Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Turkish Journal of Biochemistry

Türk Biyokimya Dergisi


IMPACT FACTOR 2018: 0.329

CiteScore 2018: 0.28

SCImago Journal Rank (SJR) 2018: 0.138
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2018: 0.169

Online
ISSN
1303-829X
See all formats and pricing
More options …
Volume 40, Issue 2

Issues

Screening and molecular characterization of polycyclic aromatic hydrocarbons degrading yeasts / Polisiklik aromatik hidrokarbonları parçalayan mayaların taranması ve moleküler karakterizasyonu

Diğdem Tunalı Boz
 • Ege University, Faculty of Science, Biology Department, Basic and Industrial Microbiology Section, İzmir
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
/ Hüsniye Tansel Yalçın
 • Ege University, Faculty of Science, Biology Department, Basic and Industrial Microbiology Section, İzmir
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
/ Cengiz Ç Çorbacı
 • Ege University, Faculty of Science, Biology Department, Basic and Industrial Microbiology Section, İzmir
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
/ Füsun Bahriye Uçar
 • Corresponding author
 • Ege University, Faculty of Science, Biology Department, Basic and Industrial Microbiology Section, İzmir
 • Email
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
Published Online: 2015-03-24 | DOI: https://doi.org/10.5505/tjb.2015.16023

Abstract

Objective: Disasters such as leakages and accidental falls are the main causes of environmental pollution by the petroleum industry product. Since no commercial yeast strain with biodegradation capacity is available, we aimed to isolate and characterize hydrocarbon degrading yeasts.

Methods: Yeast isolates used in the study were isolated from samples of wastewater, active sludge and crude oil, which was obtained from a petroleum refinery as well as from soil samples, which were contaminated with crude oil. Yeast isolates used in the study were isolated from wastewater, active sludge and petroleum samples obtained from petroleum refinery and soil samples contaminated with petroleum. Degradation of naphthalene, phenanthrene, pyrene and crude petroleum by yeasts were determined using a microtiter plate-based method. Molecular characterization was achieved by performing a sequence analysis of the ITS1-5.8S rRNA-ITS2 and 26S rRNA regions.

Results: In total, 100 yeast isolates were obtained from four different samples. Following the incubation in media containing different polycyclic aromatic hydrocarbon compounds (naphthalene, phenanthrene, pyrene) and crude petroleum, 12 yeast isolates were detected to degrade more than one polyaromatic hydrocarbon. Sequence analyses of rRNA regions revealed that the identified yeasts represented 10 species belonging to 6 genera. The isolates were identified as Candida parasilopsis, Candida sinolaborantium, Cryptococcus albidus, Cryptococcus diffluens, Cryptococcus uzbekistanensis, Pichia kudriavzevii, Rhodosporidium diobovatum, Rhodotorula glutinis, Rhodotorula muciloginosa and Saccharomyces cerevisiae.

Conclusion: Yeast strains that are capable of degrading more than one polycyclic aromatic hydrocarbon compound have the potential of being utilized in future research.

Özet

Amaç: Petrol endüstrisi ürünleri ile oluşturulan sızıntılar ve kazalar gibi felaketler, çevresel kirliliğe neden olan ana faktörlerdir. Mevcut durumda, biyo-parçalama kapasitesine sahip ticari bir maya suşu bulunmamaktadır. Bu yüzden, geniş hidrokarbon parçalama aktivitesine sahip maya suşlarının saptanması, bu kirliliklerin azaltılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Belirtilen bu sebeple, çalışmamızda, hidrokarbon parçalayan mayaların izolasyonu ve karakterizasyonu amaçlanmıştır.

Metod: Çalışmada kullanılan maya izolatları, petrol rafinerisinden alınmış atık su, aktif çamur ve petrol örnekleri ve petrol ile kontamine olmuş toprak örneklerinden izole edilmiştir. Naftalen, fenantren, piren ve ham petrolün mayalar tarafından parçalanması, mikrotitre plaka yöntemi kullanılarak saptanmıştır. Mayaların moleküler karakterizasyonu, ITS1-5.8S rRNA-ITS2 ve 26S rRNA bölgelerinin dizi analizi ile gerçekleştirilmiştir.

Bulgular: Toplamda, dört farklı örnekten 100 maya izolatı elde edilmiştir. Farklı polisiklik aromatik hidrokarbon bileşikleri (naftalen, fenantren, piren) ve ham petrol içeren ortamlarda inkübasyondan sonra, 12 maya izolatının birden fazla poliaromatik hidrokarbonu parçalayabildiği bulunmuştur. rRNA bölgelerinin dizi analizi, tanılanan mayaların 6 genusa dahil olan 10 türü temsil ettiklerini göstermiştir. İzolatlar, Candida parasilopsis, Candida sinolaborantium, Cryptococcus albidus, Cryptococcus diffluens, Cryptococcus uzbekistanensis, Pichia kudriavzevii, Rhodosporidium diobovatum, Rhodotorula glutinis, Rhodotorula muciloginosa ve Saccharomyces cerevisiae olarak tanılanmıştır.

Sonuç: Birden fazla polisiklik aromatik hidrokarbon bileşiğini parçalayan maya suşları, ileriki araştırmalarda kullanım potansiyeline sahiptir

Keywords : Identification; yeasts; polycyclic aromatic hydrocarbon; 26S rRNA; ITS1-5.8S rRNA-ITS2

Anahtar Kelimeler : Tanılama; mayalar; poliaromatik hidrokarbonlar; 26S rRNA; ITS1-5.8S rRNA-ITS2

About the article

Received: 2014-03-12

Accepted: 2014-09-30

Published Online: 2015-03-24

Published in Print: 2015-04-01


Citation Information: Turkish Journal of Biochemistry, Volume 40, Issue 2, Pages 105–110, ISSN (Online) 1303-829X, ISSN (Print) 0250-4685, DOI: https://doi.org/10.5505/tjb.2015.16023.

Export Citation

© 2015 by TurkJBiochem.com.

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in