Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Turkish Journal of Biochemistry

Türk Biyokimya Dergisi

6 Issues per year


IMPACT FACTOR 2017: 0.248
5-year IMPACT FACTOR: 0.356

CiteScore 2017: 0.25

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.149
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.206

Online
ISSN
1303-829X
See all formats and pricing
More options …

Evaluation of serum endothelial cell-specific molecule-1 levels and carotid intima-media thickness in patients with ankylosing spondylitis / Ankilozan spodilitli hastalarda serum endothelial cell-specific molecule-1 ve karotis intima media kalınlığının değerlendirilmesi

Hakan Türkön
 • Corresponding author
 • Çanakkale Onsekiz Mart University Faculty of Medicine, Department of Medical Biochemistry, Çanakkale, Turkey
 • Email
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
/ Ferhat Gökmen
 • Çanakkale Onsekiz Mart University Faculty of Medicine, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Çanakkale, Turkey
 • Email
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
/ Sema Uysal / Ayla Akbal
 • Çanakkale Onsekiz Mart University Faculty of Medicine, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Çanakkale, Turkey
 • Email
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
/ Beşir Şahin İnceer
 • Çanakkale Onsekiz Mart University Faculty of Medicine, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Çanakkale, Turkey
 • Email
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
/ Mustafa Reşorlu / Esra Gökmen / Hatice Reşorlu
 • Çanakkale Onsekiz Mart University Faculty of Medicine, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Çanakkale, Turkey
 • Email
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
Published Online: 2016-01-30 | DOI: https://doi.org/10.1515/tjb-2016-0004

Abstract

Objective: Ankylosing spondylitis (AS) is a chronic inflammatory disease and the increased mortality in these patients is largely caused by cardiovascular diseases. Endothelial cell-specific molecule-1 (ESM-1) is a novel marker to assess endothelial dysfunction and expressed by the vascular endothelium. In this study, the serum ESM-1 levels in patients with AS and the possible association between serum ESM-1 and carotid intima-media thickness (CIMT) as a marker of atherosclerosis was evaluated.

Methods: A total of thirty-seven patients with AS and thirty healthy control subjects were included in this study. ESM-1, erythrocyte sedimentation rate(ESR),C-reactive protein (CRP) and CIMT were measured in all subjects. ESM-1 levels were measured by ELISA method. The disease activity of patients with AS were assessed using questionnaires Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index (BASFI) and Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index (BASDAI).

Results: Serum ESM-1 levels were lower in AS patients than in healthy controls. However, there was no statistically significant difference between ESM-1 levels (304.3±185.2 vs. 373.9±206.9 ng/L, respectively; p=0.064). Patients with AS had significantly higher CIMT levels compared with controls (0.77±0.16 vs. 0.53±0.09 mm, respectively; p<0.001). While a statistically significant positive correlation was detected in all subjects between CIMT levels and ESR, CRP (r=0.378, p=0.002, r=0.547, p<0.001, respectively), no significant correlation was detected between serum ESM-1 levels and ESR, CRP, BASDAI, BASFI and CIMT.

Conclusion: The results showed that CIMT values in AS patients were increased when compared to control group. There was no correlation among ESM-1 levels, disease activity and CIMT. In order to reveal the pathological role of the ESM-1 levels in patients with AS need more studies.

Özet

Amac: Ankilozan spondilit (AS) kronik inflamatuar bir hastalıktır ve bu hastalarda artmış mortalite buyuk oranda kardiyovaskuler hastalıklardan kaynaklanmaktadır. Endothelial cell-specific molecule-1 endotel tarafından eksprese edilen ve endotel disfonksiyonu değerlendirmek icin yeni bir belirtectir. Calışmamızda, AS hastalarında serum ESM-1 duzeylerini ve aterosklerozun bir gostergesi olarak Karotis İntima-Media Kalınlığı (KİMK) arasındaki olası ilişkisini değerlendirmeyi amacladık.

Metod: Calışmaya 37 AS’li hasta ve 30 sağlıklı kontrol grubu dahil edildi. Her iki grupta ESM-1, eritrosit sedimentasyon hızı (ESH), C-reactive protein (CRP) ve KiMK olcumleri yapıldı. ESM-1 duzeyleri eliza yontemiyle olculdu. Hastalık aktivitesini değerlendirmek icin BASDAI (Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index) ve BASFI (Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index) indeksleri kullanıldı.

Bulgular: Serum ESM-1 duzeyleri, AS hastalarında sağlıklı kontrollere gore duşuktu. Bununla birlikte, ESM-1 duzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (304.3±185.2 ve 373.9±206.9 ng/L, p=0.064). AS’li hastalar kontroller ile karşılaştırıldığında anlamlı olarak yuksek KİMK duzeylerine sahipti (0.77±0.16 ve 0.53±0.09 mm, p<0.001). KİMK duzeyleri ile ESH ve CRP arasında istatistiksel olarak pozitif korelasyon tespit edilirken (r=0.378, p=0.002, r=0.547, p<0.001), ESM-1 duzeyleri ile ESH, CRP, BASDAI, BASFI ve KİMK arasında anlamlı korelasyon tespit edilmedi.

Sonuç: Sonuclar kontrol grubuna kıyasla AS hastalarında KİMK değerleri arttığını gosterdi. ESM-1 duzeyleri, hastalık aktivitesi ve CIMT arasında korelasyon saptanmadı. AS hastalarında ESM-1 duzeylerinin patolojik rolunu ortaya cıkarmak icin daha fazla araştırmaya ihtiyac vardır.

Keywords: Ankylosing spondylitis; endothelial cell-specific molecule-1; carotid intima-media thickness; CRP

Anahtar Kelimeler: Ankilozan Spondilit; endothelial cell-specific molecule-1; Karotis İntima-Media Kalınlığı; CRP

About the article

Received: 2015-04-08

Accepted: 2015-11-27

Published Online: 2016-01-30

Published in Print: 2016-02-01


Citation Information: Turkish Journal of Biochemistry, Volume 41, Issue 1, Pages 19–25, ISSN (Online) 1303-829X, ISSN (Print) 0250-4685, DOI: https://doi.org/10.1515/tjb-2016-0004.

Export Citation

© 2016 by © 2015 by TurkJBiochem.com.Get Permission

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in