Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details

Soil Science Annual

formerly Roczniki Gleboznawcze

4 Issues per year

Index Copernicus Value- 93.69 pkt

Open Access
Online
ISSN
2300-4975
See all formats and pricing

Systematyka Gleb Polski - Stan Aktualny i Dalszy Rozwój

Classification of Polish Soils - Current State and Further Development

Cezary Kabała
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wroclawiu, Instytut Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska 50-375 Wroclaw, ul. Grunwaldzka 53
 • Email:
Published Online: 2014-10-29 | DOI: https://doi.org/10.2478/ssa-2014-0013

Streszczenie

Piąte wydanie Systematyki gleb Polski umacnia zasadę klasyfikacji gleb w oparciu o ilościowo zdefiniowane poziomy i właściwości diagnostyczne. Nowe kryteria klasyfikacji bazują na podziałach międzynarodowych, jednak jednoczesne stosowanie rozwiązań zaczerpniętych z FAO-WRB i US Soil Taxonomy albo niekonsekwentne stosowanie ustalonych definicji jest powodem wewnętrznej niespójności klasyfikacji. Dalsze doskonalenie systematyki gleb Polski powinno objąć: wybórjednego międzynarodowego systemu referencyjnego dla poziomów i właściwości diagnostycznych, ustalenie hierarchii priorytetów klasyfikacyjnych i klucza do klasyfikacji gleb, doprecyzowanie definicji unikalnych poziomów diagnostycznych, opracowanie uniwersalnych zasad wyróżniania podtypów oraz doprecyzowanie kryteriów ilościowych na styku j ednostek. Należy również podj ąć próbę zmniej -szenia liczby typów i podtypów gleb, co może ułatwić odbiór, zrozumienie oraz nauczanie systematyki.

Abstract:

Fifth edition of the Polish Soil Classification reinforces the principle of soil classification based on quantitatively defined diagnostic horizons and properties. New classification criteria are based on international systems; however, the concomitant use of rules taken from the FAO-WRB and Soil Taxonomy US or inconsistent application of definition causes the internal inconsi-stencies of classification. Further improvement of Polish soil classification should include: selection of one international reference system for the diagnostic horizons and properties; statement of the hierarchy of priorities in the classification and the key for soil orders, types and subtypes; clarification of the defmitions for the uniąue diagnostic horizons; development of an universal principle of distinguishing sub-units, and the specification of sharp criteria for quantitative separation at the interface between taxonomic units. Also, the number of soil types and subtypes should be reduced, which may facilitate the perception, understanding and te-aching of the classification.

Słowa kluczowe:: klasyfikacja; poziomy diagnostyczne; kryteria ilościowe; typy gleb

Keywords:: classification; diagnostic criteria; quantitative reąuirements; soil types

Literatura

 • Ad-hoc-AGBoden, 2005. BodenkundlicheKartieranleitiing. 5th ed., Schweizerbart, Hannover: 438 pp.

 • Brożek S., 2012. Czy systematyka gleb polski, wydanie 5, dotyczy wszystkich gleb naszego kraju? Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual 63(3): 49-56.

 • Driessen R, Deckers J., Spaargaren O., Nachtergaele R, 2000. Lecture notes on the major soils of the world. FAO Reports, 94. Romę: 334 pp.

 • IUSS Working Group WRB, 2006. World Reference Base for Soil Resources, 2nd edition. World Soil Resources Reports, 103. FAO, Romę.

 • IUSS Working Group WRB, 2014. World Reference Base for Soil Resources 2014. International soil classification system for naming soils and creating legends for soil maps. World Soil Resources Reports 106, FAO, Romę: 181 pp.

 • Kabała C, Gałka B., JezierskiR, Bogacz A., 2011. Transforma-cj a mad w warunkach regulacj i rzeki i długotrwałego użytkowania rolniczego w dolinie Dobrej na Nizinie Śląskiej. Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual 62(2): 141-153.

 • Kabała C, Waroszewski J., Szopka K., Bogacz A., 2010. Geneza, właściwości i rozprzestrzenienie stagnobielic w Sudetach. Roczniki Gleboznawcze 61(4): 1-15.

 • Klasyfikacja gleb leśnych Polski, 2000. CILP, Warszawa: 127 s.

 • Klimowicz Z., 1980. Czarne ziemie Równiny Tarnobrzeskiej na tle zmian stosunków wodnych gleb tego obszaru. Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual 31(1): 163-206.

 • Konecka-Betley K., Czępińska-Kamińska D., Janowska E., 1996. Czarne ziemie w staroaluwialnym krajobrazie Puszczy Kam-

 • pinoskiej. Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual 47(3-4): 145-158.

 • Kowalkowski A., 1997. Czy istnieje potrzeba ekologicznej systematyki gleb leśnych Polski? Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual 48(1-2): 133-141.

 • Łemkowska B., 2013. „Ouaternary rendzinas” in the Systema-tics of Polish Soil. Soil Science Annual 64(4): 135-139.

 • Marcinek J., Komisarek J., Mocek A., Bednarek R., Skiba S., 2014. Sprostowanie nieścisłości jakie znalazły się w artykule Stanisława Brożka pt. „Czy Systematyka gleb Polski, wydanie 5. dotyczy wszystkich gleb naszego kraju” opublikowanym w Rocznikach Gleboznawczych z. 63(3) 2012: 49-56”. Soil Science Annual 65(1): 39-44

 • Soil Survey Staff, 1960. Soil Classification, a comprehensive system. 7th approx. USD A.

 • Soil Survey Staff, 2010. Keys to Soil Taxonomy, 1st edition. USDA, NRCS.

 • Systematyka Gleb Polski, 1989. Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual 40(3/4): 1-150.

 • Systematyka Gleb Polski, 2011. Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual 62(3): 1-193.

 • Uziak S., Poznyak S.P., Wyszniewskij J., 2010. Gleby Roztocza. Ann. UMCS, Geographia, Geologia, Mineralogia et Petro-graphia 65(1): 99-115.

 • Zwydak M., 2011. Morfologia oraz podstawowe właściwości chemiczne gleb zespołu jaworzyny z języcznikiem zwyczajnym {Phyllitido-AceretumMoor 1952) w Polsce. Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual 62(1): 177-186.

About the article

Received: 2014-05-30

Accepted: 2014-09-17

Published Online: 2014-10-29


Citation Information: Soil Science Annual, ISSN (Online) 2300-4975, DOI: https://doi.org/10.2478/ssa-2014-0013. Export Citation

© 2014 Cezary Kabała. This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License. (CC BY-NC-ND 3.0)

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in