Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Turyzm

Tourism; The Journal of University of Lodz

2 Issues per year

Open Access
Online
ISSN
0867-5856
See all formats and pricing
More options …

The Contriburion of Geography to the Development of Tourism Research in Poland

Antoni Jackowski
Published Online: 2011-06-21 | DOI: https://doi.org/10.2478/v10106-010-0006-9

The Contriburion of Geography to the Development of Tourism Research in Poland

The article presents, both chronologically and thematically, the contribution of geography to the development of tourism research. The discussion concerns the situation in Poland but is presented in the context of the development of tourism geography in Europe and globally. The analysis includes only theoretical-methodological research. The output of Polish tourism geography after World War II has been considerable and comprises around 800 publications.

Keywords: knowledge; geography; tourism geography; tourism; academic geography centres

 • Andrzejewski E., 1971, Wpływ niektórych elementów demograficznych Polski na dynamikę ruchu turystycznego, Zeszyty Naukowe Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UG, Geografia, no. 1, pp. 151-171.Google Scholar

 • Andrzejewski E., 1976, Struktura przestrzenno-funkcjonalna gospodarki turystycznej województwa gdańskiego, Instytut Ekonomii i Organizacji Produkcji UG, Gdańsk.Google Scholar

 • Andrzejewski E., Korowicki A., 1992, Researches in geography of tourism, [in:] J. Warszyńska (ed.), Scientific and didactic activity in Polish university centres on the Geography of Tourism, Kraków, UJ, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, no. 86, pp. 11-12.Google Scholar

 • Bachvarov M., Dziegieć E., 2005, Relacje pomiędzy pojęciami "rekreacja" i "turystyka", Turyzm, vol. 15, no. 1/2, pp. 79-93.Google Scholar

 • Bajcar A., 1969, Regiony turystyczne Polski, Geografia w Szkole, vol. 22, no. 2, pp. 122-133, no. 4, pp. 202-210.Google Scholar

 • Baranowska-Janota M., 1988, Formuła planu zagospodarowania przestrzennego parku krajobrazowego, Biuletyn Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, vol. 15, no. 2/3, pp. 9-14.Google Scholar

 • Baranowska-Janota M., 1993, Polityka przestrzenna w parkach krajobrazowych, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Warszawa.Google Scholar

 • Baranowska-Janota M., 1995, Ku ekoturystyce w polskich parkach narodowych, Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody, vol. 14, no. 4, pp. 119-128.Google Scholar

 • Baranowska-Janota M., Korzeniak G., 1991, Zasady turystycznego użytkowania i ochrony parków krajobrazowych, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Kraków.Google Scholar

 • Baranowska-Janota M., Kozłowski J., 1984, Krańcowe progi przyrodnicze w rozwoju turystyki, Instytut Kształtowania Środowiska, Warszawa.Google Scholar

 • Baranowska-Janota M., Ptaszycka-Jackowska D., 1987, Plany zagospodarowania przestrzennego parków narodowych. Metody i zasady sporządzania, IGPiK, Warszawa.Google Scholar

 • Bartkowski T., 1965, Zagadnienie atrakcyjności środowiska geograficznego w Polsce dla wypoczynku (na wybranych przykładach z Niziny Wielkopolskiej), Sprawozdania PTPN za III i IV kwartał 1965, pp. 283-293.Google Scholar

 • Bartkowski T., 1973, Pojęcie "sezonu" a ocena atrakcyjności środowiska geograficznego dla wypoczynku i turystyki, Monografie AWF w Poznaniu, no. 40, pp. 43-53.Google Scholar

 • Bartkowski T., 1977, O definicjach i zakresach pojęć rekreacji, turyzmu i turystyki, Monografie AWF w Poznaniu, no. 90, pp. 59-80.Google Scholar

 • Bartkowski T., 1977-1980, Wypisy do geografii turystycznej, part 1-2, AWF, Poznań.Google Scholar

 • Bartkowski T. (ed.), 1982, Problemy regionalizacji turystycznej (materiały seminarium naukowego), Poznań, 10 kwietnia 1981 AWF w Poznaniu, Monografie AWF w Poznaniu, no. 201.Google Scholar

 • Bartkowski T., 1986, O zakresach niektórych podstawowych pojęć nauki o turystyce i turyzmie, Acta Universitatis Lodziensis, Turyzm, no. 2, pp. 47-60.Google Scholar

 • Bartkowski T., Krzymowska-Kostrowicka A., 1985, Warunki przyrodnicze turystycznych form rekreacji. Podstawowe elementy teorii i przykłady rozwiązań metodologicznych, [in:] Warunki przyrodnicze rozwoju turystycznych form rekreacji, Monografie AWF w Poznaniu, no. 209.Google Scholar

 • Bas A., Błażejczyk K., Matzarakis A. (eds.), 2007, Climat change and tourism: assessment and coping strategies, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Maastricht, Warsaw, Freiburg.Google Scholar

 • Biderman E., 1979, Strefa koncentracji wypoczynku świątecznego mieszkańców Poznania, [in:] Z. Chojnicki (ed.), Struktura i funkcje układów przestrzenno-ekonomicznych, ser. Geografia UAM w Poznaniu, no. 18.Google Scholar

 • Biderman A., 1992, Basic Research Directions of Tourist Geography of the Poznań University, [in:] J. Warszyńska (ed.), Scientific and didactic activity in Polish university centres on the Geography of Tourism, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, no. 86, pp. 125-137.Google Scholar

 • Bilska-Wodecka E., 1999, Zagospodarowanie oraz promocja kalwarii polskich i sacri monti dla turystyki i ruchu pielgrzymkowego, [in:] Turystyka w obiektach zabytkowych i sakralnych, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Instytut Turystyki, Kraków, pp. 43-49.Google Scholar

 • Bilska-Wodecka E., 2000, Typology of European calvaries, Peregrinus Cracoviensis, no. 10, pp. 143-159.Google Scholar

 • Bilska-Wodecka E., 2003, Kalwarie europejskie. Analiza struktury, typów i genezy, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków.Google Scholar

 • Bilska-Wodecka E., Sołjan I., 2007, Dziedzictwo religijne jako czynnik rozwoju turystyki na przykładzie województwa małopolskiego, [in:] D. Ptaszycka-Jackowska (ed.), Polska przestrzeń turystyczna, Prace Geograficzne, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, no. 117, pp. 197-214.Google Scholar

 • Błażejczyk K., 1988, A model for bioclimatic evaluation and typology of health resorts and recreation areas, [in:] L. Starkel (ed.), Changes in the geographical environment of Poland, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, pp. 141-148.Google Scholar

 • Błażejczyk K., 2000, Biotermiczne warunki klimatoterapii i rekreacji w wybranych uzdrowiskach Polski, Balneologia Polska, vol. 42, no. 3/4, pp. 98-104.Google Scholar

 • Błażejczyk K., 2001, Bioklimatyczne podstawy planowania rozwoju polskich uzdrowisk nadmorskich, [in:] M. Boruszczak (ed.), Perspektywy rozwoju uzdrowisk polskiego wybrzeża Bałtyku, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, Gdańsk, pp. 159-164.Google Scholar

 • Błażejczyk K., 2004, Bioklimatyczne uwarunkowania rekreacji i turystyki w Polsce, Prace Geograficzne, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, no. 192.Google Scholar

 • Bogucka A., 1971, Badanie obszarów rekreacyjnych ziem karpackich województwa krakowskiego pod kątem ich wykorzystania dla różnych form wypoczynku, Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich, no. 9, pp. 5-35.Google Scholar

 • Bogucki J., 1999, Biometeorologia turystyki i rekreacji, Podręczniki, AWF Poznań, no. 48.Google Scholar

 • Bohdanowicz J., Wyrzykowska A., Wyrzykowski J., Ziół-Kowski Z., 1979, Miejscowości wypoczynku urlopowego i wakacyjnego w Polsce, Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu, no. 24.Google Scholar

 • Bokwa A., 1994, Bioklimatyczne uwarunkowania turystyki w półroczu chłodnym w ośrodkach miejskich w górach, Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich, no. 37, pp. 49-60.Google Scholar

 • Brzóska J., Krawczyk P., Sołowiej D., 1996, Metoda symulacji sposobów zagospodarowania rekreacyjnego Słowińskiego Parku Narodowego jako punkt wyjścia do obliczeń naturalnej chłonności rekreacyjnej, Badania Fizjograficzne Polski Zachodniej, ser. A, vol. 47, pp. 7-18.Google Scholar

 • Chojnicki Z., 2005, Charakter i sytuacja nauki o turystyce - rozważania metodologiczne, [in:] W. Maik, K. Marciniak, P. Palich (eds.), Teoria i praktyka w turystyce. Zbiór rozpraw, Wyższa Szkoła Gospodarki, Bydgoszcz, pp. 11-23.Google Scholar

 • Czerwiński J., Mikułowski B., Wyrzykowski J., 1991, Geograficzne podstawy rozwoju turystyki w Karpatach i Sudetach, Studia Geograficzne UWr, no. 53.Google Scholar

 • Czyrwik I., 1991, Zróżnicowanie etniczne, etnograficzne i religijne jako walor turystyczny województwa białostockiego, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, no. 87, pp. 67-84.Google Scholar

 • Deja W. (ed.), 1991, Przyrodnicze warunki aktywności ruchowej w gminach podmiejskich wielkich aglomeracji (Kórnik, Stęszew, Konstancin-Jeziorna, Dobczyce, Sobótka), Wyd. AWF, Warszawa.Google Scholar

 • Deja W. (ed.), 1992, Terytorialny system rekreacyjny Poznania, Monografie AWF w Poznaniu, no. 297.Google Scholar

 • Deja W., 2001, Geografia turyzmu podstawą rozwoju turystyki, Sprawozdania PTPN. 1990-1998.Google Scholar

 • Deja W., Raniszewska M., 1991, Bioklimat Kołobrzegu. Sezonowość a frekwencja turystyczna, Monografie AWF w Poznaniu, no. 276.Google Scholar

 • Derek M., 2007, Gmina turystyczna - ujęcie metodologicznometodyczne, [in:] W. Kurek, R. Pawlusiński (eds.), Studia nad turystyką. Problemy ekonomiczne i społeczne, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków.Google Scholar

 • Długosz Z., 2009, Wybrana bibliografia polskiego piśmiennictwa turystycznego (2000-2008), Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków.Google Scholar

 • Dłużewska A., 2009, Społeczno-kulturowe dysfunkcje turystyczne w krajach islamu, Wyd. UW, Warszawa.Google Scholar

 • Dohnalik T., Zadworna H., 1968, Miejscowości turystyczne w Polsce i ich klasyfikacja, Ruch Turystyczny, no. 1, pp. 13-23.Google Scholar

 • Drzewiecki M., 1980, Rola turystyki w rozwoju ekonomicznym wsi pomorskich, Instytut Turystyki, Warszawa,.Google Scholar

 • Drzewiecki M., 1983, Uwagi o zakresie pojęć: "turystyka", "rekreacja", "wczasy", "wypoczynek", Przegląd Geograficzny, vol. 55, no. 1, pp. 219-225.Google Scholar

 • Drzewiecki M., 1985, Rola przestrzeni wiejskiej w rekreacji, Problemy Turystyki, no. 1, pp. 41-56.Google Scholar

 • Drzewiecki M., 1986, Warunki wypoczynku we wsiach letniskowych, Instytut Turystyki, Warszawa.Google Scholar

 • Drzewiecki M. (ed.), 1988, Zagospodarowanie przestrzenne terenów rekreacyjnych w mieście i regionie: wybrane studia metodyczne i planistyczne z województwa bydgoskiego, Instytut Turystyki, Warszawa.Google Scholar

 • Drzewiecki M., 1989, Osadnictwo wiejskie dla rekreacji, Miasto, no. 8, pp. 14-18.Google Scholar

 • Drzewiecki M., 1992, Wiejska przestrzeń rekreacyjna, Instytut Turystyki, Warszawa.Google Scholar

 • Drzewiecki M., 1993, Strategia rozwoju turystyki w planach zagospodarowania przestrzennego regionów, Problemy Turystyki, vol. 16, no. 4, pp. 3-8.Google Scholar

 • Drzewiecki M., 1995a, Agroturystyka. Założenia - uwarunkowania - działania, Instytut Wydawniczy Świadectwo, Bydgoszcz.Google Scholar

 • Drzewiecki M., 1995b, Wstępna diagnoza stanu turystycznej gospodarki przestrzennej w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, Problemy Turystyki, vol. 18, no. 3/4, pp. 5-10.Google Scholar

 • Drzewiecki M., 1998, Pojęcie turystyki wiejskiej, Turyzm, vol. 8, no. 1, pp. 21-27.Google Scholar

 • Drzewiecki M., 2001, Podstawy agroturystyki, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz.Google Scholar

 • Drzewiecki M., Grabiszewski M. A., Iwicki S., Przybyszewska-Gudelis R., 1988, Zagospodarowanie przestrzenne terenów rekreacyjnych w mieście i regionie. Wybrane studia metodyczne i planistyczne z województwa bydgoskiego, Instytut Turystyki, Warszawa.Google Scholar

 • Dubaniewicz H., Maksymiuk Z., Zych S., 1971, Bioklimatyczna bonitacja obszaru województwa łódzkiego dla potrzeb rekreacji, Zeszyty Naukowe UŁ, ser. 2, Nauki Matematyczno-Przyrodnicze, no. 43, pp. 3-60.Google Scholar

 • Durydiwka M., 2005, Zróżnicowanie rozwoju funkcji turystyczno-rekreacyjnych w miejscowościach uzdrowiskowych, [in:] E. Rydz (ed.), Kształtowanie funkcji turystycznych w miejscowościach uzdrowiskowych, Pomorska Akademia Pedagogiczna, Słupsk, pp. 46-59.Google Scholar

 • Durydiwka M., 2007, Kształtowanie się funkcji turystycznej na obszarach wiejskich w Polsce, [in:] W. Kurek, M. Mika (eds.), Studia nad turystyką. Tradycje, stan obecny i perspektywy badawcze, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, pp. 261-269.Google Scholar

 • Durydiwka M., Kowalczyk A., 2003, Region turystyczny a procesy globalizacji, Turyzm, vol. 13, no. 1, pp. 21-42.Google Scholar

 • Dziegieć E., 1987, Przemiany osadnictwa wiejskiego pod wpływem turystyki i wypoczynku w świetle literatury, Acta Universitatis Lodziensis, Turyzm, no. 3, pp. 7-31.Google Scholar

 • Dziegieć E., 1988, Przemiany wsi Chałupy i Kuźnica pod wpływem rozwoju turystyki, Acta Universitatis Lodziensis, Turyzm, no. 4, pp. 69-95.Google Scholar

 • Dziegieć E., 1989, Przemiany wsi położonych w strefie krajobrazowej pojezierzy, [in:] Turystyka jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego. Wyniki prac z lat 1986-1987, Instytut Turystyki, Warszawa, pp. 118-141.Google Scholar

 • Dziegieć E., 1990, Przemiany wsi Cisna i Wołkowyja pod wpływem turystyki, Acta Universitatis Lodziensis, Turyzm, no. 6, pp. 83-102.Google Scholar

 • Dziegieć E., 1991, Przemiany wsi rybackich pod wpływem turystyki. Przykład Mierzei Wiślanej i Helskiej, [in:] S. Liszewski (ed.), Przemiany przestrzeni wiejskiej w Polsce i we Francji pod wpływem urbanizacji i turystyki, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica, no. 14, pp. 107-120.Google Scholar

 • Dziegieć E., 1992, Rural tourist centres in the Polish uplands zones, Turyzm, vol. 2, no. 1, pp. 83-97.Google Scholar

 • Dziegieć E., 1995, Urbanizacja turystyczna terenów wiejskich, Turyzm, vol. 5, no. 1, pp. 5-56.Google Scholar

 • Dziegieć E., Liszewski S., 1981, Expansion des terrains de loisirs et de tourisme dans la région urbaine de Łódź, Etudes et Mémoires, Centre des Hautes Etudes Touristiques, Actes du Colloque d'Aix-en-Provence, 6-11 Septembre 1981, Aix-en Provence, pp. 88-96.Google Scholar

 • Dziegieć E., Liszewski S., 1983, Zones suburbaines en tant que les terrains de recreation pour les habitants des grandes villes polonaises, [in:] Tourisme et Loisire aux environs de grandes villepp. Materiały z Sympozjum International Geographical Union Commision of the Georaphy of Tourism and Leisure, Łódź 4-11 September 1983, pp. 7-42.Google Scholar

 • Dziegieć E., Liszewski S., 1984, Zones suburbaines en tant que terrains de recreation pour les habitants des grandes villes polonaises, Problemy Turystyki, no. 2, pp. 11-21.Google Scholar

 • Dziegieć E., Liszewski S., 1985, Wyjazdy wakacyjno-urlopowe mieszkańców Łodzi, Turyzm, vol. 12, no. 2, pp. 33-49.Google Scholar

 • Dziegieć E., Liszewski S., 2002, Rozwój badań geografii turyzmu w Polsce w XX wieku, Acta Universitatis Lodziensis, Turyzm, no. 1, pp. 5-26.Google Scholar

 • Faracik R., 2003, The state of research on tourism and recreation in suburban zones of major Polish cities, [in:] W. Kurek (ed.), Issues of tourism and health resort management, Prace Geograficzne, no. 111, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, pp. 105-127.Google Scholar

 • Faracik R., 2006, Turystyka w strefie podmiejskiej Krakowa, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków.Google Scholar

 • Faracik R., Kurek W., Mika M., Pawlusiński R., 2009, Turystyka w Karpatach Polskich w świetle współczesnych kierunków rozwoju, [in:] B. Domański, W. Kurek (eds.), Gospodarka i przestrzeń. Prace dedykowane Profesor Danucie Ptaszyckiej-Jackowskiej, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, pp. 77-97.Google Scholar

 • Fischbach J., 1989, Funkcja turystyczna jednostek przestrzennych i program jej badania, [in:] S. Liszewski (ed.), Funkcja turystyczna, Acta Universitatis Lodziensis, Turyzm, no. 5, pp. 7-26.Google Scholar

 • Furmankiewicz M., Potocki J. (eds.), 2004, Problemy ochrony przyrody w zagospodarowaniu przestrzennym Sudetów, Muzeum Przyrodnicze, Jelenia Góra.Google Scholar

 • Gadzojanis A., 1977, Zastosowanie metody dendrytu w regionalizacji geograficznej dla potrzeb turystyki. Na przykładzie Sudetów Kłodzkich, Acta Universitatis Wratislaviensis, Studia Geograficzne, no. 26.Google Scholar

 • Gerstmannowa E., 2004, Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju turystyki na polskich wybrzeżach mierzejowych, Turyzm, vol. 14, no. 2, pp. 5-24.Google Scholar

 • Gerstmannowa E., 2005, Kierunki zmian w krajobrazie polskiego wybrzeża wynikające z rozwoju turystyki, Turyzm, vol. 15, no. 1/2, pp. 187-201.Google Scholar

 • Gotowt-Jeziorska A., Wyrzykowski J. (eds.), 2005, Turystyka a uzdrowiska, Polskie Stowarzyszenie Turystyki, Warszawa.Google Scholar

 • Górz B., 2007, Funkcje turystyki na obszarach wiejskich, [in:] W. Kurek, M. Mika (eds.), Studia nad turystyką. Tradycje, stan obecny i perspektywy badawcze, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, pp. 223-235.Google Scholar

 • Groch J., 1979, Zastosowanie aksonometrycznej metody różnic przeciętnych w badaniach użytkowania przestrzeni obszarów o funkcji uzdrowiskowej na przykładzie Szczawnicy, Zeszyty Naukowe AWF w Krakowie, vol. 20.Google Scholar

 • Groch J., 1983, Użytkowanie przestrzeni uzdrowiskowej Szczawnicy i Krynicy, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, no. 56.Google Scholar

 • Groch J., 1991, Badania diagnostyczne uzdrowisk polskich z zastosowaniem metod wielowymiarowej analizy porównawczej, Rozprawy Habilitacyjne UJ, Kraków, no. 220.Google Scholar

 • Groch J., 1992, Contemporary problems of balneological curing development in Polish Carpathian spas, [in:] J. Warszyńska (ed.), Scientific and didactic activity in Polish university centres on the Geography of Tourism, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, no. 86, pp. 51-58.Google Scholar

 • Groch J., 1995, Niektóre problemy zróżnicowania rozwoju funkcjonalnego uzdrowisk w Karpatach Polskich i Masywie Centralnym, Turyzm, vol. 5, no. 2, pp. 35-47.Google Scholar

 • Groch J., 1996, Zastosowanie metod wielowymiarowej analizy porównawczej w badaniach rozwoju funkcjonalnego uzdrowisk polskich, [in:] R. Domański (ed.), Nowa generacja badań gospodarki przestrzennej, Biuletyn KPZK PAN, no. 174, pp. 277-295.Google Scholar

 • Groch J., 1997, Uzdrowiska i lecznictwo uzdrowiskowe w Polsce w okresie transformacji systemu ekonomicznego państwa (na przykładzie uzdrowisk karpackich), [in:] B. Domański, A. Jackowski (eds.), Geografia. Człowiek. Gospodarka, Instytut Geografii UJ, Kraków, pp. 257-263.Google Scholar

 • Groch J., Harrison C., Munton R., 1987, Funkcja wypoczynkowa podmiejskiej strefy Londynu (London's Green Belt), Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, no. 68.Google Scholar

 • Groch J., Kurek W., Warszyńska J., 2000, Tourist regions in the Polish Carpathians, Universitas, Kraków.Google Scholar

 • Grykień S., 1998, Agroturystyka w ekologicznych gospodarstwach rolnych w Polsce, Acta Universitatis Wratislaviensis, Prace Instytutu Geograficznego, ser. B, vol. 16, pp. 27-36.Google Scholar

 • Grzeszczak J., Kiedrowska-[Lijewska] T., Lijewski T., 1957, Charakterystyka geograficzna regionów turystycznych Polski, Komisja Turystyki Pieszej, ZG PTTK, Warszawa.Google Scholar

 • Guzik Cz., 1999, Warunki rozwoju agroturystyki w południowo-wschodniej Polsce, [in:] R. Orłowski, Z. Zioło (eds.), Przemiany gospodarcze struktur przemysłowych w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, Zamość, pp. 31-43.Google Scholar

 • Guzik Cz., 2003, Agrotourism in the Podhale Region (villages of Białka and Bukowina Tatrzańska example), [in:] W. Kurek (ed.), Issues of tourism and health resort management, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Prace Geograficzne, no. 111, pp. 61-69.Google Scholar

 • Guzik Cz., 2007, Z zagadnień rozwoju agroturystyki w południowo-wschodniej Polsce, [in:] W. Kurek, M. Mika (ed.), Studia nad turystyką. Tradycje, stan obecny i perspektywy badawcze, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, pp. 237-247.Google Scholar

 • Hofmeister B., Steinecke A. (hrsg.), 1984, Geographie des Freizeit- und Fremdenverkehrs, Wissenschaftliche Buchegesellschaft, Darmstadt.Google Scholar

 • Iwicki S., 1998, Turystyka w zrównoważonym rozwoju obszarów pojeziernych, Rozprawy Akademii Techniczno-Rolniczej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, no. 87.Google Scholar

 • Iwicki S., 2001, Rola turystyki w zrównoważonym i wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich, [in:] W. Maik, K. Marciniak (eds.), Turystyka jako czynnik rozwoju regionów, miast i obszarów wiejskich, Wyd. Wyższej Pomorskiej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa, Bydgoszcz, pp. 27-41.Google Scholar

 • Iwicki S., 2006, Zagospodarowanie turystyczne obszarów wiejskich, Wyd. Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki, Bydgoszcz.Google Scholar

 • Jackowski A., 1968, Bibliografia turystyki polskiej 1900-1944, Zakład Zagospodarowania Turystycznego GKKFiT, Wrocław.Google Scholar

 • Jackowski A., 1969a, Bibliografia turystyki polskiej 1945-1960, Zakład Zagospodarowania Turystycznego GKKFiT, Wrocław.Google Scholar

 • Jackowski A., 1969b, Przepływy pieniężne jako przedmiot badań geograficzno-gospodarczych (na przykładzie powiatu Nowy Targ), Folia Geographica, ser. Geographica-Oeconomica, vol. 2, pp. 125-147.Google Scholar

 • Jackowski A., 1970, Bibliografia turystyki polskiej 1961-1965, Zakład Zagospodarowania Turystyki GKKFiT, Wrocław.Google Scholar

 • Jackowski A., 1971a, Bibliografia turystyki polskiej. Biografie 1800-1970, Studia i Materiały, Zakład Zagospodarowania Turystyki GKKFiT, Wrocław.Google Scholar

 • Jackowski A., 1971b, Polska literatura krajoznawcza, Nowa Szkoła, no. 7/8, pp. 114-117.Google Scholar

 • Jackowski A., 1971c, Wpływ turystyki na kształtowanie się dochodów ludności powiatu Nowy Targ, Folia Geographica, ser. Geographica-Oeconomica, vol. 4, pp. 93-112.Google Scholar

 • Jackowski A., 1972a, Bibliografia turystyki polskiej 1800-1899, Wrocław.Google Scholar

 • Jackowski A., 1972b, Turystyka jako element gospodarki Podhala. Studium z geografii turyzmu, Dokumentacja Geograficzna, no. 6, pp. 132-136.Google Scholar

 • Jackowski A., 1973, Bibliografia turystyki polskiej do roku 1972. (Wybór), Instytut Turystyki, Warszawa.Google Scholar

 • Jackowski A. (ed.), 1973, Główne problemy rozwoju turystyki zimowej w Polsce, Instytut Turystyki, Warszawa.Google Scholar

 • Jackowski A., 1974, Rozwój geografii turyzmu w Polsce, Zeszyty Naukowe UJ, no. 379, Prace Geograficzne, no. 38, pp. 21-49.Google Scholar

 • Jackowski A., 1976a, Développement des recherches géographico-touristiques dans les Carpates Polonaises, [in:] Geography of Tourism and Recreation. XXIII International Geographical Congress, Moskva, pp. 170-174.Google Scholar

 • Jackowski A., 1976b, The influence of tourism on village settlement units in the Podhale region, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, no. 43, pp. 173-185.Google Scholar

 • Jackowski A., 1977, Développement de la géographie du tourisme en Pologne, [in:] Proceedings of the 6th International Congress of Speleology, vol. 7, Praha, pp. 201-204.Google Scholar

 • Jackowski A., 1978a, Influence du tourisme sur l'habitat rural du bassin de Podhale, [in:] Transformation of rural areas, Instytut Geografii PAN, Warszawa, pp. 84-93.Google Scholar

 • Jackowski A., 1978b, Typologia miejscowości turystycznych ze szczególnym uwzględnieniem obszarów górskich, Folia Geographica, ser. Geographica-Oeconomica, vol. 11, pp. 137-147.Google Scholar

 • Jackowski A., 1979, Bibliografia historii krajoznawstwa i turystyki w Polsce, Ziemia, 1975/1976, Zarząd Główny PTTK, Warszawa, pp. 287-307.Google Scholar

 • Jackowski A., 1980, Methodical problems of functional typology of tourist localities, Folia Geographica, ser. Geographica-Oeconomica, vol. 13, pp. 85-91.Google Scholar

 • Jackowski A., 1981a, Badania w zakresie geografii turyzmu. Uniwersytet Jagielloński. Instytut Geografii. Zakład Geografii Turyzmu, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, no. 54, pp. 19-36.Google Scholar

 • Jackowski A., 1981b, Typologia funkcjonalna miejscowości turystycznych (na przykładzie województwa nowosądeckiego), Rozprawy Habilitacyjne UJ, no. 53.Google Scholar

 • Jackowski A., 1984a, Le tourisme de pèlerinage en Pologne, [in:] 25e Congrès International de Géographie, Resumé des Communications, Paris.Google Scholar

 • Jackowski A., 1984b, Typologie fonctionnelle des localités touristiques de la Voivodie de Nowy Sącz, Geographica Polonica Polski, vol. 49, pp. 139-148.Google Scholar

 • Jackowski A., 1985, Wybrane problemy turystyki pielgrzymkowej w Polsce, [in:] Materiały II. Zjazdu Geografów Polskich, Łódź 11-13 IX 1985 (streszczenia referatów), Łódź, pp. 199-201.Google Scholar

 • Jackowski A., 1987a, Geography of Pilgrimage in Poland, [in:] Trends in the Geography of Pilgrimages. Homage to David E. Sopher, National Geographical Society of India, Banaras Hindu University, Varanasi, pp. 70-77, [idem in:] National Geographical Journal of India, vol. 33, no. 4, pp. 422-429.Google Scholar

 • Jackowski A., 1987b, Les problèmes principales de la géographie des pèlerinages, Geografia [Roma], X, no. 1, pp. 79-86.Google Scholar

 • Jackowski A., 1987c, Turystyka i pielgrzymki religijne, Problemy Turystyki, no. 1(35) pp. 28-44; [idem in French] Tourisme et pèlerinage religieux, Problems of Tourism, no. 1(35), pp. 37-53.Google Scholar

 • Jackowski A., 1987d, Wybrane problemy turystyki pielgrzymkowej, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, no. 68, pp. 69-86.Google Scholar

 • Jackowski A., 1989a, Historia turystyki pielgrzymkowej w Polsce, [in:] Turystyka jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego, Instytut Turystyki, Warszawa, pp. 314-327.Google Scholar

 • Jackowski A., 1989b, History of Tourism in Polish Carpathians, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, no. 80, pp. 75-83.Google Scholar

 • Jackowski A., 1989c, Wybrane problemy geografii pielgrzymek w Polsce, Folia Geographica, ser. Geographica-Oeconomica, vol. 22, pp. 11-37.Google Scholar

 • Jackowski A., 1990a, Basic Research Problems of the Geography of Pilgrimage, Geografia [Roma], XIII, no. 1, pp. 36-42.Google Scholar

 • Jackowski A., 1990b, Development of Pilgrimages in Poland. Geographical-Historical Study, [in:] Pilgrimages Studies: Text and Context, Pilgrimage Studies, II, The Society of Pilgrimages Studies, Allahabad, pp. 242-250.Google Scholar

 • Jackowski A., 1990c, Pielgrzymki w Polsce a pielgrzymki na świecie, Problemy Turystyki, no. 1/2 (47/48), pp. 54-65.Google Scholar

 • Jackowski A., 1991a, Les conditions du développement des pèlerinages dans le Massif Central et Carpates Polonaises, [in:] Le développement régional en moyenne montagne Carpates et Massif Central, CERAMAC, Clermont-Ferrand, pp. 172-178.Google Scholar

 • Jackowski A., 1991b, Les pèlerinages en Pologne comme le phénomène spatial et social, [in:] La lettura geografica, illinguaggio geografico i contenuti geografici a servizio dell'uomo, vol. 2, Patron Editore, Bologna, pp. 385-409.Google Scholar

 • Jackowski A., 1991c, Pielgrzymki i turystyka religijna w Polsce, Instytut Turystyki, Warszawa.Google Scholar

 • Jackowski A., 1991d, Rozwój funkcji turystycznej Zakopanego w okresie międzywojennym, [in:] R. Dutkowa (ed.), Zakopane w czterysta lat później, vol. 2, KAW, Kraków, pp. 22-36.Google Scholar

 • Jackowski A., 1991e, Zarys geografii pielgrzymek, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, no. 85.Google Scholar

 • Jackowski A., 1992a, Pielgrzymki jako przedmiot badań geograficznych, Przegląd Religioznawczy, no. 2, pp. 63-74.Google Scholar

 • Jackowski A., 1992b, Pilgrimages as research object of geography of tourism, [in:] J. Warszyńska (ed.), Scientific and didactic activity in Polish university centres on the Geography of Tourism, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, no. 86, pp. 75-79.Google Scholar

 • Jackowski A., 1992c, Pilgrimage Centres in Poland, Turyzm, vol. 2, no. 1, pp. 99-111.Google Scholar

 • Jackowski A. (ed.), 1992, Studium Turyzmu Uniwersytetu Jagiellońskiego (1936-1939), Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, no. 89.Google Scholar

 • Jackowski A., 1995, Geography of Pilgrimage in the Twenty-First Century: A Forecast, [in:] The Future of Religion. East and West, Instytut Religioznawstwa UJ, Kraków, pp. 218-228.Google Scholar

 • Jackowski A., 1996, Jasna Góra, międzynarodowe centrum ruchu pielgrzymkowego, Turystyka Religijna, no. 1, Podyplomowe Studium Pielgrzymkowe, Wyd. Educator, Częstochowa.Google Scholar

 • Jackowski A., 1997, Pielgrzymki a gospodarka turystyczna, [in:] Turystyka w rozwoju regionalnym, Instytut Turystyki, Kraków, pp. 57-69.Google Scholar

 • Jackowski A., 1998a, Pielgrzymki = turystyka pielgrzymkowa = turystyka religijna? Rozważania terminologiczne, Turyzm, vol. 8, no. 1, pp. 5-20.Google Scholar

 • Jackowski A., 1998b, Pielgrzymki do sanktuariów maryjnych jako jeden z czynników integracji Wschodu z Zachodem, [in:] Nosicielka Ducha Pneumatofora, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin, pp. 361-369.Google Scholar

 • Jackowski A., 1998c, Pielgrzymowanie, ser. A to Polska Właśnie, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław [issue 2, 2004].Google Scholar

 • Jackowski A., 2000, Polskie pielgrzymowanie, [in:] Ziemia. V Kongres Krajoznawstwa Polskiego 8-10 września 2000, Ziemia 2000, Wyd. Zarząd Główny PTTK, Warszawa, pp. 251-268.Google Scholar

 • Jackowski A., 2002, Szlaki pielgrzymkowe jako element integracji Europy, [in:] Europejskie Dni Dziedzictwa, Oddział PTTK, Kraków, pp. 55-71.Google Scholar

 • Jackowski A., 2003a, Geography of Religion, [in:] A. Jackowski, I. Sołjan (eds.), Sacred Geography, Peregrinus Cracoviensis, no. 13, pp. 25-34.Google Scholar

 • Jackowski A., 2003b, Pilgrimaging in the history of Polish tourism, [in:] W. Kurek (ed.), Issues of tourism and health resort management, Prace Geograficzne, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, no. 111, pp. 247-260.Google Scholar

 • Jackowski A., 2003c, Święta przestrzeń świata. Podstawy geografii religii, Wyd. UJ, Kraków.Google Scholar

 • Jackowski A., 2005a, Jasnogórskie pielgrzymowanie bez granic, Tygodnik Katolicki "Niedziela", Częstochowa.Google Scholar

 • Jackowski A., 2005b, Patriotyczna funkcja ośrodków kultu i pielgrzymek, [in:] B. Dopart, J. Popiel, M. Stala (eds.), Literatura - kulturoznawstwo - uniwersytet. Księga ofiarowana Franciszkowi Ziejce w 65 rocznicę urodzin, Universitas, Kraków, pp. 571-586.Google Scholar

 • Jackowski A., 2006, Geography of Pilgrimages, [in:] D. Doleżal, H. Kühne (eds.), Wallfarten in der europäischen Kultur, European Verlag der Wissenschaften, Peter Lang, Frankfurt a. Main, pp. 25-33.Google Scholar

 • Jackowski A., 2007a, Dopełnienie dziejów Studium Turyzmu Uniwersytetu Jagiellońskiego, [in:] W. Kurek, M. Mika (eds.), Studia nad turystyką. Tradycje, stan obecny i perspektywy badawcze, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, pp. 11-41.Google Scholar

 • Jackowski A., 2007b, Pielgrzymki zagraniczne szansą dla rozwoju polskich ośrodków kultu religijnego, [in:] D. Ptaszycka-Jackowska (ed.), Polska przestrzeń turystyczna, Prace Geograficzne Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, no. 117.Google Scholar

 • Jackowski A., 2009a, Instytut Geograficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego i początki planowania przestrzennego oraz regionalnego w Krakowie (do 1945 r.), [in:] B. Domański, W. Kurek (eds.), Gospodarka i przestrzeń. Prace dedykowane Profesor Danucie Ptaszyckiej-Jackowskiej, Kraków, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Kraków, pp. 123-157.Google Scholar

 • Jackowski A., 2009b, Początki piśmiennictwa krajoznawczotury-stycznego w Uniwersytecie Jagiellońskim (XV wiek - połowa XVII wieku), Turyzm, vol. 19, no. 1/2, pp. 17-24 [idem in English] Early Tourism writing at the Jagiellonian University, Kraków (15th c. - Mid-17th c.), ibid.Google Scholar

 • Jackowski A., 2010, Pielgrzymki a turystyka religijna. Rozważania na czasie, [in:] S. Kroplewski, A. Panasiuk (eds.), Turystyka religijna, Rozprawy i Studia Uniwersytetu Szczecińskiego, vol. 765, pp. 17-31.Google Scholar

 • Jackowski A., Bilska-Wodecka E., Sołjan I., Quirini-Popławski Ł., 2009, Pielgrzymki jako czynnik rozwoju społecznogospodarczego (miejscowości, regionu), [in:] Z. Górka, A. Zborowski (eds.), Człowiek i Rolnictwo. Profesorowi Czesławowi Guzikowi w 70. rocznicę urodzin, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, pp. 311-320.Google Scholar

 • Jackowski A., Krupianka I., 1975, Bibliografia turystyki polskiej 1966-1970, part 1, Instytut Turystyki, Warszawa.Google Scholar

 • Jackowski A., Mróz F., Hodorowicz I. (ed.), 2008, Drogi św. Jakuba w Polsce. Stan badań i organizacja, Bractwo św. Jakuba Starszego Apostoła, Oddział Małopolski w Więcławicach Starych, Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków.Google Scholar

 • Jackowski A., Mróz F., Hodorowicz I. (ed.), 2009, Turystyka religijna na obszarach górskich, Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Nowy Targ.Google Scholar

 • Jackowski A., Pach J. OSPPE, Rudziński PP. OSPPE, 2001, Jasna Góra, ser. A to Polska Właśnie, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław [2. edition, 2004].Google Scholar

 • Jackowski A., Ptaszycka-Jackowska D., 1970a, Polska literatura turystyczna 1945-1968. Bibliografia adnotowana wybranych pozycji dla celów dydaktyczno-szkoleniowych, Centralny Ośrodek Doskonalenia Kadr Kultury Fizycznej i Turystyki, GKKFiT, Warszawa.Google Scholar

 • Jackowski A., Ptaszycka-Jackowska D., 1970b, Przegląd ważniejszych pozycji polskiej literatury turystycznej do roku 1939 na tle rozwoju organizacji turystyki i badań naukowych z zakresu turyzmu, [in:] A. Jackowski, D. Ptaszycka-Jackowska (eds.), Polska literatura turystyczna 1945-1968. Bibliografia adnotowana wybranych pozycji dla celów dydaktyczno-szkoleniowych, Centralny Ośrodek Doskonalenia Kadr Kultury Fizycznej i Turystyki, GKKFiT, Warszawa, pp. 21-36.Google Scholar

 • Jackowski A., Ptaszycka-Jackowska D., 1973, Polska literatura turystyczna 1945-1972. Bibliografia adnotowana dla celów dydaktyczno-szkoleniowych, Instytut Turystyki, Warszawa.Google Scholar

 • Jackowski A., Ptaszycka-Jackowska D., Sołjan I., 2002, Światowy system ośrodków pielgrzymkowych, Turyzm, vol. 12, no. 2, pp. 51-63.Google Scholar

 • Jackowski A., Smith V. L., 1992, Polish Pilgrim-Tourists, Annals of Tourism Research, vol. 19, no. 1, pp. 92-106.Google Scholar

 • Jackowski A., Sołjan I., 2000, Milenium polskiego pielgrzymowania, Peregrinus Cracoviensis, no. 8 pp. 9-38 [idem in English] The Millennium of Polish Pilgrimages, [in:] A. Jackowski, I. Sołjan (eds.), Selected research problems in the Geography of Pilgrimage, Peregrinus Cracoviensis, no. 10, pp. 111-141.Google Scholar

 • Jackowski A., Sołjan I., 2003, Turystyka religijna jako element integracji europejskiej, [in:] Unia Europejska a przyszłość polskiej turystyki, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, pp. 125-136.Google Scholar

 • Jackowski A., Sołjan I., 2005, Les pèlerinages comme un facteur d'integration de l'Europe, People on the Move, XXXVII, Vatican City, pp. 79-88.Google Scholar

 • Jackowski A., Sołjan I., 2007, Pielgrzymki jako przejaw solidarności międzyludzkiej, Peregrinus Cracoviensis, no. 18, pp. 13-27.Google Scholar

 • Jackowski A., Sołjan I., 2008a, Funkcja religijna i turystyczna ośrodków pielgrzymkowych, [in:] I. Jażdżewska (ed.), Funkcja turystyczna miast, XXI Konwersatorium o Mieście, Wyd. UŁ, Łódź, pp. 39-56.Google Scholar

 • Jackowski A., Sołjan I., 2008b, Główne problemy badawcze w zakresie turystyki religijnej, Turyzm, vol. 18, no. 1, pp. 39-50.Google Scholar

 • Jackowski A., Sołjan I., 2008c, Les pèlerinages comme manifestation de la solidarité inter-humaine, People on the Move, XL, no. 107 (Suppl.), pp. 129-142.Google Scholar

 • Jackowski A., Sołjan I., 2008d, Pielgrzymki do Santiago de Compostela w czasie i przestrzeni, [in:] A. Jackowski, F. Mróz, I. Hodorowicz, Drogi św. Jakuba w Polsce. Stan badań i organizacja, Bractwo św. Jakuba Starszego Apostoła Oddział Małopolski, Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, pp. 15-26.Google Scholar

 • Jackowski A., Sołjan I., 2009, Z dziejów geografii na Uniwersytecie Jagiellońskim (XV-XXI wiek), Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków.Google Scholar

 • Jackowski A., Sołjan I., 2011a, Badania z zakresu geografii pielgrzymek i turystyki religijnej w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego (1985-2010), Preregrinus Cracoviensis, no. 22, pp. 77-116.Google Scholar

 • Jackowski A., Sołjan I., 2011b, Próba nowego spojrzenia na początki geografii turyzmu w Polsce (do roku 1939), [in:] B. Włodarczyk (ed.), Turystyka. Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego, Wyd. UŁ, Łódź, pp. 33-51.Google Scholar

 • Jackowski A., Sołjan I., Bilska-Wodecka E., 1999a, Ośrodki turystyki religijnej w Polsce i perspektywy ich rozwoju, Turyzm, vol. 9, no. 1, pp. 91-103.Google Scholar

 • Jackowski A., Sołjan I., Bilska-Wodecka E., 1999b, Religie świata. Szlaki pielgrzymkowe, ser. Wielka Encyklopedia Świata, vol. XV, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań.Google Scholar

 • Jackowski A., Sołjan I., Zembik A., 2000, Pielgrzym Polski, Stowarzyszenie "Nasza Częstochowa", Częstochowa.Google Scholar

 • Jackowski A., Warszyńska J., 1971, Turystyka w Regionie Krakowskim, Nauka dla Wszystkich, no. 152, PAN, Oddział w Krakowie.Google Scholar

 • Jackowski A., Warszyńska J., 1976, Le tourisme comme l'objet des recherches de la géographie du tourisme, [in:] J. Warszyńska, A. Jackowski (eds.), Zagadnienia terminologii w geografii turyzmu, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, no. 42, p. 69-73.Google Scholar

 • Jackowski A., Warszyńska J., 1979, Funkcja uzdrowiskowa i turystyczna regionu muszyńskiego, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Historyczne, no. 60, pp. 149-193.Google Scholar

 • Jackowski A., Warszyńska J. (ed.), 1981, Problemy badawcze geografii turyzmu w Polsce w latach 1970-1978. Materiały Sympozjum organizowanego przez Instytut Geografii UJ, Kraków 17-18 XI 1978 r., Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, no. 54.Google Scholar

 • Jackowski A., Warszyńska J., 1987, Rozwój badań z zakresu geografii turyzmu w ośrodku krakowskim w latach 1945-1985, Folia Geographica, ser. Geographica-Oeconomica, vol. 20, pp. 95-110.Google Scholar

 • Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., 1995, Wybrane aspekty rozwoju funkcji wypoczynkowej w strefie podmiejskiej trzech największych miast Polski: Warszawy, Łodzi i Krakowa, Turyzm, vol. 5, no. 2, pp. 67-77.Google Scholar

 • Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., Marcińczak Sz., Siejkowska A., 2008, Zagospodarowanie tere-nów rekreacyjnych w Łodzi: plany, perspektywy, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.Google Scholar

 • Janota E., 1860, Przewodnik w wycieczkach na Babią Górę, do Tatr i Pienin, Issue Wildta, Kraków.Google Scholar

 • Jarowiecka T., 2000, Wypoczynek oraz turystyka i ich niektóre odniesienia społeczne i geograficzne w Małopolsce w latach 1970-1990, Kraków.Google Scholar

 • Jażdżewska I. (ed.), 2008, Funkcja turystyczna miast, XXI Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wyd. UŁ, Łódź.Google Scholar

 • Jażewicz I., 2001, Funkcja turystycznych miast nadmorskich środkowego wybrzeża, [in:] W. Maik, K. Marciniak (eds.), Turystyka jako czynnik rozwoju regionów, miast i obszarów wiejskich, Wyd. Wyższej Pomorskiej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa, Bydgoszcz, pp. 161-170.Google Scholar

 • Jędrusik M., 1999, Przestrzeń turystyczna i jej wykorzystanie na wyspach Morza Andamańskiego i Morza Karaibskiego. Studium porównawcze, Prace i Studia Geograficzne WGiST UW, no. 25, pp. 159-171.Google Scholar

 • Jędrusik M., 2002, Quelques modeles de colonisation touristique contemporaine, Miscellanea Geograficzne, vol. 10, pp. 241-246.Google Scholar

 • Jędrusik M., 2003, Trzy modele kolonizacji turystycznej na przykładzie archipelagów mórz ciepłych, Przegląd Geograficzny, vol. 75, no. 1, pp. 81-100.Google Scholar

 • Jędrusik M., 2005, Przestrzeń turystyczna wysp tropikalnych w początkach XXI wieku, [in:] E. Rydz (ed.), Kształtowanie funkcji turystycznych w miejscowościach uzdrowiskowych, Pomorska Akademia Pedagogiczna, Słupsk, pp. 171-181.Google Scholar

 • Jędrusik M., Makowski J., Plit F., 2010, Geografia turystyczna świata. Nowe trendy. Regiony turystyczne, Wyd. UW, Warszawa.Google Scholar

 • Kaczmarek J., Liszewski S., Włodarczyk B., 2007, Strategia rozwoju turystyki w Łodzi, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.Google Scholar

 • Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., 2001, Produkt turystyczny i jego ewolucja, Turyzm, vol. 11, no. 1, pp. 7-23.Google Scholar

 • Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., 2002, Produkt turystyczny albo Jak organizować poznawanie świata [course book + course book for trainning], Wyd. UŁ, Łódź.Google Scholar

 • Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., 2005, Produkt turystyczny: pomysł, organizacja, zarządzanie, PWE, Warszawa [2. edition, 2010].Google Scholar

 • Kaczmarek S., Liszewski S., 1997, The role of Tourism in the Restructuring of the Łódź Region and in Creating a New Image of the City, [in:] S. Liszewski, C. Young (eds.), A Comparative Study of Łódź and Manchester. Geographies of European Cities in Transition, University of Łódź, Łódź, pp. 249-261.Google Scholar

 • Klimentowski K., Werner Z.T., 2002, Baza noclegowa w Polsce i jej wykorzystanie w 2001 roku, Zeszyty Statystyczne, Instytut Turystyki, Warszawa.Google Scholar

 • Korowicki A., 1988, Wykorzystane elektronicznej techniki obliczeniowej w delimitacji strefy wypoczynku weekendowego aglomeracji gdańskiej, Geografia, no. 17, Zeszyty Naukowe Wydziału Biologii, Geografii i Oceanografii UG, pp. 201-208.Google Scholar

 • Korowicki A., 1996, Koncepcja zintegrowanego geograficznego systemu informacyjnego i jego wykorzystanie w formułowaniu strategii turystyki regionu gdańskiego, Turyzm, vol. 6, no. 1, p. 89-100.Google Scholar

 • Kostrowicki A.S., 1970, Zastosowanie metod geobotanicznych w ocenie przydatności terenu dla potrzeb rekreacji i wypoczynku, Przegląd Geograficzny, vol. 42, no. 4, pp. 631-646.Google Scholar

 • Kostrowicki A.S., 1975, Podejście systemowe w badaniach nad rekreacją. Artykuł dyskusyjny, Przegląd Geograficzny, vol. 57, no. 2, pp. 263-278.Google Scholar

 • Kowalczyk A., 1986, Second homes ownership in the urban environment. The case of Warsaw, Miscellanea Geograficzne, pp. 215-221.Google Scholar

 • Kowalczyk A., 1990a, Geograficzne uwarunkowania lokalizacji drugich domów w strefie podmiejskiej Warszawy, [in:] Problemy ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego na obszarach zurbanizowanych, part 2, SGGW-0AR, Warszawa, pp. 116-121.Google Scholar

 • Kowalczyk A., 1990b, Second homes and functional changes in the suburban zone of Warsaw, Miscellanea Geograficzne, pp. 197-204.Google Scholar

 • Kowalczyk A., 1991, Trzy postulaty badawcze dla polskiej geografii turyzmu lat dziewięćdziesiątych, Turyzm, vol. 1, no. 2, pp. 56-61.Google Scholar

 • Kowalczyk A., 1992, Metodologia i metodyka badań percepcji krajobrazu z punktu widzenia potrzeb turystyczno-wypoczynkowych, [in:] Metody oceny środowiska przyrodniczego. Wizualne zmiany krajobrazu. Antropogeniczne zmiany środowiska, Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Płocku, Warszawa, pp. 25-36.Google Scholar

 • Kowalczyk A., 1993, Modele lokalizacji wypoczynku podmiejskiego i próba ich zastosowania dla Warszawy, [in:] D. Jędrzejczyk, W. Kusiński (eds.), Studia z historii i metodologii geografii ekonomicznej, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa.Google Scholar

 • Kowalczyk A., 1994, Geograficzno-społeczne problemy zjawiska drugich domów, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa.Google Scholar

 • Kowalczyk A., 1995, Perspektywy rozwoju agroturystyki w Polsce, [in:] A. Kowalczyk (ed.), Zmiany w przestrzeni geograficznej w warunkach transformacji społeczno-ekonomicznej (na przykładzie obszarów wiejskich), Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa, pp. 60-66.Google Scholar

 • Kowalczyk A., 1997, Geografia turyzmu, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa, [next edditions: 2000, 2001, 2002, Wyd. Naukowe PWN].Google Scholar

 • Kowalczyk A., 1999, Polityka lokalizacyjna wybranych systemów hotelowych, Turyzm, vol. 9, no. 1, pp. 137-159.Google Scholar

 • Kowalczyk A., 2001a, Definicja i przedmiot badań geografii hotelarstwa, Turyzm, vol. 11, no. 2, pp. 5-22.Google Scholar

 • Kowalczyk A., 2001b, Geografia hotelarstwa, Wyd. UŁ, Łódź.Google Scholar

 • Kowalczyk A, 2002, Transformacja przestrzeni turystycznej miasta. Problemy rozwoju i lokalizacji usług hotelarskich w Warszawie, [in:] G. Węcławowicz (ed.), Warszawa jako przedmiot badań w geografii społeczno-ekonpomicznej, Prace Geograficzne Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, no. 184, 241-251.Google Scholar

 • Kowalczyk A. (ed.), 2003, Geografia turyzmu, Prace i Studia Geograficzne Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW, no. 32.Google Scholar

 • Kowalczyk A., 2004, Koncepcja zależności od ścieżki (path dependency) w badaniach wpływu turystyki na rozwój regionalny i lokalny, [in:] W. Maik, K. Marciniak, S. Sikora (eds.), Społeczno-ekonomiczne i przestrzenne uwarunkowania rozwoju turystyki w układach regionalnych i lokalnych, Wyższa Szkoła Gospodarki, Bydgoszcz, pp. 179-193.Google Scholar

 • Kowalczyk A., 2005a, Między sacrum a profanum. Problemy badawcze współczesnej geografii turyzmu, [in:] B. Domański, S. Skiba (ed.), Geografia i sacrum. Profesorowi Antoniemu Jackowskiemu w 70. rocznicę urodzin, vol. 2, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, pp. 63-76.Google Scholar

 • Kowalczyk A., 2005b, Nowe formy turystyki miejskiej, [in:] A. Lisowski (ed.), Zmiany przestrzenne i funkcjonalne obszarów miejskich, Prace i Studia Geograficzne Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW, no. 35, pp. 155-197.Google Scholar

 • Kowalczyk A., 2005c, Turystyka kulinarna - ujęcie geograficzne, Turyzm, vol. 15, no. 1/2, pp. 163-186.Google Scholar

 • Kowalczyk A., 2006, Podejście postmodernistyczne w geografii turyzmu - nieuchronność czy/i moda?, Turyzm, vol. 16, no. 2, pp. 31-40.Google Scholar

 • Kowalczyk A., 2007, Problemy badawcze we współczesnej geografii turyzmu. Ich odzwierciedlenie w kierunkach badań ośrodka warszawskiego, [in:] W. Kurek, M. Mika (ed.), Studia nad turystyką. Tradycje, stan obecny i perspektywy badawcze, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, pp. 101-113.Google Scholar

 • Kowalczyk A. (ed.), 2008, Turystyka kulturowa: spojrzenie geograficzne, Geografia Turyzmu, no. 1, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa.Google Scholar

 • Kowalczyk A., 2009, Stacje górskie - ich geneza i ewolucja, Turyzm, vol. 19, no. 1/2, pp. 33-42.Google Scholar

 • Kowalczyk A. (ed.), 2010, Turystyka zrównoważona, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.Google Scholar

 • Kowalczyk A., 2011, Osadnictwo turystyczne: początki, rozwój, formy współczesne, [in:] B. Włodarczyk (ed.), Turystyka. Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego, Wyd. UŁ, Łódź, pp. 73-85.Google Scholar

 • Kowalczyk A., Derek M., 2010, Zagospodarowanie turystyczne, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.Google Scholar

 • Kowalczyk A., Kulczyk S., 2008, Cztery "kamienie węgielne" geografii turyzmu, Turyzm, vol. 18, no. 1, pp. 7-26.Google Scholar

 • Kowalczyk-Anioł J., 2007, Rozwój przestrzeni urlopowo-wakacyjnej rodzin studentów Uniwersytetu Łódzkiego, Szlakami Nauki, no. 34, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.Google Scholar

 • Kozłowska-Szczęsna T. (ed.), 1975-1984, Problemy bioklimatologii uzdrowisk, parts 1-5, Dokumentacja Geograficzna, IGiPZ PAN: 1975 - no. 3/4, 1977 - no. 4, 1979 - no. 2, 1981 - no. 2, 1984 - no. 1/2.Google Scholar

 • Kozłowska-Szczęsna T., 2000, Stan badań klimatu i bioklimatu uzdrowisk polskich, Dokumentacja Geograficzna IGiPZ PAN, no. 16.Google Scholar

 • Kozłowska-Szczęsna T., 2002, Bioklimat uzdrowisk polskich i możliwość jego wykorzystania w lecznictwie, Monografie IGiPZ PAN, vol. 3.Google Scholar

 • Kozłowska-Szczęsna T., Błażejczyk K., 1999, Osobliwości warunków bioklimatycznych Ciechocinka. Wybrane zagadnienia, Balneologia Polska, vol. 41, no. 1/2, pp. 126-132.Google Scholar

 • Kozłowska-Szczęsna T., Błażejczyk K., Krawczyk B., Limanówka D., 2002, Bioklimat uzdrowisk polskich i możliwości jego wykorzystania w lecznictwie, Monografie IGiPZ PAN, vol. 3.Google Scholar

 • Kozłowska-Szczęsna T., Grzędziński E., 1988, Warunki bioklimatyczne ograniczające możliwości leczenia uzdrowiskowego, Problemy Uzdrowiskowe, no. 5/6, pp. 39-48.Google Scholar

 • Kozłowska-Szczęsna T., Krawczyk B., Błażejczyk K., 2003, Warunki bioklimatyczne polskich uzdrowisk, Balneologia Polska, vol. 45, no. 1/2, pp. 78-91.Google Scholar

 • Kozłowska-Szczęsna T., Krawczyk B., Błażejczyk K., 2004, The main features of bioclimatic conditions at Polish health resorts, Geographica Polonica, vol. 77, no. 1, pp. 45-61.Google Scholar

 • Kożuchowski K., 2005, Walory przyrodnicze w turystyce i rekreacji. Podręcznik akademicki, Wyd. Kurpisz, Poznań.Google Scholar

 • Krzymowska-Kostrowicka A., 1980, Terytorialny system rekreacyjny. Analiza struktury i charakter powiązań, Prace Geograficzne IGiPZ PAN, no. 138.Google Scholar

 • Krzymowska-Kostrowicka A., 1986, Tourist regions and territorial recreation systems, Miscellanea Geograficzne, pp. 209-214.Google Scholar

 • Krzymowska-Kostrowicka A., 1990, Podstawy oceny przydatności i atrakcyjności szaty roślinnej dla rekreacji, [in:] Problemy ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego na obszarach zurbanizowanych, part 2, SGGW-AR, Warszawa, pp. 122-129.Google Scholar

 • Krzymowska-Kostrowicka A., 1991, Refleksje na temat kierunków badań w geografii turyzmu w Polsce lat dziewięćdziesiątych, Turyzm, vol. 1, no. 2, pp. 62-65.Google Scholar

 • Krzymowska-Kostrowicka A., 1991, 2005, Zarys geoekologii i rekreacji, vol. 1-2, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa.Google Scholar

 • Krzymowska-Kostrowicka A., 1992a, Geography of tourism at the University of Warsaw, [in:] J. Warszyńska (ed.), Scientific and didactic activity in Polish university centres on the Geography of Tourism, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, no. 86, pp. 155-160.Google Scholar

 • Krzymowska-Kostrowicka A., 1992b, Principles of valorization of utility and attractiveness of vegetational mantle for recreation. (Methodical study), [in:] J. Warszyńska (ed.), Scientific and didactic activity in Polish university centres on the Geography of Tourism, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, no. 86, pp. 161-171.Google Scholar

 • Krzymowska-Kostrowicka A., 1992c, Typologiczno-przestrzenna charakterystyka i ocena walorów zdrowotnych (bioterapeutycznych) środowiska przyrodniczego strefy podmiejskiej Warszawy, [in:] A.S. Kostrowicki (ed.), Wpływ urbanizacji na układy ekologiczne strefy podmiejskiej Warszawy, Dokumentacja Geograficzna IGiPZ PAN, no. 5/6, pp. 91-104.Google Scholar

 • Krzymowska-Kostrowicka A., 1995a, Człowiek w środowisku przyrodniczym. Geoekologia zachowań turystyczno-rekreacyjnych, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa.Google Scholar

 • Krzymowska-Kostrowicka A., 1995b, Z problematyki badawczej zachowań turystyczno-rekreacyjnych w środowisku przyrodniczym, Turyzm, vol. 5, no. 2, pp. 65-76.Google Scholar

 • Krzymowska-Kostrowicka A., 1997, Geoekologia turystyki i wypoczynku, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.Google Scholar

 • Krzymowska-Kostrowicka A., 1999, Geoekologia turystyki - nowy kierunek badawczy w geografii turyzmu, Turyzm, vol. 9, no. 1, pp. 29-36.Google Scholar

 • Krzymowska-Kostrowicka A., 2000, The geoecology of tourism - a new direction in the geography of tourism, Miscellanea Geograficzne, no. 9, pp. 193-198.Google Scholar

 • Krzymowska-Kostrowicka A., 2005a, Sacrum - mit - symbole jako źródła doznań turystycznych, [in:] B. Domański, S. Skiba (eds.), Geografia i sacrum. Profesorowi Antoniemu Jackowskiemu w 70. rocznicę urodzin, vol. 2, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, pp. 87-94.Google Scholar

 • Krzymowska-Kostrowicka A., 2005b, Turystyka jako wędrówka po śladach zamierzchłego świata, Turyzm, vol. 15, no. 1/2, pp. 29-39.Google Scholar

 • Krzymowska-Kostrowicka A., Kostrowicki A.S., 1985, Środowisko przyrodnicze jako obiekt użytkowania turystycznego, [in:] Warunki przyrodnicze rozwoju turystycznych form rekreacji, ser. Monografie AWF, Poznań, no. 209, pp. 67-78.Google Scholar

 • Kulczyk S., 2007, Problem regionalizacji dla potrzeb turystyki na przykładzie Mazowsza, [in:] W. Kurek, R. Faracik (eds.), Studia nad turystyką. Prace geograficzne i regionalne, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Kraków.Google Scholar

 • Kurek W., 1983a, Influence of agriculture development of tourist values of the natural environment of Polish Carpathians, [in:] Rural life and the exploatation of natural resources in Highlands and High - latitude zones, University of Barcelona, Barcelona.Google Scholar

 • Kurek W., 1983b, Problems of development of tourism in rural areas, [in:] Tourisme et loisirs aux environs de grandes villes, Commission of the Geography of Tourism and Leisure IGU, Łódź.Google Scholar

 • Kurek W., 1985, Degradacja walorów turystycznych środowiska przyrodniczego Karpat w wyniku intensyfikacji rolnictwa, [in:] Warunki przyrodnicze rozwoju turystycznych form rekreacji, ser. Monografie AWF, Poznań, no. 209, pp. 251-257.Google Scholar

 • Kurek W., 1987, Turystyka jako czynnik społeczno-gospodarczych przemian wsi podhalańskiej (na przykładzie Białki), Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, no. 68.Google Scholar

 • Kurek W., 1990, Wpływ turystyki na przemiany społeczno-ekonomiczne obszarów wiejskich Polskich Karpat, Rozprawy Habilitacyjne UJ, no. 194.Google Scholar

 • Kurek W., 1992, Investigations on tourism role in socioeconomic transformations of Carpathian rural areas, [in:] J. Warszyńska (ed.), Scientific and didactic activity in Polish university centres on the Geography of Tourism, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, no. 86, pp. 59-64.Google Scholar

 • Kurek W., 1995, Gospodarstwa agroturystyczne w Karpatach, Turyzm, vol. 5, no. 2, pp. 77-85.Google Scholar

 • Kurek W., 1996a, Agriculture versus tourism in rural areas of the Polish Carpathians, GeoJournal, vol. 38, no. 2, pp. 191-196.Google Scholar

 • Kurek W., 1996b, Społeczne i ekonomiczne przemiany wiejskich obszarów Karpat pod wpływem turystyki, [in:] R. Domański (ed.), Nowa generacja w badaniach gospodarki przestrzennej, Biuletyn KPZK PAN, no. 174, pp. 241-259.Google Scholar

 • Kurek W., 1999, Rozwój turystyki i jej wpływ na środowisko przyrodnicze Alp, Turyzm, vol. 9, no. 1, pp. 161-172.Google Scholar

 • Kurek W., 2003a, Turystyka zrównoważona - turystyką przyszłości, [in:] J. Biliński, D. Sawaryn (eds.), Turystyka czynnikiem integracji międzynarodowej, Rzeszów, Wyd. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, pp. 105-114.Google Scholar

 • Kurek W., 2003b, Wybrane problemy badawcze geografii turyzmu, [in:] G. Gołembski (ed.), Kierunki rozwoju badań naukowych w turystyce, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, pp. 123-129.Google Scholar

 • Kurek W., 2004a, Turystyka na obszarach górskich Europy. Wybrane zagadnienia, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków.Google Scholar

 • Kurek W., 2004b, Turystyka na obszarach górskich w świetle idei zrównoważonego rozwoju, [in:] J. Wyrzykowski, K. Klimentowski (eds.), Współczesne tendencje w turystyce i rekreacji, AWF, Wrocław, pp. 75-80.Google Scholar

 • Kurek W., 2005a, Problematyka badawcza z zakresu turystyki w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej, [in:] Turystyka w badaniach naukowych w Polsce i na świecie, AWF, WSIiZ, Kraków-Rzeszów.Google Scholar

 • Kurek W., 2005b, Turystyczna funkcja obszarów górskich, Turyzm, vol. 15, no. 1/2, pp. 151-162.Google Scholar

 • Kurek W. (ed.), 2007, Turystyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.Google Scholar

 • Kurek W., Faracik R. (eds.), 2007, Studia nad turystyką. Prace geograficzne i regionalne, Geograficzne, społeczne i regionalne aspekty turystyki, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków.Google Scholar

 • Kurek W., Mika M. (ed.), 2007, Studia nad turystyką. Tradycje, stan obecny i perspektywy badawcze. Geograficzne, społeczne i regionalne aspekty turystyki, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków.Google Scholar

 • Kurek W., Mika M. (ed.), 2008, Waloryzacja przestrzeni miejskiej Krakowa dla potrzeb turystyki: raport końcowy, Kraków.Google Scholar

 • Kurek W., Pawlusiński R. (ed.), 2007, Studia nad turystyką. Prace ekonomiczne i społeczne. Geograficzne, społeczne i regionalne aspekty turystyki, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków.Google Scholar

 • Latosińska J., 1998a, Przestrzeń turystyczna łodzian, Turyzm, vol. 8, no. 2, pp. 5-26.Google Scholar

 • Latosińska J., 1998b, Przestrzeń urlopowo-wakacyjna pracowników wyższych uczelni Łodzi, Szlakami Nauki, no. 27, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.Google Scholar

 • Latosińska J., 2006, Przestrzeń turystyczna - jedno pojęcie, dwa znaczenia. Rozważania na temat indywidualnej przestrzeni turystycznej, Turyzm, vol. 16, no. 2, pp. 93-98.Google Scholar

 • Leszczycki S., 1932, Geografia turystyczna jako naukowe ujęcie zagadnień turystycznych, Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Balneologicznego, vol. 11, pp. 32-35.Google Scholar

 • Leszczycki S., 1937a, Współczesne zagadnienia turyzmu, Komunikaty Studium Turyzmu UJ, no. 3.Google Scholar

 • Leszczycki S., 1937b, Zagadnienia geografii turyzmu, Komunikaty Studium Turyzmu UJ, no. 2.Google Scholar

 • Leszczycki S., 1937c, Znaczenie gospodarcze ruchu uzdrowiskowoturystycznego na Śląsku, Zagadnienia Gospodarcze Śląska, no. 10, Wyd. Instytutu Śląskiego, Katowice.Google Scholar

 • Leszczycki S., 1938, Region Podhala. Podstawy geograficzno-gospodarcze planu regionalnego, Prace Instytutu Geograficznego UJ, no. 20.Google Scholar

 • Leszczycki S., 1975, Geografia jako nauka i wiedza stosowana, PWN, Warszawa.Google Scholar

 • Leśko R., 1975, Charakterystyka warunków bioklimatycznych Polski w odniesieniu do turystyki i wypoczynku, Zeszyty Naukowe Instytutu Turystyki, no. 2/3.Google Scholar

 • Leśko R., 1976, Sezon kąpieli morskich na polskim wybrzeżu Bałtyku, Ruch Turystyczny, no. 1-2.Google Scholar

 • Leśko R., Klimentowski K., 1979, Rejonizacja turystyczna (uwzględniająca nowy podział administracyjny) oraz określenie zasobów turystycznych podstawowych jednostek gospodarki przestrzennej w turystyce, Biuletyn Informacyjny Instytutu Turystyki, no. 1.Google Scholar

 • Leśko R., Mazurek Cz., 1977, Długość klimatycznego sezonu kąpielowego na rzekach polskich, Czasopismo Geograficzne, no. 1.Google Scholar

 • Lijewski T., 1991, Zadania dla geografii turyzmu, Turyzm, vol. 1, no. 2, pp. 72-75.Google Scholar

 • Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J., 1985, Geografia turystyczna Polski, PWE, Warszawa [few edditions].Google Scholar

 • Liszewski S., 1981, Badania w zakresie geografii turyzmu, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, no. 54, pp. 41-50.Google Scholar

 • Liszewski S., 1987a, Geneza i rozwój osadnictwa wypoczynkowego w otoczeniu Łodzi, Acta Universitatis Lodziensis, Turyzm, no. 3, pp. 33-54.Google Scholar

 • Liszewski S., 1987b, Główne kierunki badań geograficznych nad turystyką w Polsce w ostatnim dziesięcioleciu, Zeszyty Naukowe AWF w Krakowie, no. 54, pp. 243-270.Google Scholar

 • Liszewski S., 1988, Funkcja osadnictwa nadmorskiego w świetle analizy ruchu turystycznego. Przykład Mierzei Helskiej, Acta Universitatis Lodziensis, Turyzm, no. 4, pp. 39-67.Google Scholar

 • Liszewski S. (ed.), 1989a, Funkcja turystyczna, Acta Universitatis Lodziensis, Turyzm, no. 5.Google Scholar

 • Liszewski S. (ed.), 1989b, Funkcja turystyczna Augustowa, Instytut Turystyki, Warszawa.Google Scholar

 • Liszewski S., 1989c, Klasyfikacja i typologia osadnictwa turystycznego. Założenia teoretyczne, [in:] Turystyka jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego. Wyniki prac z lat 1986-1987, Rocznik Centralnego Programu Badań Podstawowych 08.06., Instytut Turystyki, Warszawa, pp. 93-103.Google Scholar

 • Liszewski S., 1989d, Region turystyczny Augustowa, [in:] S. Liszewski (ed.), Funkcja turystyczna Augustowa, Instytut Turystyki, Warszawa, pp. 94-113.Google Scholar

 • Liszewski S., 1989e, La typologie fonctionnelle de l'implantation touristique; l'exemple des villages de Wysowa et Rytro dans les Carpates polonaises, Méditerranée. Revue géographique des pays mediterranéens, vol. 69, no. 4, pp. 25-32.Google Scholar

 • Liszewski S., 1991a, Osadnictwo turystyczne, Problemy Turystyki, R. XIV, no. 1/2, pp. 65-74.Google Scholar

 • Liszewski S. (ed.), 1991b, Przemiany przestrzeni wiejskiej w Polsce i we Francji pod wpływem urbanizacji i turystyki, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica, no. 14.Google Scholar

 • Liszewski S., 1991c, Przemiany przestrzeni wiejskiej w Polsce w ostatnim czterdziestoleciu. Przyczyny - skutki - formy, [in:] S. Liszewski (ed.), Przemiany przestrzeni wiejskiej w Polsce i we Francji pod wpływem urbanizacji i turystyki, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica, no. 14, pp. 7-19.Google Scholar

 • Liszewski S., 1991d, Ruch turystyczny krajowy i zagraniczny w Polsce. Metodologia pomiaru i analizy ruchu turystycznego, Problemy Turystyki, R. XIV, no. 1/2, pp. 17-28.Google Scholar

 • Liszewski S., 1991e, Spała. Monografia i funkcja miejscowości wypoczynkowej, Turyzm, vol. 1, no. 2, pp. 5-32.Google Scholar

 • Liszewski S., 1991f, Stan obecny oraz kierunki dalszego rozwoju geografii turyzmu w Polsce w latach dziewięćdziesiątych (głos w dyskusji), Turyzm, vol. 1, no. 2, pp. 76-81.Google Scholar

 • Liszewski S., 1992a, Geography of Tourism in Poland, Österreichische Osthefte, Jahrgang 34, Heft 1, Wien, pp. 39-44.Google Scholar

 • Liszewski S., 1992b, Geography of Tourism in Poland, Turyzm, vol. 2, no. 1, pp. 129-135.Google Scholar

 • Liszewski S., 1992c, Geography of tourism in the University of Łódź, [in:] J. Warszyńska (ed.), Scientific and didactic activity in Polish university centres on the Geography of Tourism, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, no. 86, pp. 91-108.Google Scholar

 • Liszewski S., 1992d, The industrial city as a tourist center. The example of Łódź, Turyzm, vol. 2, no. 1, pp. 9-24.Google Scholar

 • Liszewski S., 1992e, 10 lat specjalizacji z geografii turyzmu na Uniwersytecie Łódzkim, Turyzm, vol. 4, no. 2, pp. 117-122.Google Scholar

 • Liszewski S., 1994, Perspektywy badań naukowych w zakresie turystyki w Polsce w najbliższym dziesięcioleciu, Problemy Turystyki, R. XVII, no. 3/4 (65/66), pp. 105-111.Google Scholar

 • Liszewski S., 1995, Przestrzeń turystyczna, Turyzm, vol. 5, no. 2, pp. 87-103.Google Scholar

 • Liszewski S., 1998, Specjalizacja z geografii turyzmu na kierunku geografia na Uniwersytecie Łódzkim (1982-1998), Turyzm, vol. 8, no. 2, pp. 131-142.Google Scholar

 • Liszewski S., 1999a, Pielgrzymowanie czy turystyka religijna, [in:] III Międzynarodowy Kongres Miast Pielgrzymkowych, Częstochowa 23-25 września 1999 r., Częstochowa, pp. 54-57.Google Scholar

 • Liszewski S., 1999b, Przestrzeń turystyczna miasta (przykład Łodzi), Turyzm, vol. 9, no. 1, pp. 51-73.Google Scholar

 • Liszewski S., 1999c, Studia z geografii turyzmu i hotelarstwa na Uniwersytecie Łódzkim. Założenia programowe i organizacja, Turyzm, vol. 9, no. 2, pp. 9-29.Google Scholar

 • Liszewski S., 2000, Pilgrimages or Religious Tourism?, Peregrinus Cracoviensis, no. 10, pp. 47-51.Google Scholar

 • Liszewski S., 2002a, Jakość środowiska naturalnego a jakość turystyki, [in:] G. Gołembski (ed.), Kompendium wiedzy o turystyce, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa-Poznań, pp. 351-368.Google Scholar

 • Liszewski S., 2002b, Przestrzeń turystyczna i osadnictwo turystyczne, [in:] G. Gołembski (ed.), Kompendium wiedzy o turystyce. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa-Poznań, pp. 77-109.Google Scholar

 • Liszewski S. (ed.), 2003a, Możliwości i kierunki rozwoju turystyki w dolinie Odry, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.Google Scholar

 • Liszewski S., 2003b, Region turystyczny, Turyzm, vol. 13, no. 1, pp. 44-54.Google Scholar

 • Liszewski S., 2003c, Wkład geografii w rozwój turystyki w Polsce, [in:] G. Gołembski (ed.), Kierunki rozwoju badań naukowych w turystyce, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, pp. 111-121.Google Scholar

 • Liszewski S., 2004, Polska jako subregion turystyczny w zjednoczonej Europie. Nadzieje i niepokoje, [in:] S. Bosiacki, J. Grell (eds.), Gospodarka turystyczna XXI wieku. Szanse i bariery rozwoju w warunkach integracji międzynarodowej, AWF, Poznań, pp. 9-16.Google Scholar

 • Liszewski S., 2005a, Badania geograficzne nad turystyką w Polsce i na świecie, [in:] R. Winiarski, W. Alejziak (eds.), Turystyka w badaniach naukowych, AWF w Krakowie, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Kraków-Rzeszów, pp. 230-34.Google Scholar

 • Liszewski S., 2005b, Geography studies on tourism in Poland and worldwide, [in:] W. Alejziak, R. Winiarski (eds.), Tourism in scientific research, Academy of Phisical Education in Kraków, University of Information Technologii and Managenent in Rzeszów, Kraków-Rzeszów, pp. 21-32.Google Scholar

 • Liszewski S., 2005c, Koncepcje zintegrowanych badań nad turystyką, [in:] B. Domański, S. Skiba, Geografia i sacrum, vol. 2, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, pp. 105-113.Google Scholar

 • Liszewski S., 2005d, Metropolitalny region turystyczno-wypoczynkowy. Przykład miasta Łodzi, Turyzm, vol. 15, no. 1/2, pp. 121-138.Google Scholar

 • Liszewski S., 2005e, Przestrzeń turystyczna w ujęciu podmiotowym. Przyczynek do dyskusji o przestrzeni w geografii, [in:] W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski (eds.), Podstawowe idee i koncepcje w geografii, vol. 1: Geografia jako nauka o przestrzeni, środowisku i krajobrazie, ŁTN, Łódź, pp. 50-60.Google Scholar

 • Liszewski S., 2006a, Nowe przestrzenie turystyczne i rekreacyjne w Polsce i ich rola w rozwoju kraju i regionu, [in:] G. Gołembski (ed.), Turystyka w ujęciu podmiotowym i przestrzennym. Człowiek - Przestrzeń - Przedsiębiorstwo, AWF, Poznań, pp. 113-125.Google Scholar

 • Liszewski S., 2006b, Powstanie i rozwój geografii turyzmu w Łodzi, Turyzm, vol. 16, no. 2, pp. 153-182.Google Scholar

 • Liszewski S., 2006c, Przestrzenie turystyki i ich transformacje we współczesnym świecie, Turyzm, vol. 16, no. 2, pp. 7-19.Google Scholar

 • Liszewski S., 2007a, Geografia turyzmu w Polsce i jej wkład w rozwój nauk o turystyce, [in:] W. Kurek, M. Mika (eds.), Studia nad turystyką. Tradycje, stan obecny i perspektywy badawcze, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, pp. 61-76.Google Scholar

 • Liszewski S., 2007b, Miasto jako obszar podaży i popytu turystycznego. Studium z geografii turyzmu, Turyzm, vol. 17, no. 1-2, pp. 77-92.Google Scholar

 • Liszewski S., 2008a, Ewolucja poglądów na temat regionu turystycznego. Od regionu krajoznawczego po funkcjonalny, [in:] G. Gołembski (ed.), Turystyka jako czynniki wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, pp. 127-135.Google Scholar

 • Liszewski S., 2008b, Miasto jako przedmiot badań geografii turyzmu, Turyzm, vol. 18, no. 1, pp. 27-38.Google Scholar

 • Liszewski S., 2008c, Powstanie i rozwój geografii turyzmu, [in:] A. Jackowski, S. Liszewski, A. Richling (eds.), Historia geografii polskiej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, pp. 206-219.Google Scholar

 • Liszewski S., 2008d, Stan i perspektywy rozwoju geografii turyzmu w Polsce, [in:] S. Liszewski, J. Łoboda, W. Maik (eds.), Stan i perspektywy rozwoju geografii w Polsce, Komisja Nauk Geograficznych PAN, Wyd. Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki, Bydgoszcz, pp. 181-187.Google Scholar

 • Liszewski S., 2009a, Jakość środowiska naturalnego a jakość turystyki, [in:] G. Gołembski (ed.), Kompendium wiedzy o turystyce, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, pp. 373-393.Google Scholar

 • Liszewski S., 2009b, Miejska przestrzeń eksploracji turystycznej. Przykład Łodzi, Turyzm, vol. 19, no. 1/2, pp. 59-65.Google Scholar

 • Liszewski S., 2009c, Przestrzenie turystyki i osadnictwo turystyczne, [in:] G. Gołembski (ed.), Kompendium wiedzy o turystyce, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, pp. 95-128.Google Scholar

 • Liszewski S., 2009d, Przestrzeń turystyczna parków narodowych w Polsce, [in:] B. Domański, W. Kurek (eds.), Gospodarka i przestrzeń, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, pp. 187-201.Google Scholar

 • Liszewski S., 2009e, Przestrzeń turystyczna Polski. Koncepcja regionalizacji turystycznej, [in:] I. Jażewicz (ed.), Współczesne problemy przemian strukturalnych przestrzeni geograficznej, Wyd. Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk, pp. 59-69.Google Scholar

 • Liszewski S. (ed.), 2010, Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2009 roku, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź.Google Scholar

 • Liszewski S., Baczwarow M., 1998, Istota i właściwości przestrzeni rekreacyjno-turystycznej, Turyzm, vol. 8, no. 1, pp. 39-67.Google Scholar

 • Liszewski S., Kaczmarek S., 1989, Funkcja turystyczna Kartuz, Acta Universitatis Lodziensis, Turyzm, no. 5, pp. 67-93.Google Scholar

 • Łoboda J., 2009, Niektóre uwarunkowania społeczne rozwoju współczesnej turystyki, [in:] B. Domański, W. Kurek (ed.), Gospodarka i Przestrzeń. Prace dedykowane Profesor Danucie Ptaszyckiej-Jackowskiej, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, pp. 203-213.Google Scholar

 • Łoboda J., Wyrzykowski J., 1971, Wybrane problemy metodologiczne hierarchizacji miejscowości turystycznych i węzłów komunikacyjnych na przykładzie regionu karkonoskiego, Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich, no. 9, pp. 65-98.Google Scholar

 • Madurowicz M., 2008, Rozumienie turystyki miejskiej, [in:] I. Jażdżewska (ed.), Funkcja turystyczna miast, XXI Konwersatorium o Mieście, Wyd. UŁ, Łódź, pp. 11-16.Google Scholar

 • Maik W., 2005, Człowiek - przestrzeń - sacrum. Refleksje na temat turystyki i migracji pielgrzymkowych we współczesnym świecie, [in:] B. Domański, S. Skiba (eds.), Geografia i sacrum. Profesorowi Antoniemu Jackowskiemu w 70. rocznicę urodzin, vol. 2, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, pp. 307-313.Google Scholar

 • Maik W., Marciniak K. (eds.), 2001, Turystyka jako czynnik rozwoju regionów, miast i obszarów wiejskich, Wyd. Wyższej Pomorskiej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa, Bydgoszcz.Google Scholar

 • Maik W., Marciniak K. (eds.), 2007, Wybrane problemy turystyki w XXI wieku, Wyd. Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki, Bydgoszcz.Google Scholar

 • Maik W., Marciniak K. (eds.), 2008, Wybrane problemy turystyki i rekreacji, Wyd. Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki, Bydgoszcz.Google Scholar

 • Maik W., Marciniak K., Palich P. (eds.), 2005, Teoria i praktyka w turystyce, Wyd. Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki, Bydgoszcz.Google Scholar

 • Maik W., Marciniak K., Sikora S. (ed.), 2004, Społecznoekonomiczne i przestrzenne uwarunkowania rozwoju turystyki w układach regionalnych i lokalnych, Wyższa Szkoła Gospodarki, Bydgoszcz.Google Scholar

 • Maik W., Przybecka-Maik M., 2005, Główne czynniki i płaszczyzny integracyjne w naukach o turystyce, [in:] W. Maik, K. Marciniak, P. Palich (eds.), Teoria i praktyka w turystyce. Zbiór rozpraw, Wyd. Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki, Bydgoszcz, pp. 25-32.Google Scholar

 • Maik W., Sokołowski D. (eds.), 1997, Geografia osadnictwa, ludności i turyzmu wobec transformacji systemowej, Wyd. UMK, Toruń.Google Scholar

 • Marak J., Wyrzykowski J., 2007, Rola turystyki w gospodarce regionalnej - zarys problematyki, [in:] J. Wyrzykowski (ed.), Rola turystyki w gospodarce regionalnej, WSH, Wrocław, pp. 227-239.Google Scholar

 • Marczak Z., Wychowaniec A., 1989, Użytkowanie ziemi w miastach uzdrowiskowych Ziemi Kłodzkiej jako metoda określenia funkcji turystyczno-uzdrowiskowej, [in:] S. Liszewski (ed.), Funkcja turystyczna, Łódź, Acta Universitatis Lodziensis, Turyzm, no. 5, pp. 95-117.Google Scholar

 • Marsz A., 1972, Metoda obliczania pojemności rekreacyjnej ośrodków wypoczynkowych na Niżu, Prace Komisji Geograficzno-Geologicznej Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego PTPN, vol. 12, no. 3.Google Scholar

 • Matczak A., 1985, Funkcja wypoczynkowa strefy podmiejskiej Łodzi, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica, no. 5, pp. 299-312.Google Scholar

 • Matczak A., 1986a, Budownictwo letniskowe w strefie podmiejskiej Łodzi, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica, no. 7, pp. 137-166.Google Scholar

 • Matczak A., 1986b, Przyrodnicze podstawy organizacji wypoczyn-ku w strefie podmiejskiej Łodzi, Acta Universitatis Lodziensis, Turyzm, no. 2, pp. 25-45.Google Scholar

 • Matczak A., 1987a, Próba określenia funkcji wypoczynkowej osiedli podmiejskich na przykładzie Kolumny, Acta Universitatis Lodziensis, Turyzm, no. 3, pp. 55-85.Google Scholar

 • Matczak A., 1987b, Ruch wypoczynkowy w strefie podmiejskiej Łodzi, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica, no. 8, pp. 21-40.Google Scholar

 • Matczak A., 1988, Chłonność naturalna środowiska przyrodniczego w strefie podmiejskiej Łodzi, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica, vol. 9, pp. 143-153.Google Scholar

 • Matczak A., 1989, Problemy badania funkcji turystycznej miast Polski, [in:] S. Liszewski (ed.), Funkcja turystyczna, Acta Universitatis Lodziensis, Turyzm, no. 5, pp. 27-39.Google Scholar

 • Matczak A., 1991a, Funkcje wypoczynkowe osiedli podłódzkich w świetle badań użytkowania ziemi, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica, no. 13, pp. 129-140.Google Scholar

 • Matczak A., 1991b, Przemiany przestrzenne wsi położonych w strefie podmiejskiej Łodzi na przykładzie rejonu Grotnik, [in:] S. Liszewski (ed.), Przemiany przestrzeni wiejskiej w Polsce i we Francji pod wpływem urbanizacji i turystyki, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica, no. 14, pp. 33-46.Google Scholar

 • Matczak A., 1992a, Methods of studying the recreational function of suburban settlements, [in:] J. Warszyńska (ed.), Scientific and didactic activity in Polish university centres on the Geography of Tourism, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, no. 86, pp. 109-122.Google Scholar

 • Matczak A., 1992b, Model badań ruchu turystycznego. Studium metodologiczne, Acta Universitatis Lodziensis.Google Scholar

 • Matczak A., 1993, Percepcja przestrzeni turystycznej Polski przez młodzież licealną Łodzi, Turyzm, vol. 3, no. 2, pp. 61-70.Google Scholar

 • Matczak A., 1994, Percepcja przestrzeni turystycznej Polski przez zamiejscową młodzież akademicką studiującą w Łodzi, Turyzm, vol. 4, no. 1, pp. 23-33.Google Scholar

 • Matczak A., 1995, Kolonizacja turystyczna obszarów wiejskich w strefie podmiejskiej Łodzi, [in:] A. Kowalczyk (ed.), Zmiany w przestrzeni geograficznej w warunkach transformacji społeczno-ekonomicznej (na przykładzie obszarów wiejskich), Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa, pp. 49-59.Google Scholar

 • Matczak A., 1996, Percepcja regionalna przestrzeni turystycznej przez uczniów szkół licealnych w Łodzi, Turyzm, vol. 6, no. 1, pp. 63-75.Google Scholar

 • Matczak A., 2003, Metoda bezpośredniego pomiaru w badaniach rynku turystycznego. Przykład rejonu Ustka-Rowy, [in:] E. Nowak (ed.), Regionalne oraz lokalne czynniki i bariery rozwoju turystyki, Prace Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach, no. 74, pp. 73-88.Google Scholar

 • Matczak A. (ed.), 2004, Lokalizacja hoteli w krajowych metropoliach Europy Środkowo-Wschodniej, Szlakami Nauki, no. 33, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.Google Scholar

 • Matczak A., 2005, Rozwój podmiejskich osiedli letniskowych w świetle koncepcji cyklu życia obszaru turystycznego. Przykład podłódzkiego letniska w Wiśniowej Górze, [in:] B. Domański, S. Skiba (eds.), Geografia i sacrum. Profesorowi Antoniemu Jackowskiemu w 70. rocznicę urodzin, vol. 2, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, pp. 115-122.Google Scholar

 • Matczak A. (ed.), 2008, Turystyka miejska, Wyd. Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki, Bydgoszcz.Google Scholar

 • Matczak A., 2009a, Turystyka wiejska - konceptualizacja pojęcia, [in:] I. Jażewicz (ed.), Współczesne problemy przemian strukturalnych przestrzeni geograficznej. Profesorowi Eugeniuszowi Rydzowi w 70. rocznicę urodzin, Akademia Pomorska, Słupsk, pp. 375-387.Google Scholar

 • Matczak A., 2009b, Urbanizacja podmiejska osiedli letniskowych. Przykład Wiśniowej Góry w strefie podmiejskiej Łodzi, Turyzm, vol. 19, no. 1-2, pp. 67-72.Google Scholar

 • Matczak A., Rydz E., 2001, Koncepcja monitoringu ruchu turystycznego w strefie brzegowej Bałtyku (na przykładzie rejonu Ustka-Rowy), [in:] W. Maik, K. Marciniak (eds.), Turystyka jako czynnik rozwoju regionów, miast i obszarów wiejskich, Wyd. Wyższej Pomorskiej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa, Bydgoszcz, pp. 183-193.Google Scholar

 • Matuszewska D., 2003, Funkcje turystyczne i konflikty w wybranych parkach narodowych Polski północno-zachodniej, Wyd. Naukowe Bogucki, Poznań.Google Scholar

 • Mazurski K.R., 2000, Geographical perspectives on Polish tourism, GeoJournal, vol. 50, no. 2/3 pp. 173-79.Google Scholar

 • Mazurski K.R., 2003, Tereny zielone uzdrowisk sudeckich, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Wrocław.Google Scholar

 • Mazurski K.R., 2006, Geneza i przemiany turystyki, Wyższa Szkoła Zarządzania, Wrocław.Google Scholar

 • Mazurski K., 2008, Miasto jako obiekt turystyczny, [in:] I. Jażdżewska (ed.), Funkcja turystyczna miast, XXI Konwersatorium o Mieście, Wyd. UŁ, Łódź, pp. 17-23.Google Scholar

 • Meyer B., 2001, Przestrzenno-geograficzne aspekty turystyki, [in:] A. Panasiuk (ed.), Turystyka. Zarys wykładu, Wydział Zarządzania i Ekonomii Usług US, Szczecin, pp. 27-53.Google Scholar

 • Meyer B., 2004, Turystyka jako ekonomiczny czynnik kształtowania przestrzeni, Rozprawy i Studia, vol. 545, Wyd. Naukowe US, Szczecin.Google Scholar

 • Meyer B., 2007, Turystyka jako jeden z czynników determinujących przestrzeń, [in:] W. Kurek, M. Mika (eds.), Studia nad turystyką. Tradycje, stan obecny i perspektywy badawcze, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, pp. 173-180.Google Scholar

 • Meyer B., 2008, Kształtowanie układów przestrzenno-funkcjonalnych przez turystykę, Rozprawy i Studia, vol. (750) 676, Wyd. Naukowe US, Szczecin.Google Scholar

 • Meyer B. (ed.), 2010, Potencjał turystyczny: zagadnienia przestrzenne, Ekonomiczne Problemy Usług, no. 52, Wyd. Naukowe US, Szczecin.Google Scholar

 • Międzynarodowy słownik turystyczny. Wydanie polskie 1961, 1961, Warszawa.Google Scholar

 • Migoń P., Latocha A., 2010, Zróżnicowanie abiotycznych elementów środowiska i ich wykorzystanie w rozwoju funkcji turystycznej regionu sudeckiego, [in:] S. Ciok, P. Migoń (ed.), Przekształcenia struktur regionalnych. Aspekty społeczne, ekonomiczne i przyrodnicze, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego UWr, Wrocław, pp. 397-417.Google Scholar

 • Mika M., 2000, Turystyka jako czynnik przemian środowiska przyrodniczego - stan badań, Prace Geograficzne Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, no. 106, pp. 73-98.Google Scholar

 • Mika M., 2004, Turystyka a przemiany środowiska przyrodniczego Beskidu Śląskiego, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków.Google Scholar

 • Mika M., 2007, Turystyka przyrodnicza - jej istota i współczesne kierunki rozwoju, [in:] W. Kurek, M. Mika (eds.), Studia nad turystyką. Tradycje, stan obecny i perspektywy badawcze, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, pp. 311-320.Google Scholar

 • Mika M. (ed.), 2011, Kraków jako ośrodek turystyczny, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków.Google Scholar

 • Mikulski M., 1991, Transport w obsłudze ruchu turystycznego, Wyd. AE, Kraków.Google Scholar

 • Milata W., 1954, O właściwą lokalizację schronisk w górach, Turysta, no. 2, pp. 11.Google Scholar

 • Mileska M.I., 1949, Podstawowe zagadnienia geografii i kartografii dla turystyki, [in:] Turystyka powszechna, vol. 1, Nakł. Wyd. Komunikacji, Warszawa, pp. 112-140.Google Scholar

 • Mileska M.I. (ed.), 1956-1959, Słownik geografii turystycznej Polski, vol. 1-2, Komitet dla Spraw Turystyki, Warszawa.Google Scholar

 • Mileska M.I., 1963, Regiony turystyczne Polski. Stan obecny i potencjalne warunki rozwoju, Prace Geograficzne Instytutu Geografii PAN, no. 43.Google Scholar

 • Mileska M.I., 1967, Klasyfikacja miejscowości turystycznych, Ziemia, pp. 246-267.Google Scholar

 • Mileska M.I., 1971a, A propos de la terminologie en géographie du tourisme, Extr. Lucrarile celui de al II-lea colocviu national de geografia turismului, Bucureşti, pp. 39-45.Google Scholar

 • Mileska M.I., 1971b, Classification des stations touristiques dans les Carpates Polonaises, [in:] L'Aménagement de la montagne, Warszawa, pp. 197-207.Google Scholar

 • Mileska M.I., 1977, Aktualność poglądów Stanisława Leszczyckiego na geografię turyzmu, Przegląd Geograficzny, vol. 49, no. 2, pp. 289-296.Google Scholar

 • Mileska M.I. (ed.) 1983, Słownik geograficzno-krajoznawczy Polski, PWN, Warszawa [next few editions].Google Scholar

 • Milewska M., Włodarczyk B., 2009, Hotelarstwo: podstawowe wiadomości, PWE, Warszawa.Google Scholar

 • Mityk J. (ed.), 1996, Agroturyzm świętokrzyski, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Kochanowskiego, Kielce.Google Scholar

 • Nowacka M., 1984, Zasady kwalifikowania terenu na potrzeby rekreacji. (Wybrane zagadnienia), UMCS, Lublin.Google Scholar

 • Partyka J. (ed.), 2002, Użytkowanie turystyczne parków narodowych. Ruch turystyczny, zagospodarowanie, konflikty, zagrożenia. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Ojcowski Park Narodowy, Ojców.Google Scholar

 • Paszyński J., Kuczmarska L., 1965, Projekt podziału Polski na strefy bioklimatyczne z punktu widzenia potrzeb wypoczynku i turystyki. Zakład Klimatologii, Instytut Geografii PAN, Warszawa.Google Scholar

 • Pawlusiński R., 2007, Historia rozwoju turystyki na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej do 1989 roku, [in:] D. Ptaszycka-Jackowska (ed.), Polska przestrzeń turystyczna, Prace Geograficzne, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, no. 111, pp. 79-97.Google Scholar

 • Pietrzak M (ed.), 1993, Ekologia krajobrazu w badaniach Terytorialnych Systemów Rekreacyjnych, Krajowy Instytut Badań Samorządowych, Poznań.Google Scholar

 • Pietrzak M., 1998, Syntezy krajobrazowe. Założenia, problemy, zastosowanie, Wyd. Naukowe Bogucki, Poznań.Google Scholar

 • Pietrzak M. (ed.), 1999, Geoekologiczne podstawy badania i planowania krajobrazu rekreacyjnego, AWF w Poznaniu, Wyd. Naukowe Bogucki, Poznań.Google Scholar

 • Plan kierunkowy zagospodarowania turystycznego Polski. Założenia i podstawowe ustalenia planu, 1971, generalny projektant O. Rogalewski, Zakład Zagospodarowania Turystycznego, GKKFiT, Wrocław.Google Scholar

 • Plan przestrzennego zagospodarowania turystycznego Polski do 1990 roku, 1973, Zakład Przestrzennego Zagospodarowania Polski, Komisja Planowania przy Radzie Ministrów, Instytut Turystyki, Warszawa.Google Scholar

 • Potocki J., 2004, Rozwój zagospodarowania turystycznego Sudetów od połowy XIX wieku do II wojny światowej, Wyd. Turystyki Plan, Jelenia Góra.Google Scholar

 • Potocki J., 2009, Funkcje turystyki w kształtowaniu transgranicznego regionu górskiego Sudetów, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Wrocław.Google Scholar

 • Przybylska L., 2005, Pojęcie przestrzeni sakralnej, [in:] B. Domański, S. Skiba (eds.), Geografia i sacrum. Profesorowi Antoniemu Jackowskiemu w 70. rocznicę urodzin, vol. 2, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, pp. 381-387.Google Scholar

 • Przybylska L., 2008, Zróżnicowanie przestrzeni sakralnej Gdyni, Regiony Nadmorskie, no. 14, Wyd. Bernardinum, Gdynia-Pelplin.Google Scholar

 • Ptaszycka-Jackowska D., 1970, Turystyka a krajobraz, Architektura, vol. 24, no. 12, pp. 452-455.Google Scholar

 • Ptaszycka-Jackowska D., 1971, O podziale rezerwatów pod kątem ich wykorzystania turystycznego, Chrońmy Przyrodę Ojczystą, vol. 27, no. 4, pp. 46-48.Google Scholar

 • Ptaszycka-Jackowska D., 1982, Turystyczne funkcje rezerwatów przyrody, Ochrona Przyrody, no. 44, pp. 401-434.Google Scholar

 • Ptaszycka-Jackowska D., 1990a, Kształtowanie stref ochronnych przyrodniczych obszarów chronionych, IGPiK, Warszawa [2. edition, Kraków 1993].Google Scholar

 • Ptaszycka-Jackowska D., 1990b, Wypoczynek codzienny i cotygodniowy w planach zagospodarowania przestrzennego miast średniej wielkości, IGPiK, Oddział w Krakowie, Kraków.Google Scholar

 • Ptaszycka-Jackowska D., 1991, Problematyka wypoczynku codziennego i cotygodniowego w planach zagospodarowania przestrzennego miast średniej wielkości, Człowiek i Środowisko, vol. 15, no. 1/2, pp. 29-43.Google Scholar

 • Ptaszycka-Jackowska D., 1995, "Szlak ikon" w Euroregionie Karpackim (zarys koncepcji), Peregrinus Cracoviensis, no. 1, pp. 67-84.Google Scholar

 • Ptaszycka-Jackowska D., 1997, Przestrzenne bariery rozwoju turystyki i wypoczynku, [in:] A. Jackowski, B. Domański (eds.), Geografia. Człowiek. Gospodarka, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, pp. 75-84.Google Scholar

 • Ptaszycka-Jackowska D., 1999, Lecznictwo uzdrowiskowe a turystyka, Turyzm, vol. 9, no. 1, pp. 201-207.Google Scholar

 • Ptaszycka-Jackowska D., 2000a, Religious Tourism and the Protection of the Nature Environment and Nature Conservation, Peregrinus Cracoviensis, no. 10, pp. 83-99.Google Scholar

 • Ptaszycka-Jackowska D., 2000b, Turystyka religijna a ochrona środowiska i przyrody, [in:] B. Zemanek (ed.), Przyroda - nauka - kultura. Humanistyczny kontekst nauk przyrodniczych u progu XXI wieku, Instytut Botaniki PAN, Kraków, pp. 175-185.Google Scholar

 • Ptaszycka-Jackowska D., 2005, Sacrum w parkach narodowych w Karpatach Polskich, [in:] B. Domański, S. Skiba (ed.), Geografia i sacrum. Profesorowi Antoniemu Jackowskiemu w 70. rocznicę urodzin, vol. 2, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, pp. 389-402.Google Scholar

 • Ptaszycka-Jackowska D., 2007a, Gospodarowanie przestrzenią turystyczną w Polskich Karpatach, [in:] D. Ptaszycka-Jackowska (ed.), Polska przestrzeń turystyczna, Prace Geograficzne Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, no. 117, pp. 99-112.Google Scholar

 • Ptaszycka-Jackowska D., 2007b, Gospodarowanie w przestrzeni turystycznej, [in:] W. Kurek, M. Mika (eds.), Studia nad turystyką. Tradycje, stan obecny i perspektywy badawcze, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, pp. 205-221.Google Scholar

 • Ptaszycka-Jackowska D. (ed.), 2007c, Polska przestrzeń turystyczna, Prace Geograficzne Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, no. 117.Google Scholar

 • Ptaszycka-Jackowska D., 2007d, Turystyka na przyrodniczych obszarach chronionych, [in:] W. Kurek (ed.), Turystyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, pp. 333-338.Google Scholar

 • Ptaszycka-Jackowska D., 2007e, Turystyka religijna, [in:] W. Kurek (ed.), Turystyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, pp. 292-300.Google Scholar

 • Ptaszycka-Jackowska D., 2007f, Turystyka uzdrowiskowa, [in:] W. Kurek (ed.), Turystyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, pp. 279-286.Google Scholar

 • Ptaszycka-Jackowska D., 2009, Zmiany w strukturach przestrzennych przyrodniczych obszarów chronionych w Polsce, [in:] I. Jażewicz (ed.), Współczesne problemy przemian strukturalnych przestrzeni geograficznej. Profesorowi Eugeniuszowi Rydzowi w 70. rocznicę urodzin, Akademia Pomorska, Słupsk, pp. 169-180.Google Scholar

 • Ptaszycka-Jackowska D., Baranowska-Janota M., 1986, Zasady korzystania przez turystykę z górskich przyrodniczych obszarów chronionych, [in:] Wpływ środowiska przyrodniczego na zróżnicowanie turystycznych form rekreacji, AWF, Warszawa, pp. 179-197.Google Scholar

 • Ptaszycka-Jackowska D., Baranowska-Janota M., 1994, Model konstruowania programu aktywizacji turystyki w gminie, Człowiek i Środowisko, vol. 18, no. 1, pp. 129-141.Google Scholar

 • Ptaszycka-Jackowska D., Baranowska-Janota M., 1996, Przyrodnicze obszary chronione. Możliwości użytkowania, IGPiK, Warszawa.Google Scholar

 • Ptaszycka-Jackowska D., Baranowska-Janota M., 2003, Tourism within the Polish and Slovak transfrontier region, [in:] W. Kurek (ed.), Issues of tourism and health resort management, Prace Geograficzne Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, no. 111, pp. 43-60.Google Scholar

 • Ptaszycka-Jackowska D., Jackowski A., 1998, Jasnogórskie pielgrzymki w przestrzeni miasta i regionu Częstochowy, Instytut Geografii UJ, Kraków.Google Scholar

 • Ptaszycka-Jackowska D., Matlak H., Faracik R., 1999, Uzdrowiska w południowo-wschodnich Karpatach Polskich. Szanse i zagrożenia rozwoju, Człowiek i Środowisko, vol. 23, no. 2/3, pp. 279-296.Google Scholar

 • Raciborski M., Sawicki L., 1914, Badanie i ochrona zabytków przyrody. Program pracy dla działaczy kulturalnych, Wyd. Towarzystwa Uniwersytetu Ludowego im. A. Mickiewicza w Krakowie, Kraków.Google Scholar

 • Regel S. (ed.), 1973, Wskaźniki chłonności środowiska przyrodniczego na obszarach turystycznych, Instytut Turystyki, Bydgoszcz.Google Scholar

 • Regel S., 1975, Chłonność obszarów turystyczno-wypoczynkowych, Zeszyty Naukowe Instytut Turystyki, vol. 2, no. 2-3, p. 109-117.Google Scholar

 • Regel S. (ed.), 1978, Wskaźniki i normy użytkowania turystycznego obszarów, miejscowości, obiektów, szlaków, Instytut Turystyki, Warszawa.Google Scholar

 • Richling A., 1971, Parę uwag na temat oceny przydatności terenu dla potrzeb rekreacji i wypoczynku, Przegląd Geograficzny, vol. 43, no. 3, pp. 451-454.Google Scholar

 • Richling A., 2010, Ocena krajobrazu naturalnego Polski dla potrzeb rekreacji, [in:] S. Ciok, P. Migoń (eds.), Przekształcenia struktur regionalnych. Aspekty społeczne, ekonomiczne i przyrodnicze, Instytut Geograficzny i Rozwoju Regionalnego UWr, Wrocław, pp. 391-396.Google Scholar

 • Rogalewska B., 1978, Tendencje lokalizacyjne zakładowych ośrodków wczasowych w Polsce do 1971 roku, Prace Geograficzne Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, no. 129.Google Scholar

 • Rogalewski O., 1959, Rozwój turystyki na wybrzeżu w świetle dotychczasowych koncepcji planu perspektywicznego, Zeszyty Regionalnego Planowania Perspektywicznego, no. 5, pp. 184-191.Google Scholar

 • Rogalewski O., 1964a, Podstawowe pojęcia z zakresu zagospodarowania turystycznego, [in:] Zagospodarowanie turystyczne, Departament Zagospodarowania Turystyki, GKKFiT, Warszawa, pp. 3-14.Google Scholar

 • Rogalewski O., 1964b, Urbanistyczne problemy turystyki, [in:] Materiały Sprawozdawcze z konferencji problemowej Towarzystwa Urbanistów Polskich na temat "Problemy wypoczynku i turystyki w planowaniu miejscowym" odbytej 19 listopada 1964 r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, Warszawa, pp. 5-23.Google Scholar

 • Rogalewski O., 1964c, Zagospodarowanie turystyczne Polski, Wrocław.Google Scholar

 • Rogalewski O., 1965, Niektóre problemy zagospodarowania regionów turystycznych dla potrzeb turystyki zagranicznej, Problemy Ekonomiczne, juni, pp. 5-16.Google Scholar

 • Rogalewski O., 1966a, Propozycje w sprawie usystematyzowania niektórych pojęć w turystyce, Ruch Turystyczny, no. 2, pp. 3-13.Google Scholar

 • Rogalewski O., 1966b, Turystyka w długookresowym planowaniu przestrzennym, Problemy Ekonomiczne, vol. 5, no. 2, pp. 3-13.Google Scholar

 • Rogalewski O., 1967a, Urządzenia usługowe jako czynnik aktywizacji wsi letniskowych, Problemy Ekonomiczne, vol. 6, no. 1, pp. 62-70.Google Scholar

 • Rogalewski O., 1967b, Zagospodarowanie turystyczne, Wrocław.Google Scholar

 • Rogalewski O., 1967c, Zasady zagospodarowania turystycznego dla głównych rodzajów turystyki krajowej, Ruch Turystyczny, no. 2, pp. 77-95.Google Scholar

 • Rogalewski O., 1968a, Badania nad wpływem turystyki na przyrost majątku trwałego, Problemy Ekonomiczne, vol. 7, no. 2, pp. 20-24.Google Scholar

 • Rogalewski O., 1968b, Plany zagospodarowania turystycznego Polski, Ruch Turystyczny, no. 1, pp. 5-12.Google Scholar

 • Rogalewski O. (ed.), 1969a, Główne problemy rozwoju turystyki kajakowej i motorowodnej oraz turystycznej żeglugi pasażerskiej w Polsce, Studia i Materiały, no. 5, GKKFiT, Wrocław.Google Scholar

 • Rogalewski O. (ed.), 1969b, Główne problemy rozwoju turystyki żeglarskiej w Polsce, Studia i Materiały, no. 3, Zakład Zagospodarowania Turystyki, GKKFiT, Wrocław.Google Scholar

 • Rogalewski O., 1969c, Inwestycje turystyczne, [in:] Zagadnienia ekonomiczne ruchu turystycznego, Częstochowa, pp. 19-24.Google Scholar

 • Rogalewski O., 1970a, Struktura przestrzenna turystyki w Polsce jako przedmiot prac badawczych w latach 1971-1975, Ruch Turystyczny, no. 1, pp. 3-12.Google Scholar

 • Rogalewski O., 1970b, Uwagi w sprawie budownictwa ośrodków wypoczynku świątecznego, Szczecin.Google Scholar

 • Rogalewski O., 1971, Podstawy zagospodarowania turystycznego Polski, Ruch Turystyczny, no. 1/2, pp. 3-23.Google Scholar

 • Rogalewski O., 1972a, Plan krajowy zagospodarowania turystycznego Polski jako podstawa regionalnych i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów i miejscowości o funkcjach turystycznych [Warszawa].Google Scholar

 • Rogalewski O., 1972b, Podstawy gospodarki przestrzennej w turystyce, Ruch Turystyczny. Monografie, no. 13.Google Scholar

 • Rogalewski O., 1972c, Struktura przestrzenna turystyki i wypoczynku, [in:] Wstępna prognoza przestrzennego zagospodarowania kraju do roku 2000, Warszawa, pp. 125-136.Google Scholar

 • Rogalewski O., 1974, Zagospodarowanie turystyczne, Warszawa, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne [and next editions].Google Scholar

 • Rotter-Jarzębińska K., 2009, Konkurencyjność Krakowa na europejskim rynku turystycznym, [in:] B. Domański, W. Kurek (eds.), Gospodarka i Przestrzeń. Prace dedykowane Profesor Danucie Ptaszyckiej-Jackowskiej, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, pp. 245-261.Google Scholar

 • Rouba R., 2010, Hotelarstwo w zabytkowych rezydencjach jako czynnik modyfikujący otoczenie, ŁTN, Łódź.Google Scholar

 • Rudzka-Rogalewska B., Rogalewski O., 1965, Walory turystyczne Polski, Wrocław.Google Scholar

 • Rydz E., 2002, Przebieg procesów kolonizacji turystycznej gmin powiatu kościerskiego, Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomicznego i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej, no. 9, pp. 255-270.Google Scholar

 • Rydz E., 2003, Agroturystyka jako jeden z czynników aktywizacji gospodarki wiejskiej (na przykładzie woj. wielkopolskiego), [in:] W. Siwiński, R.D. Tauber E., Mucha-Szajek (eds.), Czas wolny. Rekreacja. Turystyka. Hotelarstwo. Żywienie, Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii, Poznań, p. 403-416.Google Scholar

 • Rydz E., 2004, Wybrane aspekty rozwoju agroturystyki na przykładach nadmorskich powiatów: lęborskiego i słupskiego, [in:] W. Maik, K. Marciniak, K. Sikora (eds.), Społeczno-ekonomiczne i przestrzenne uwarunkowania rozwoju turystyki w układach regionalnych i lokalnych, Wyższa Szkoła Gospodarki, Bydgoszcz, pp. 53-74.Google Scholar

 • Rydz E., 2005a, Kolonizacja turystyczna na przykładzie Mierzei Wiślanej, [in:] M. Dutkowski (ed.), Zagospodarowanie przestrzenne i rozwój obszarów nadmorskich w Polsce, Szczecin-Wołczkowo, pp. 78-82.Google Scholar

 • Rydz E. (ed.), 2005b, Kształtowanie funkcji turystycznej w miejscowościach uzdrowiskowych, Pomorska Akademia Pedagogiczna, Słupsk.Google Scholar

 • Rydz E., 2008, Osadnictwo letniskowe i ruch turystyczny na Pojezierzu Sławskim w okresie transformacji systemowej, [in:] W. Siwiński, R.D. Tauber, E. Mucha-Szajek (eds.), Współczesne tendencje w rekreacji i turystyce, Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronnomii, Poznań, pp. 286-302.Google Scholar

 • Rydz E., Jażewicz I., 1999, Funkcja turystyczna małych miast Pomorza Środkowego, Słupskie Prace Matematyczno-Przyrodnicze, no. 12c, pp. 181-218.Google Scholar

 • Rydz E., Jażewicz I., 2001, Turystyka jako czynnik rozwoju społeczno-ekonomicznego Łeby, Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej, no. 8, pp. 41-61.Google Scholar

 • Rydz E., Miedziński M., 2005, Kolonizacja turystyczna na przykładzie gminy Ustronie Morskie, Słupskie Prace Geograficzne, vol. 2, pp. 21-36.Google Scholar

 • Sawicki L., 1916, Przestrzeń życiowa na ziemiach polskich. Szkic antropogeograficzny, [in:] Sprawozdanie Gimnazjum św. Jacka, Kraków, pp. 1-28.Google Scholar

 • Sewerniak J., 1991, Geografia turyzmu a planowanie przestrzenne w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, Acta Universitatis Lodziensis, Turyzm, vol. 1, no. 2, pp. 66-67.Google Scholar

 • Sewerniak J., 2004, Program rozwoju gospodarczego turystyki na szczeblu lokalnym (na przykładzie gminy Osie), [in:] W. Maik, K. Marciniak, S. Sikora (eds.), Społeczno-ekonomiczne i przestrzenne uwarunkowania rozwoju turystyki w układach regionalnych i lokalnych, Wyższa Szkoła Gospodarki, Bydgoszcz, pp. 307-343.Google Scholar

 • Skoczek M., 1999, Turystyka wiejska jako czynnik rozwoju lokalnego w krajach Europy i Ameryki Łacińskiej, Prace i Studia Geograficzne Wydziału Geograficznego i Studiów Regionalnych UW, pp. 143-157.Google Scholar

 • Skoczek M., 2002, The development of alternative tourism as a factor in the new migration behaviour of the population in Latin America, Miscellanea Geograficzne, vol. 10, pp. 247-254.Google Scholar

 • Smith S.L.J., 2010, The Discovery of Tourism, Tourism Social Science Series, vol. 13, Bingley, UK.Google Scholar

 • Smoleński J., 1912, Krajobraz Polski, Warszawa.Google Scholar

 • Sołjan I., 2003, Perspektywy rozwoju turystyki religijnej w Karpatach Polskich na przykładzie maryjnych ośrodków kultowych, [in:] J. Bergier, J. Żbikowski (eds.), Turystyka a religia, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Biała Podlaska, pp. 239-248.Google Scholar

 • Sołjan I., 2005, Fenomen Lourdes, [in:] B. Domański, S. Skiba (eds.), Geografia i sacrum. Profesorowi Antoniemu Jackowskiemu w 70. rocznicę urodzin, vol. 2, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, pp. 431-439.Google Scholar

 • Sołjan I., 2007a, Kształtowanie się strefy sacrum w Lourdes, [in:] B. Domański, W. Kurek (eds.), Gospodarka i przestrzeń. Prace dedykowane Profesor Danucie Ptaszyckiej-Jackowskiej, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, pp. 295-303.Google Scholar

 • Sołjan I., 2007b, Turystyka religijna jako przedmiot badań geografii religii i geografii turyzmu - wybrane zagadnienia, [in:] W. Kurek, M. Mika (eds.), Studia nad turystyką. Tradycje, stan obecny i perspektywy badawcze, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, pp. 289-296.Google Scholar

 • Sołjan I., 2009, Perspektywy rozwoju turystyki religijnej i kulturowej Bieszczadach, Roczniki Bieszczadzkie, no. 17, pp. 367-388.Google Scholar

 • Sołjan I., Bilska-Wodecka E., 2005, Metody badawcze stosowane w geografii pielgrzymek, Turyzm, vol. 15, no. 1/2, pp. 65-78.Google Scholar

 • Sołowiej D., 1987, Podstawy metodyki oceny środowiska przyrodniczego człowieka, Wyd. UAM, Poznań.Google Scholar

 • Sołowiej D., 1991, Model rekreacyjnego zagospodarowania Łagowskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny, Sprawozdania PTPN 1989/1990, Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, pp. 181-182.Google Scholar

 • Sołowiej D., 1993, Weryfikacja ocen integralnych atrakcyjności środowiska przyrodniczego człowieka w wybranych systemach rekreacyjnych, ser. Geografia, Wyd. Naukowe UAM, no. 53.Google Scholar

 • Sołowiej D., Brzóska J., Krawczyk P., 1995, Modele rozpraszania się rekreantów jako podstawa obliczania naturalnej chłonności rekreacyjnej Słowińskiego Parku Narodowego, [in:] R. Klimko (ed.), Studia z geografii fizycznej, Wyd. PTPN, Poznań, pp. 140-145.Google Scholar

 • Sprawozdanie Komisji Międzyministerialnej do zbadania zagadnień turystyki 1928-1931, 1931, Wyd. Ministerstwa Skarbu, Warszawa.Google Scholar

 • Stachowski J., 1976, Z problematyki turystyki, wypoczynku i sieci osadniczej, Acta Universitatis Nicolae Copernicus, Nauki Matematyczno-Przyrodnicze, ser. Geografia, no. 12.Google Scholar

 • Stachowski J., 1987, Modele lokalizacji zagospodarowania turystycznego i turyzmu, Acta Universitatis Lodziensis, Turyzm, no. 3, pp. 103-118.Google Scholar

 • Stachowski J., 1990, O terminologii osadnictwa turystycznego, Acta Universitatis Lodziensis, Turyzm, no. 6, pp. 5-20.Google Scholar

 • Stachowski J., 1991, Geografia turyzmu w Polsce lat dziewięćdziesiątych, Turyzm, vol. 1, no. 2, pp. 68-71.Google Scholar

 • Stachowski J., 1992, Ewolucja struktury przestrzenno-funkcjonalnej osiedla pod wpływem rozwoju rekreacji na przykładzie wsi Charzykowy koło Chojnic, Turyzm, vol. 2, no. 2, pp. 45-58.Google Scholar

 • Stachowski J., 1993, O pojmowaniu przestrzeni w geografii turyzmu, Acta Universitatis Nicolae Copernicus, Nauki Matematyczno- Przyrodnicze, ser. Geografia, vol. 24, pp. 171-180.Google Scholar

 • Stalski M., 1963, Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw obsługi ruchu turystycznego, Wrocław.Google Scholar

 • Stalski M., 1970a, Granice chłonności, Zeszyty Problemowe, Przegląd Techniczny, vol. 11, no. 3/4, pp. 16-19.Google Scholar

 • Stalski M., 1970b, Metoda określania chłonności turystycznej wybranego obszaru, Przegląd Geograficzny, vol. 42, no. 4, pp. 703-712.Google Scholar

 • Stalski M., 1973, Przestrzenne aspekty zagospodarowania turystycznego, Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, vol. 41.Google Scholar

 • Stalski M., 1974, Analiza literatury problemu koncentracji i rozproszenia w turystyce, Zeszyty Naukowe Instytutu Turystyki, vol. 1, no. 1, pp. 95-144.Google Scholar

 • Stalski M., 1981, Metody obliczania pożądanej struktury ruchu w regionie, Problemy Turystyki, no. 3 (13), pp. 16-32.Google Scholar

 • Stalski M. (ed.), 1984, Turystyka i rekreacja, Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej, Instytutu Geografii PAN, no. 2.Google Scholar

 • Stasiak A., Włodarczyk B., 2003, Produkt turystyczny - miejsce, Turyzm, vol. 13, no. 1, pp. 55-80.Google Scholar

 • Szaflarski J., 1972, Poznanie Tatr. Szkice z rozwoju wiedzy o Tatrach do połowy XIX wieku, Sport i Turystyka, Warszawa.Google Scholar

 • Szkup R., 2003, Kształtowanie podmiejskiej przestrzeni wypoczynkowej. Przykład zachodniego sektora strefy podmiejskiej Łodzi, Wyd. UŁ, Łódź.Google Scholar

 • Szwichtenberg A., 1991, Stymulatory i bariery rozwoju funkcji turystycznej w polskiej strefie nadbałtyckiej, Koszaliński Ośrodek Naukowo-Badawczy, Koszalin.Google Scholar

 • Szwichtenberg A., 1993, Wybrane zagadnienia zagospodarowania przestrzennego nadmorskich obszarów turystycznych w Polsce i w Europie, Problemy Turystyki, vol. 17, no. 2, pp. 61-70.Google Scholar

 • Szwichtenberg A., 1995, Gospodarka turystyczna w okresie przejściowym, Wyd. WSI, Koszalin.Google Scholar

 • Szwichtenberg A., 1998, Pojmowanie turystyki wiejskiej w Polsce i na świecie, Turyzm, vol. 8, no. 1, pp. 29-37.Google Scholar

 • Szwichtenberg A., 1999, Szanse rozwoju polskiej turystyki wyni-kające z położenia nad Bałtykiem, Turyzm, vol. 9, no. 1, pp. 173-188.Google Scholar

 • Szwichtenberg A. (ed.), 2000a, Podstawy turystyki, Politechnika Koszalińska, Koszalin.Google Scholar

 • Szwichtenberg A. (ed.), 2000b, Rola marketingu w rozwoju regionów turystycznych, Politechnika Koszalińska, Koszalin.Google Scholar

 • Szwichtenberg A., 2001, Ułomności metod badawczych i informacji statystycznej wykorzystywanych w geografii turyzmu, [in:] H. Rogacki (ed.), Koncepcje teoretyczne i metody badań geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, Wyd. Naukowe Bogucki, Poznań, pp. 201-206.Google Scholar

 • Szwichtenberg A. (ed.), 2003, Gospodarka turystyczna na obszarach parków narodowych i krajobrazowych, Wyd. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Międzyzdroje-Koszalin.Google Scholar

 • Szwichtenberg A., 2006, Gospodarka turystyczna polskiego Wybrzeża, Wyd. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin.Google Scholar

 • Szwichtenberg A., Dziegieć E. (eds.), 2000, Przemysł turystyczny, Wyd. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin.Google Scholar

 • Tanaś S., 2008, Przestrzeń turystyczna cmentarzy: wstęp do tanatoturystyki, Wyd. Uł, Łódź.Google Scholar

 • Tanaś PP. (ed.), 2010, Nauka i dydaktyka w turystyce i rekreacji, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.Google Scholar

 • Trafas K. (ed.), 1973, Problemy kartografii turystycznej. Materiały Ogólnopolskich Konferencji Kartograficznych, vol. 2, Komisja Kartograficzna PTG, Kraków-Warszawa.Google Scholar

 • Trafas K., Struś P., Szewczuk J. (ed.), 2003, Kartografia w turystyce - turystyka w kartografii. Materiały Ogólnopolskich Konferencji Kartograficznych, vol. 24, PTG, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków.Google Scholar

 • Turystyka powszechna. Materiały z wykładów wygłoszonych na kursie przeszkolenia turystycznego zorganizowanego przez Biuro Turystyki Ministerstwa Komunikacji, 1949, vol. 1-4, Nakł. Wydawnictw Komunalnych, Warszawa.Google Scholar

 • Uwarunkowania rozwoju turystyki zagranicznej w Europie Środkowej i Wschodniej, 1992-2010, vol. 1-11, ed. L. Baraniecki (vol. 1-3), J. Wyrzykowski (vol. 4-10), J. Wyrzykowski, K. Widawski (vol. 11) [idem in English, Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego UW, Wrocław].Google Scholar

 • Walczak W., 1963, Zarys geografii turystycznej Polski, Wrocław.Google Scholar

 • Warszyńska J., 1970, Waloryzacja miejscowości z punktu widzenia atrakcyjności turystycznej. (Zarys metody), Zeszyty Naukowe UJ 249, Prace Geograficzne, no. 27, pp. 103-114.Google Scholar

 • Warszyńska J., 1972a, Ocena środowiska naturalnego pow. Żywieckiego pod względem sezonowości i form ruchu turystycznego, Czasopismo Geograficzne, vol. 43, no. 2, pp. 171-190.Google Scholar

 • Warszyńska J., 1972b, Ocena walorów turystycznych miejscowości położonych w dorzeczu Białej Dunajcowej, Folia Geographica, ser. Geographica-Oeconomica, vol. 5, pp. 121-148.Google Scholar

 • Warszyńska J., 1974, Ocena zasobów środowiska naturalnego dla potrzeb turystyki (na przykładzie woj. krakowskiego), Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, no. 36.Google Scholar

 • Warszyńska J., 1980, The application of the simulation metod "Monte Carlo" to forecast spatial distribution of tourist movement, Folia Geographica, ser. Geographica-Oeconomica, vol. 13.Google Scholar

 • Warszyńska J., 1984, Geography of tourism in Poland, Geo Journal, vol. 9, no 1.Google Scholar

 • Warszyńska J., 1985, Funkcja turystyczna Karpat Polskich, Folia Geographica, ser. Geographica-Oeconomica, vol. 18, pp. 79-104.Google Scholar

 • Warszyńska J., 1986, Problemy badawcze geografii turyzmu, Folia Geographica, ser. Geographica-Oeconomica, vol. 19, pp. 59-65.Google Scholar

 • Warszyńska J. (ed.), 1988, 1990, Regionalna geografia turystyczna świata, part 1-2, Skrypty Uczelniane UJ, no. 578, 631, Kraków.Google Scholar

 • Warszyńska J., 1992a, Geografia turyzmu w Instytucie Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego po drugiej wojnie światowej, [in:] A. Jackowski (ed.), Studium Turyzmu Uniwersytetu Jagiellońskiego (1936-1939), Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, no. 89.Google Scholar

 • Warszyńska J., 1992b, Research problems of the geography of tourism, [in:] J. Warszyńska (ed.), Scientific and didactic activity in Polish university centres on the Geography of Tourism, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, no. 86, pp. 45-50.Google Scholar

 • Warszyńska J. (ed.), 1992, Scientific and didactic activity in Polish university centres on the Geography of Tourism, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, no. 86.Google Scholar

 • Warszyńska J. (ed.), 1994, Geografia turystyczna świata, vol. 1-2, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa [few editions].Google Scholar

 • Warszyńska J., 1999a, Geografia turyzmu, [in:] B. Kortus, A. Jackowski, K. Krzemień (ed.), Rozwój i dorobek nauk geograficznych w Uniwersytecie Jagiellońskim, IG UJ, Kraków, pp. 383-420.Google Scholar

 • Warszyńska J., 1999b, Główne problemy badawcze geografii turyzmu, Turyzm, vol. 9, no. 1, pp. 37-50.Google Scholar

 • Warszyńska J., 2003a, Geografia turyzmu - zarys problematyki, [in:] R. Winiarski (ed.), Nauki o turystyce, part 1, Studia i Materiały AWF w Krakowie, no. 7, Kraków, pp. 9-32.Google Scholar

 • Warszyńska J., 2003b, International tourism in the last decade of the 20th century, [in:] W. Kurek (ed.), Issues of tourism and health resort management, Prace Geograficzne Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, no. 111, pp. 21-28.Google Scholar

 • Warszyńska J. (ed.), 2006, Turystyka zrównoważona na obszarze Beskidów Zachodnich. Studium uwarunkowań i barier rozwoju. Zakład Sozologii, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków.Google Scholar

 • Warszyńska J., Bukowski J., Jackowski A., 1968, Metodyka badań statystycznych ruchu turystyczno-wypoczynkowego i związanych z nim dziedzin życia gospodarczego, Wojewódzki Urząd Statystyczny, Kraków.Google Scholar

 • Warszyńska J., Jackowski A., (ed.), 1976, Zagadnienia terminologii w geografii turyzmu. Materiały Międzynarodowego Sympozjum Kraków-Zakopane 7-10 listopada 1974 r., Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, no. 42.Google Scholar

 • Warszyńska J., Jackowski A., 1978, Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa.Google Scholar

 • Warszyńska J., Jackowski A., 1986, Studies on the Geography of Tourism, Annals of Tourism Research, pp. 655-658.Google Scholar

 • Warszyńska J., Jackowski A., 1992, Development of Research on Geography of Tourism in the Institute of Geography, Jagiellonian University, [in:] J. Warszyńska (ed.), Scientific and didactic activity in Polish university centres on the Geography of Tourism, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, no. 86, pp. 29-44.Google Scholar

 • Warszyńska J., Kurek W., 2007, Dorobek i aktualne problemy badawcze w zakresie turystyki w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, [in:] W. Kurek, M. Mika (eds.), Studia nad turystyką. Tradycje, stan obecny i perspektywy badawcze, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, pp. 77-90.Google Scholar

 • Wawrzyniak S., 1976, Ważniejsze miejscowości turystyczne w Polsce, Biuletyn Informacyjny Instytutu Turystyki, no. 7-9.Google Scholar

 • Wawrzyniak S., 1977, Zmiany w strukturze przestrzennej bazy noclegowej w Polsce w latach 1960-1970, Instytut Turystyki, Warszawa.Google Scholar

 • Wawrzyniak S., 1978, Kierunki badań geograficznych na potrzeby turystyki w Polsce, Problemy Turystyki, no. 1.Google Scholar

 • Wawrzyniak S. (ed.), 1981, Zagospodarowanie turystyczne dorzecza Wisły, Instytut Turystyki, Warszawa.Google Scholar

 • Wawrzyniak S., 1985, Diagnosis of the spatial structure of tourism: selected methodological problems, Problemy Turystyki, no. 2, pp. 47-55.Google Scholar

 • Werner Z.T., 1991, Klasyfikacja turystycznych miejscowości i obiektów krajoznawczych w Polsce, Centralny Ośrodek Informacji Turystycznej, Instytut Turystyki, Warszawa.Google Scholar

 • Werner Z.T., 2004, Baza noclegowa w Polsce i jej wykorzystanie w 2003 roku, Instytut Turystyki, Warszawa.Google Scholar

 • Werner Z.T., MikułOwski B., 2003, Baza noclegowa w Polsce i jej wykorzystanie w 2002 roku, Zeszyty Statystyczne Instytutu Turystyki, Warszawa.Google Scholar

 • Widawski K., 2006, Agro-tourism in Poland and Lower Silesia at the beginning of the XXI century, [in:] Rural tourism and Sustainable Development, Ed. Univ. din Oradea, Oradea, pp. 23-32.Google Scholar

 • Widawski K., 2008, Agro-tourism as a factor of the rural areas development on the example of Kłodzko land, [in:] On the Social, Economic and Spatial Transformations of the Region, Warszawa, pp. 167-187.Google Scholar

 • Widawski K. (ed.), 2009, Turystyka kulturowa na Dolnym śląsku: wybrane aspekty, Rozprawy Naukowe Instytutu Geograficznego i Rozwoju Regionalnego UWr, no. 9.Google Scholar

 • Widawski K., 2009, Wpływ folkloru i tradycyjnej kultury ludowej na rozwój ruchu turystycznego na przykładzie Hiszpanii, Instytut Geograficzny i Rozwoju Regionalnego UWr, Wrocław.Google Scholar

 • Wilgat T., 1962, Zagadnienie strefy wypoczynkowej Lublina, [in:] Przewodnik VII Ogólnopolskiego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Gdańsku, no. 1, Gdańsk, pp. 23-27.Google Scholar

 • Wilgat T., 1971, Zagadnienie terenów rekreacyjnych w woj. lubelskim, Miasto, vol. 22, no. 3, pp. 12-18.Google Scholar

 • Wiluś R., 1997, Rozwój funkcji turystycznej w dolinie rzeki Warty na odcinku od Działoszyna do Uniejowa, Szlakami Nauki, no. 24, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.Google Scholar

 • Wiluś R., Liszewski S., 2010, Region Łódzki w nowej koncepcji regionalizacji turystycznej Polski, [in:] M. Barwiński (ed.), Obszary metropolitalne we współczesnym Środowisku geograficznym, vol. 2, Łódź, pp. 235-250.Google Scholar

 • Włodarczyk B., 1993, Funkcja turystyczna świętokrzyskiego Parku Narodowego w świetle badań ruchu turystycznego, Turyzm, vol. 3, no. 1, pp. 5-29.Google Scholar

 • Włodarczyk B., 1999, Przemiany form aktywności turystycznej. Przykład krawędzi Wyżyny Łódzkiej, Szlakami Nauki, no. 24, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.Google Scholar

 • Włodarczyk B., 2004, Geograficzne aspekty produktu turystycznego, Problemy Turystyki, vol. 27, no. 3/4, pp. 32-51.Google Scholar

 • Włodarczyk B., 2006, Przestrzeń turystyczna - cykliczność, "aktorzy", determinanty rozwoju, Turyzm, vol. 16, no. 2, pp. 41-64.Google Scholar

 • Włodarczyk B., 2009a, Krajobrazy przestrzeni turystycznej, Turyzm, vol. 19, no. 1/2, pp. 89-97.Google Scholar

 • Włodarczyk B., 2009b, Przestrzeń turystyczna: istota, koncepcje, determinanty, Wyd. Uł, Łódź.Google Scholar

 • Włodarczyk B., 2011, Miasto i przestrzeń turystyczna, [in:] B. Włodarczyk (ed.), Turystyka. Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego, Wyd. Uł, Łódź, pp. 105-120.Google Scholar

 • Włodarczyk B. (ed.), 2011, Turystyka. Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego, Wyd. Uł, Łódź.Google Scholar

 • Wojciechowska J., 1995, Turystyka wiejska - nowa forma turyzmu?, Geografia w Szkole, vol. 48, no. 5, pp. 267-269.Google Scholar

 • Wojciechowska J., 1998, Kolonizacja turystyczna terenów nadpilicznych, Szlakami Nauki, no. 26, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.Google Scholar

 • Wojciechowska J., 2006, Bilans efektów rozwoju agroturystyki, Turyzm, vol. 16, no. 2, pp. 65-74.Google Scholar

 • Wojciechowska J., 2007, Systematyka i wyróżniki pojęć dotyczących turystyki na obszarach wiejskich, [in:] W. Kurek, M. Mika (eds.), Studia nad turystyką. Tradycje, stan obecny i perspektywy badawcze, IGiGP UJ, Kraków, pp. 297-310.Google Scholar

 • Wojciechowska J., 2009, Procesy i uwarunkowania rozwoju agroturystyki w Polsce, Wyd. Uł, Łódź.Google Scholar

 • Wojciechowski K., 1986, Problemy percepcji i oceny estetycznej krajobrazu, UMCS, Lublin.Google Scholar

 • Wojciechowski K.H., 1992, Geography of tourism in Lublin, [in:] J. Warszyńska (ed.), Scientific and didactic activity in Polish university centres on the Geography of Tourism, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, no. 86, pp. 83-88.Google Scholar

 • Wolaniuk A., 1991, Ogrody działkowe łodzi jako teren wypoczynku mieszkańców miasta, Turyzm, vol. 1, no. 1, pp. 31-53.Google Scholar

 • Wolaniuk A., 1998, Funkcja turystyczna ulicy Piotrkowskiej, Turyzm, vol. 8, no. 2, pp. 75-84.Google Scholar

 • Wrzosek A., 1964, Próba charakterystyki regionu Pirenejów francuskich, Roczniki Naukowo-Dydaktyczne WSP Kraków, Prace Geograficzne, no. 3, pp. 385-412.Google Scholar

 • Wrzosek A., 1976, Le problème de la classification des montagnes du point de vue de leur utilité pour le tourisme - le cas de l'Europe, [in:] Geography of tourism and recreation, XXIII International Geographical Congress, Moskva, pp. 60-64.Google Scholar

 • Wykaz i klasyfikacja miejscowości turystycznych w Polsce, 1965, 1968, [part 1], Departament Zagospodarowania Turystyki GKKFiT; [part 2] Miejscowości o znaczeniu lokalnym, Departament Urządzeń Sportowych i Turystycznych GKKFiT, Warszawa.Google Scholar

 • Wyrzykowska A., 1989, Ważniejsze opracowania dotyczące typologii i klasyfikacji miejscowości wypoczynkowych w Polsce, Biuletyn Informacyjny Instytutu Turystyki, vol. 16, no. 1, pp. 26-35.Google Scholar

 • Wyrzykowski J., 1975, Walory wypoczynkowe środowiska przyrodniczego Polski w świetle aktualnego stanu badań, Zeszyty Naukowe Instytutu Turystyki, no. 2/3.Google Scholar

 • Wyrzykowski J., 1980, Wskaźniki optymalnej pojemności turystycznej obszarów wypoczynkowych, Ruch Turystyczny, no. 1.Google Scholar

 • Wyrzykowski J., 1985, Studia nad oceną walorów krajobrazowych Sudetów dla potrzeb turystyki, [in:] Warunki przyrodnicze rozwoju turystycznych form rekreacji, ser. Monografie AWF Poznań, no. 209, pp. 235-249.Google Scholar

 • Wyrzykowski J., 1986, Geograficzne uwarunkowania rozwoju urlopowej turystyki wypoczynkowej w Polsce, Wrocław, Acta Universitatis Wratislaviensis, Studia Geograficzne, no. 44.Google Scholar

 • Wyrzykowski J. (ed.), 1991, Ocena krajobrazu Polski w aspekcie fizjonomicznym na potrzeby turystyki, Instytut Geograficzny UWr, Wrocław.Google Scholar

 • Wyrzykowski J., 1991, Les problèmes du tourisme polonaise au tourant des années 80/90, Hommes et Terres, no. 1, pp. 34-36.Google Scholar

 • Wyrzykowski J., 1992, Geography of tourism at the Wrocław University, [in:] J. Warszyńska (ed.), Scientific and didactic activity in Polish university centres on the Geography of Tourism, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, no. 86, pp. 175-179.Google Scholar

 • Wyrzykowski (ed.), 1997, Koncepcja badań nad czasem wolnym mieszkańców Wrocławia i jego wykorzystaniem na rekreację i turystykę, Wyd. AWF, Wrocław.Google Scholar

 • Wyrzykowski J., 1999a, Strategia rozwoju produktu turystycznego na Dolnym Śląsku i Śląsku Opolskim, Turyzm, vol. 9, no. 1, pp. 209-219.Google Scholar

 • Wyrzykowski J. (ed.), 1999b, Turystyka alternatywna jako ważny czynnik rozwoju turystyki przyjazdowej w Europie Środkowej i Wschodniej, [in:] Uwarunkowania rozwoju turystyki zagranicznej w Europie Środkowej i Wschodniej, vol. 5, Instytut Geograficzny UWr, Wrocław.Google Scholar

 • Wyrzykowski J. (ed.), 2000, Studia nad czasem wolnym mieszkańców dużych miast Polski i jego wykorzystanie na rekreację ruchową i turystykę, Wyd. AWF, Wrocław.Google Scholar

 • Wyrzykowski J. (ed.), 2001, Zmiany modelu turystyki w ostatnim dziesięcioleciu, Instytut Geograficzny UWr, [in:] Uwarunkowania rozwoju turystyki zagranicznej w Europie Środkowej i Wschodniej, vol. 6, Instytut Geograficzny UWr, Wrocław.Google Scholar

 • Wyrzykowski J. (ed.), 2003, Problemy rozwoju ekoturystyki ze szczególnym uwzględnieniem obszarów górskich, [in:] Uwarunkowania rozwoju turystyki zagranicznej w Europie Środkowej i Wschodniej, vol. 7, Instytut Geograficzny UWr, Wrocław.Google Scholar

 • Wyrzykowski J., 2005a, Czas wolny mieszkańców Wrocławia i jego wykorzystanie, Turyzm, vol. 15, no. 1/2, pp. 209-215.Google Scholar

 • Wyrzykowski J., 2005b, Geografia turyzmu, [in:] J. Łoboda, P. Migoń (eds.), Kierunki badań geograficznych ośrodka wrocławskiego, Instytut Geograficzny i Rozwoju Regionalnego UWr, Wrocław, pp. 137-146.Google Scholar

 • Wyrzykowski J., 2005c, Wielokulturowe dziedzictwo Dolnego śląska jako podstawa rozwoju turystyki etnicznej (sentymentalnej), [in:] B. Domański, S. Skiba (ed.), Geografia i sacrum. Profesorowi Antoniemu Jackowskiemu w 70. rocznicę urodzin, vol. 2, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, pp. 127-133.Google Scholar

 • Wyrzykowski J., 2007a, Dorobek naukowy i planistyczny ośrodka wrocławskiego w zakresie turystyki, [in:] W. Kurek, M. Mika (ed.), Studia nad turystyką. Tradycje, stan obecny i perspektywy badawcze, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, pp. 91-100.Google Scholar

 • Wyrzykowski J. (ed.), 2007b, Rola turystyki w gospodarce regionu, WSH, Wrocław.Google Scholar

 • Wyrzykowski J. (ed.), 2007c, Współczesne modele turystyki uzdrowiskowej w kontekście zrównoważonego rozwoju, [in:] Uwarunkowania rozwoju turystyki zagranicznej w Europie Środkowej i Wschodniej, vol. 9, Instytut Geograficzny UWr, Wrocław.Google Scholar

 • Wyrzykowski J. (ed.), 2008a, Turystyka w Środowisku geograficznym, [in:] Uwarunkowania rozwoju turystyki zagranicznej w Europie Środkowej i Wschodniej, vol. 10, Instytut Geograficzny i Rozwoju Regionalnego UWr, Wrocław.Google Scholar

 • Wyrzykowski J. (ed.), 2008b, Urban tourism - present state and development perspectives, [in:] Conditions of the foreign tourism development in Central and Ekstern Europe, vol. 8, Instytut Geograficzny i Rozwoju Regionalnego UWr, Wrocław.Google Scholar

 • Wyrzykowski J., Klimentowski K. (ed.), 2004, Współczesne tendencje w turystyce i rekreacji, Wyd. AWF, Wrocław.Google Scholar

 • Wyrzykowski J., Marak J. (ed.), 2010, Turystyka w ujęciu interdyscyplinarnym, WSH, Wrocław.Google Scholar

 • Wyrzykowski J., Marak J., MikułOwski B., 1999, Turystyka na Dolnym Śląsku i Śląsku Opolskim. Strategia rozwoju produktu turystycznego, Stowarzyszenie na rzecz Promocji Dolnego śląska, Wrocław.Google Scholar

 • Wyrzykowski J., Widawski K. (ed.), 2010, Conditions, state and development perspectives of business tourism, [in:] Conditions of the foreign tourism development in Central and Ekstern Europe, vol. 11, Instytut Geograficzny i Rozwoju Regionalnego UWr, Wrocław.Google Scholar

 • Wysocki Z., 1964, Zarys geografii komunikacji Polski i Europy, Wrocław.Google Scholar

 • Zawilińska B., 2010, Możliwości rozwoju turystyki w parkach krajobrazowych Karpat Polskich w świetle idei zrównoważonego rozwoju, Monografie. Prace Doktorskie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, no. 8.Google Scholar

 • Zwoliński A., 1992, Ocena walorów turystyczno-rekreacyjnych sztucznych zbiorników (na przykładzie zbiorników nizinnych), Instytut Turystyki, Warszawa.Google Scholar

 • Zych S., 1949, Meteorologia a turystyka, [in:] Turystyka powszechna, vol. 4, Nakł. Wydawnictw Komunalnych, Warszawa, pp. 789-796.Google Scholar

 • ŻAkowski W. (ed.), 1995, Warszawa jako centrum turystyczne: raport o stanie turystyki, Warszawa.Google Scholar

 • ŻEbrawski T., 1862, Wykaz zdrojowisk lekarskich Galicyi i Bukowiny ułożył… dla objaśnienia mapy tychże zdrojowisk, Towarzystwo Naukowe Krakowskie, Kraków.Google Scholar

 • ŻMuda S., 1990, Waloryzacja środowiska przyrodniczego Polski dla potrzeb rekreacyjno-turystycznych, Folia Turistica, no. 1, pp. 117-131.Google Scholar

About the article


Published Online: 2011-06-21

Published in Print: 2010-01-01


Citation Information: Tourism, Volume 20, Issue 2, Pages 5–35, ISSN (Online) 2080-6922, ISSN (Print) 0867-5856, DOI: https://doi.org/10.2478/v10106-010-0006-9.

Export Citation

This content is open access.

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in