans R.N.J., Riemsdijk W.H., 2008. Partitioning of organie matter and heavy metals in a sandy soil: Effects of extracting solution, solid to liąuid ratio andpH. Geoderma 146: 66-74.Web of ScienceGoogle Scholar

 • Fotovat A., Naidu R., 1997. łon exchange resin andMINTEQA2 speciation of Zn and Cu in alkaline sodic and sodic extracts. Australian Journal of Soil Research 35: 711-726.Google Scholar

 • Goldberg S, Corwin D.L, Shouse PJ, Suarez D.L, 2005. Prediction of Boroń Adsorption by Field Samples of Diverse Textures. Soil Science Society of America Journal 69:1379-1388.Google Scholar

 • Harris W.R., Sammons R.D., Grabiak R.C., 2012. A specification model of essential tracę metal ions in phloern. Journal of Inorganic Biochemistry 116: 140-150.Google Scholar

 • Harvey B.R, Leonard K.S., 2002. Speciation ofradionuclides, Chemical speciation in the Environment. Blackwell Science: 358-386.Google Scholar

 • Holm P.E., Christensen T.H., Tjell J.C., McGrath S.P., 1995. Heavy metals in the environment. Speciation of cadmium and zinc with application to soil solutions. Journal of Environ-mental Quality 24: 183-190.Google Scholar

 • Jóźwiak K., 2013. Konstrukcj a i typowe uproszczenia w modelu geochemicznym na przykładzie programu Phreeąc, Przegląd Geologiczny (Geological Ouarterly) 61(1): 54-61.Google Scholar

 • Keizer M.G., 1991. ECOSAT: A computer Program for the calculation of speciation in soil-water systems. Department of Soil Science and Plant Nutrition, Agricultural University Wageningen, The Netherlands.Google Scholar

 • Kowalkowski T., Buszewski B., 1999. Modelowanie i symulacja j ako podstawowy obszar badań chemometrycznych w chemii środowiska. Chemia i Inżynieria Ekologiczna (Ecological Chemistry and Engineering) 6(11): 1121-1130.Google Scholar

 • Lumsdon D.G., Evans L.J., 2002. Predicting chemical speciation and computer simulation. Chemical Speciation in the Environment-second edition, Blackwell Science: 89-131.Google Scholar

 • Mattigod S.V., Sposito G., 1979. Chemical modeling of tracę metal eąuilibria in contaminated soil solutions using the computer program GEOCHEM. (Jenne E.A editor) Chemical modeling in aąueous systems. ACS symposium series no. 93. American Chemical Society, Washington: 837-856.Google Scholar

 • McGrath S.P., Sanders J.R., Laurie S.H., Tancok N.P., 1986. Experimental determinations and computer predictions of tracę metal ion concentrations in dilute complex solutions. Analyst 111:459-165.Google Scholar

 • Mohammed S.A.S., 2012. Studies on surface complexation modeling of Zn on soil and soil mktures as a proposed liner materiał for waste containment facilities. Journal of Materials and Environmental Science 3(6): 1117-1122.Google Scholar

 • Morel FM, Morgan J.J, 1972. A numerical method for computing eąuilibria in aąueous chemical systems. Environmental Science and Technology 6: 58-67.CrossrefGoogle Scholar

 • Ołpiński M, Trela B, Warchoł J, 2011. Usuwanie metali ciężkich na sorbentach modyfikowanych EDTA i DTPA. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Budownictwo i Inżynieria Środowiska. (Journal of Civil Engineering, Environ-ment and Architecture) 58(2): 237-255.Google Scholar

 • Papelis C, Hayes K.F, Leckie J.O., 1998. HYDRAOL: Apro-gramforthe computation of chemical eąuilibrium composition of aąueous batch systems including surface-complexation modeling of ion adsorption at teh oxide/solution interface. Technical Report 306, Stanford University Department of the Civil Engineering, Stanford: 130 pp.Google Scholar

 • Perrin D.D., Sayce I.G, 1967. Computer calculations of eąuilibrium concentrations in mktures of metal ions and complexing species. Talanta 14: 833-842.CrossrefGoogle Scholar

 • Pizzol M, Bulle C, Thomsen M, 2012. Indirect human exposure assessment of airborne lead deposited on soil via a simplified fate and speciation modelling approach. Science of the Total Environment 421/422: 203-209.Web of ScienceGoogle Scholar

 • Rastmanesh F, Moore E, Keshavarzi B, 2010. Speciation and phytoavailability of heavy metals in contaminated soils in Sarchesmeh Area, Kerman Province, Iran. Bulletin of Envi-ronmental Contamination and Toxicology 85: 515-519.Google Scholar

 • Rathnayake I.V.N., Megharaj M., Krishnamurti G.S.R., Nanthi B.S., Naidu R., 2013. Heavy metal toxicity to bacteria - Are the existing growth media accurate enough to determine he-avy metal toxicity? Chemosphere 90: 1195-1200.CrossrefWeb of ScienceGoogle Scholar

 • Rogan N., Dolenec T., Serafimovski T., Tasev G., Dolenec M., 2008. Determination of heavy metals in paddy soils (Koćani Field Macedonia) by a seąuential extraction procedurę. Materials and Geoenvironment 55(4): 444-455.Google Scholar

 • Rutkowska B., Szulc W., Bomze K., 2013. Effects of the soil properties on copper speciation in soil solution. Journal of Elementology 18(4): 695-703.Web of ScienceGoogle Scholar

 • Sahai N., Sverjensky D.A., 1998. GEOSURF: A computer program for modeling adsorption on minerał surfaces from aąueous solution. Computers and Geoscience 24(9): 853-873.Google Scholar

 • Smal H., 1999. Właściwości chemiczne roztworów glebowych gleb lekkich i ich zmiany pod wpływem zakwaszenia. Rozprawy Naukowe Akademii Rolniczej w Lublinie, 230: 180 pp.Google Scholar

 • Sposito G., Coves 1, 1988. SOILCHEM, A computer program for the calculation of chemical speciation in soils. The Kearny Foundation of soil science, University of California, CA.Google Scholar

 • Sposito G., Bingham F.T., Yadav S.S., Inouye CA., 1983. Tracę metal complexation by fulvic acid extracted for sewage sludge: II. Development of chemical models. Soil Science Society of America Journal 46: 51-56.Google Scholar

 • Sposito G., Mattigod S.V., 1980. GEOCHEM: A computer program for the calculation of chemical eąuilibria in soil Solutions and otłier natural water systems. Kearney Foundation of Soil Science, University of California, Riverside.Google Scholar

 • Stephan C.H., Courchesne E, Hendershot W.H., McGrath S.P., Chaudri A.M., Sappin-Didier V., Sauve S., 2008. Speciation of zinc in contaminated soils. Environmental Pollution 155(2): 208-216.Web of ScienceGoogle Scholar

 • Vithanage M., Upamali R.A., Dou X., Bolan N. S., Yang J.E., Sik Ok Y., 2013. Surface complexationmodeling and spectroscopic evidence of antimony adsorption on iron-oxide-rich red eartłi soils. Journal of Colloid and Interface Science 406: 217-224.Web of ScienceGoogle Scholar

 • Wesley R., Harris R., Sammons D., Grabiak R.C., 2012. A speciation model of essential tracę metal ions in phloem. Journal oflnorganicBiochemistry 116: 140-150.Google Scholar

 • Winid B., 2013. Badania specjacji bromu w wodach o zróżnicowanym zasoleniu na podstawie modelowania geochemicznego. Rocznik Ochrona Środowiska. (Annual Set The Environ-ment Protection) 15: 2452-2467.Google Scholar

 • Zachara J.M., Aninsworth CC, Cowan CE, Resch C.T., 1989. Adsorption of chromate by surface soil horizons. Soil Science Society of America Journal 53: 418-428.Google Scholar

 • Zhang Y, Jiang J., Chen M., 2008. MTNTEO modeling for evaluating the leaching behavior of heavy metals in MSWI fly ash. Journal of Environmental Sciences 20: 1398-1402.Google Scholar

About the article

Received: 2014-03-19

Accepted: 2014-06-30

Published Online: 2014-10-29


Citation Information: Soil Science Annual, Volume 65, Issue 2, Pages 65–71, ISSN (Online) 2300-4975, DOI: https://doi.org/10.2478/ssa-2014-0010.

Export Citation

© 2014 Agnieszka Jeske. This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License. BY-NC-ND 3.0

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in