Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Turyzm

Tourism; The Journal of University of Lodz

2 Issues per year

Open Access
Online
ISSN
0867-5856
See all formats and pricing
More options …

The landscapes of tourism space

Bogdan Włodarczyk
Published Online: 2009-07-22 | DOI: https://doi.org/10.2478/V10106-009-0011-z

The landscapes of tourism space

The author attempts to define the term ‘tourism landscape’. It is treated as an important attribute of tourism space therefore, apart from its definition, the author presents its characteristic features and various types of such spaces with differing tourism landscapes. The landscapes of tourism space are treated not only as tourism assets or attractions, but also as the consequences of tourism activity on the natural and cultural environment.

Keywords: geographical space; tourism space; landscape; tourism landscape; landscape of tourism space

 • Alejziak, W., 2008, Wielkie wydarzenia sportowe jako czynnik walki konkurencyjnej na globalnym rynku turystycznym, [in:] Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji, ed. G. Gołembski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, pp. 52-66.Google Scholar

 • Bezkowska, G., 2003, Możliwości wykorzystania elementów strukturalnych krajobrazu w użytkowaniu turystycznym, [in:] Krajobraz - turystyka - ekologia, Problemy ekologii krajobrazu, ed. M. Pietrzak, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie, Instytut Turystyki - Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu, Leszno, pp. 259-27.Google Scholar

 • Bezkowska, G., 2005, Znaczenie estetyki krajobrazu w określaniu walorów turystycznych, Turystyka i Hotelarstwo, no. 8, Wydawnictwo WSTiH w Łodzi, Łódź, pp. 43-60.Google Scholar

 • Bogdanowski, J., 1976, Kompozycja i planowanie w architekturze krajobrazu, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PWN, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, 271 pp.Google Scholar

 • Bogdanowski, J., Łuczyńska-Bruzda, M., Novák, Z., 1979, Architektura krajobrazu, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa-Kraków, 246 pp.Google Scholar

 • Chylińska, D., 2008, Harmonia i autentyzm krajobrazu widzianego a wykorzystanie architektury regionalnej i jej cech w turystyce, [in:] Studia krajobrazowe jako podstawa właściwego gospodarowania przestrzenią, eds A. Zaręba, D. Chylińska, Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, pp. 221-229.Google Scholar

 • Duim, van der R., 2007, Tourismscapes - An Actor-Network Perspective, Annals of Tourism Research, vol. 34, no. 4, pp. 961-976.Web of ScienceGoogle Scholar

 • Kowalczyk, A., 1992a, Metodologia i metodyka badań percepcji krajobrazu z punktu widzenia potrzeb turystyczno-wypoczynkowych, Gea, no. 2, Metody oceny środowiska przyrodniczego, pp. 25-36.Google Scholar

 • Kowalczyk, A., 1992b, Badanie spostrzegania krajobrazu multisensorycznego podstawą kształtowania obszarów rekreacyjnych, [in:] Metody oceny środowiska przyrodniczego, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy, Bydgoszcz, 128 pp.Google Scholar

 • Kowalczyk, A., 2007, Atrakcyjność turystyczna krajobrazu kulturowego, [in:] Znaczenie badań krajobrazowych dla zrównoważonego rozwoju, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, pp. 121-132.Google Scholar

 • Liszewski, S., 2007, Krajobraz miasta a warunki życia, [in:] Znaczenie badań krajobrazowych dla zrównoważonego rozwoju, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, pp. 99-110.Google Scholar

 • Meyer, B., 2008, Krajobraz jako element atrakcyjności turystycznej obszaru, [in:] Studia krajobrazowe jako podstawa właściwego gospodarowania przestrzenią, eds A. Zaręba i D. Chylińska, Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, pp. 119-126.Google Scholar

 • Pietrzak, M., 2007, Istota, teoria i znaczenie praktyczne pojęcia "struktura krajobrazu", [in:] Znaczenie badań krajobrazowych dla zrównoważonego rozwoju, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, pp. 311-326.Google Scholar

 • Plit, F., 2007, Uwagi o nazewnictwie krajobrazów, [in:] Znaczenie badań krajobrazowych dla zrównoważonego rozwoju, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, pp. 157-166.Google Scholar

 • Słownik języka polskiego, 1978, ed. M. Szymczak, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.Google Scholar

 • Słownik języka polskiego, 2007, ed. M. Bańko, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.Google Scholar

 • Ostaszewska, K, 2002, Geografia krajobrazu. Wybrane zagadnienia metodologiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.Google Scholar

 • Richling, A., Solon, J., 1996, 2002, Ekologia krajobrazu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.Google Scholar

 • Suchodolski, J., 2008, Kształtowanie współczesnej zabudowy miejscowości turystycznych w sudeckim krajobrazie kulturowym na przykładzie Zieleńca w Górach Orlickich, [in:] Studia krajobrazowe jako podstawa właściwego gospodarowania przestrzenią, eds. A. Zaręba i D. Chylińska, Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, pp. 187-197.Google Scholar

 • Włodarczyk, B., 1999, Przemiany form aktywności turystycznej. Przykład krawędzi Wyżyny Łódzkiej, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, 194 pp.Google Scholar

 • Włodarczyk, B., 2009, Przestrzeń turystyczna. Istota, koncepcje, determinanty rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 268 pp.Google Scholar

About the article


Published Online: 2009-07-22

Published in Print: 2009-01-01


Citation Information: Tourism, Volume 19, Issue 1-2, Pages 83–90, ISSN (Online) 2080-6922, ISSN (Print) 0867-5856, DOI: https://doi.org/10.2478/V10106-009-0011-z.

Export Citation

This content is open access.

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in