Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Turyzm

Tourism; The Journal of University of Lodz

2 Issues per year

Open Access
Online
ISSN
0867-5856
See all formats and pricing
More options …

Tourism as a development factor in the light of regional development theories

Leszek Butowski
Published Online: 2010-06-30 | DOI: https://doi.org/10.2478/v10106-010-0001-1

Tourism as a development factor in the light of regional development theories

The article concerns theoretical positions on the influence of tourism on regional and local development. The adaptation possibilities of chosen regional development theories for the research needs of the tourism influence on regional development are presented. Four groups were analysed: 1) endogenous development theories; 2) network development theories; 3) economic base theories; 4) polarisation theories. Using works based on these there has been an attempt to indicate the theoretical basis of tourism growth as a factor of regional development.

Keywords: theories of regional development; tourism as a factor of regional development

 • Blank U., 1989, The community tourism industry imperative: The Necessity, The Opportunities. Its Potential, State College PA., Venture Publishing, Inc.Google Scholar

 • Butler R. W., 1980, The concept of a tourism area cycle of evolution: implications for management of resources, The Canadian Geographer, 24 (1).CrossrefGoogle Scholar

 • Butowski L., 1995, Funkcja turystyczna w dużych miastach europejskich. Studium porównawcze Berlina, Budapesztu, Paryża, Pragi, Wiednia i Warszawy, maszynopis WGiSR UW.Google Scholar

 • Butowski L., 2007, Turystyka jako czynnik rozwoju regionalnego - krytyka metodologii, [in:] Turystyka jako czynnik rozwoju spotecz-no-gospodarczego regionów europejskich, Europejska Szkoła Hotelarstwa, Turystyki i Przedsiębiorczości. Szkoła Wyższa w Sopocie, pp. 5-13.Google Scholar

 • Butowski L., 2009, Turystyka w polityce spójności gospodarczej i społecznej Unii Europejskiej w latach 1994-1999 i 2000-2006. Uwarunkowania teoretyczne, zakres rzeczowy, finansowy i przestrzenny, Wydawnictwo Difin, Warszawa.Google Scholar

 • Christaller W., 1964, Some considerations of tourism location in Europe: The peripheral regions - underdeveloped countries - recreation areas, Papers. Regional Science Association, 12, 2, pp. 95-105.CrossrefGoogle Scholar

 • Dziemianowicz W., 2008, Konkurencyjność gmin w kontekście relacji władze lokalne - inwestorzy zagraniczni, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.Google Scholar

 • Dziedzic E., 1998, Obszar recepcji turystycznej jako przedmiot zarządzania strategicznego, SGH, Warszawa.Google Scholar

 • Fischbach J., 1989, Funkcja turystyczna jednostek przestrzennych i program jej badania, Acta Universitatis Lodzinsis, Turyzm, no. 5, s. 7-26.Google Scholar

 • Grosse T. G., 2004, Polityka regionalna Unii Europejskiej. Przykład Grecji, Włoch, Irlandii i Polski, Instytut Spraw Publicznych, Ośrodek Wydawniczo-Poligraficzny "SIM', Warszawa.Google Scholar

 • Jałowiecki B., 1999, Metropolie, Wyższa Szkoła Finansów i Zarzαdzania w Białymstoku, Bialystok.Google Scholar

 • Kaczmarek J., Stasiak, A., Włodarczyk B., 2005, Produkt turystyczny, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.Google Scholar

 • Kowalczyk A., 2001, Geografia turyzmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.Google Scholar

 • Lisowski A., 2003, Koncepcje przestrzeni w geografii człowieka, Wydzial Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.Google Scholar

 • Matczak A., 1989, Problem badania funkcji turystycznej miast Polski, Acta Universitatis Lodzinsis. Turyzm, no. 5, pp. 27-39.Google Scholar

 • Oficjalna strona internetowa Polskiej Organizacji Turystycznej www.pot.gov.pl

 • Porter M. E., 2001, Porter o konkurencji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.Google Scholar

 • Prezentacja Polskiej Agencji Rozwoju Turystyki S. A. pt. "Produkt turystyczny - od pomysłu do projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego", Gdańsk, 2006.Google Scholar

 • Rogalewski O., 1974, Zagospodarowanie turystyczne, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.Google Scholar

 • Sprenger R. U., 2001, Inter-firm Networks and Regional Networks, National Support Structure ADAPT of the Federal Labour Office, Bonn.Google Scholar

 • Stryjakiewicz T., 1999, Adaptacja przestrzenna przemysłu w Polsce w warunkach transformacji, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań.Google Scholar

 • Stryjakiewicz T., 2005, Sieciowa organizacja gospodarki a rozwój regionalny, [w:] Czyż, Rogacki, red., Współczesne problemy i koncepcje teoretyczne badań przestrzenno-ekonomicznych, Biuletyn KPZK PAN, z. 219, Warszawa.Google Scholar

 • Wodejko S., 1998, Ekonomiczne zagadnienia turysłyki, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa w Warszawie, Warszawa.Google Scholar

About the article


Published Online: 2010-06-30

Published in Print: 2010-01-01


Citation Information: Tourism, Volume 20, Issue 1, Pages 5–10, ISSN (Online) 2080-6922, ISSN (Print) 0867-5856, DOI: https://doi.org/10.2478/v10106-010-0001-1.

Export Citation

This content is open access.

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in