Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Turkish Journal of Biochemistry

Türk Biyokimya Dergisi


IMPACT FACTOR 2018: 0.329

CiteScore 2018: 0.28

SCImago Journal Rank (SJR) 2018: 0.138
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2018: 0.169

Online
ISSN
1303-829X
See all formats and pricing
More options …
Volume 44, Issue 5

Issues

Compliance of medical biochemistry education in medical schools with national core education program 2014

Tıp fakültelerindeki biyokimya eğitiminin ulusal çekirdek eğitim programı 2014’le uyumu

S. Sibel Erdem
 • Istanbul Medipol University, International School of Medicine, Department of Biochemistry, Istanbul, Turkey
 • Regenerative and Restorative Medicine Research Center (REMER), Istanbul, Turkey
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
/ Türkan YiğitbaşıORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-0675-1839
 • Corresponding author
 • Regenerative and Restorative Medicine Research Center (REMER), Istanbul, Turkey
 • Istanbul Medipol University, School of Medicine, Department of Biochemistry, Kavacik Mah. Ekinciler Cad., no:19, 34810 Beykoz, Istanbul, Turkey
 • orcid.org/0000-0002-0675-1839
 • Email
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
/ Pakize Yigit
 • Istanbul Medipol University, School of Medicine, Department of Biostatistics, Istanbul, Turkey
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
/ Nesrin Emekli
Published Online: 2019-08-21 | DOI: https://doi.org/10.1515/tjb-2018-0282

Abstract

Background

Medical school curriculums are not standardized in Turkey and around the world, which results in great diversity in education. National Core Education Program (NCEP) has been prepared as a frame program and the aim of the program is to train medical doctors with basic abilities.

Objective

The objective of this work is to compare biochemistry curriculum based on NCEP among medical schools in Turkey.

Materials and methods

Twelve-question long survey was prepared. Sixty-nine out 84 medical schools were participated the study using 2017–2018 curriculum data. Biochemistry curriculums of medical schools are compared based on NCEP 2014.

Results

Number of biochemistry hours and content of the lectures varies among medical schools. While biochemistry was intensely studied in the first and second years of the education program, biochemistry hours and number of universities offering biochemistry have dramatically decreased after the second year. Clinical biochemistry questions had lower positive response. Accredited medical schools include NCEP subjects in their curriculum in higher ratio than the unaccredited ones.

Conclusion

Biochemistry curriculum shows variation among medical schools. Addition of clinical biochemistry beyond second year would improve NCEP adaptation. Multidisciplinary approach and vertical integration should be employed to improve quality of medical education.

Öz

Giriş

Hem ülkemizde hem dünyada tıp eğitiminde standardizasyon eksiklikleri vardır. Temel bilgi ve becerilere sahip hekimlerin yetişebilmesi için hazırlanan çerçeve bir program olan UÇEP ulusal anlamda tıp eğitiminin belirli standartlara göre yapılmasını hedeflemektedir.

Amaç

Bu çalışmanın amacı Türkiye’deki Tıp fakültelerinde uygulanan biyokimya müfredatını Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (UÇEP)’e göre karşılaştırmaktır.

Materyal ve Metot

Bunun için 12 sorudan oluşan anket formu düzenlenmiştir ve Türkiye’de bulunan 84 tıp fakültesinin 69’u ankete katılmıştır. Anket, biyokimya bölüm başkanları tarafından veya fakülte web sitelerinde bulunan 2017–2018 müfredat bilgisine dayanarak doldurulmuştur.

Bulgular

Biyokimya ders saati ve içeriği tıp fakülteleri arasında değişkenlik göstermektedir. Tüm tıp fakültelerinde biyokimya ilk iki yıl yoğun bir şekilde yer almaktadır. Üçüncü yıldan itibaren hem biyokimya ders saati azalmakta hem de biyokimya dersini programlarına dahil eden fakültelerin sayısı azalmaktadır. Klinik biyokimya bilgisi gerektiren sorulara verilen olumlu yanıt yüzdesinin daha az olduğu görülmüştür. Akredite olan tip fakültelerinin biyokimya eğitimi görece olarak akredite olmayanlara göre UÇEP’le daha uyumludur.

Sonuç

Elde edilen bulgular tıp eğitiminde biyokimya ders saatlerinin ve ders içeriklerinin standardize olmadığını göstermiştir. Klinik biyokimya dersinin 2. sınıftan sonra müfredata eklenmesi UÇEP’le uyumu arttıracaktır. Tip eğitimindeki kalite dikey entegrasyonunun artması ve multi disiplinler yaklaşımla mümkün olacaktır.

This article offers supplementary material which is provided at the end of the article.

Keywords: Medical biochemistry; Medical education; Clinical biochemistry; Biochemistry curriculum; National Core Education Program (NCEP); Teaching in medical school; Curriculum design development and implantation

Anahtar Sözcükler: tıbbi biyokimya; tıp eğitimi; klinik biyokimya; biyokimya müfredatı; Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (UÇEP); tıp fakültesinde eğitim; müfredat geliştirme ve uygulama

References

About the article

Received: 2018-07-13

Accepted: 2019-02-07

Published Online: 2019-08-21

Published in Print: 2019-10-25


Conflict of interest statement: The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this article.


Citation Information: Turkish Journal of Biochemistry, Volume 44, Issue 5, Pages 578–584, ISSN (Online) 1303-829X, DOI: https://doi.org/10.1515/tjb-2018-0282.

Export Citation

©2019 Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston.Get Permission

Supplementary Article Materials

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in