Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Turyzm

Tourism; The Journal of University of Lodz

2 Issues per year

Open Access
Online
ISSN
0867-5856
See all formats and pricing
More options …

Tourism - an academic discipline (discursive article)

Butowski Butowski
 • Faculty of Tourism and Recreation, Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw, Uczelnia Vistula, Warsaw
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
Published Online: 2012-01-31 | DOI: https://doi.org/10.2478/v10106-011-0002-8

Tourism - an academic discipline (discursive article)

The article discusses the main methodological dilemmas connected with tourism as a field of academic research. The first part presents tourism as an area of interest in various academic disciplines. The second is a critical discussion on multidisciplinary and interdisciplinary approaches to the study of tourism. The third features an analysis of the methodological standpoints concerning possibilities for the autonomy of tourism as an academic discipline. The summary proposes a model of development for tourism studies aimed at the autonomy of academic tourism.

Keywords: tourism; academic discipline; paradigm; academic unity

 • Airey, D., 2002, Growth and Change in Tourism Education, [in:] B. Vukonic, N. Cavlek (eds.), Rethinking Education and Training for Tourism, University of Zagreb, pp. 13-22.Google Scholar

 • Airey, D., 2005, Badania, wiedza i edukacja: turystyka na rozdrożach, [in:] R. Winiarski, W. Alejziak (eds.), Turystyka w badaniach naukowych, AWF w Krakowie, WSIiZ w Rzeszowie, pp. 251-261.Google Scholar

 • Alejziak, W., 2003, Perspektywy i kierunki rozwoju badań naukowych nad turystyką, [in:] G. Gołembski (ed.), 2003, Kierunki rozwoju badań naukowych w turystyce, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, PWN, Warszawa, pp. 231-248.Google Scholar

 • Alejziak, W., 2005, Aktualny stan oraz perspektywy rozwoju badań naukowych nad turystyką, [in:] R. Winiarski, W. Alejziak (eds), Turystyka w badaniach naukowych, AWF w Krakowie, WSIiZ w Rzeszowie, Kraków-Rzeszów, pp. 275-298.Google Scholar

 • Alejziak, W., 2008, Podstawowe paradygmaty i podejścia badawcze w studiach nad turystyką, [in:] G. Gołembski (ed.), Nowe trendy rozwoju turystyki, Wyd. PWSZ, Sulechów, pp. 13-25.Google Scholar

 • Bernstein, R., 1991, Beyond Objectivism and Relativism: Science, Hermeneutics and Praxis, University of Pennsylvania, Philadelphia.Google Scholar

 • Bosiacki, S., 2005, Ekonomiczne problemy turystyki jako przedmiot badań naukowych w Polsce, [in:] R. Winiarski, W. Alejziak (eds.), Turystyka w badaniach naukowych, AWF Kraków, WSZiI w Rzeszowie, pp. 189-202.Google Scholar

 • Butler, R. W., 1980, The concept of a tourist area cycle of evolution: implication for managment of resources, ‘The Canadian Geographer’, vol. 24, No. 1, pp. 348-354.Google Scholar

 • Chłopecki, J., 2005, Turystologia jako dyscyplina naukowa, [in:] R. Winiarski, W. Alejziak (eds.), Turystyka w badaniach naukowych, AWF Kraków, WSIiZ w Rzeszowie.Google Scholar

 • Chojnicki, Z., 2005, Charakter i sytuacja nauki o turystyce - rozważania metodologiczne, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki, Bydgoszcz, ‘Turystyka i Rekreacja’, t. 3, pp. 11-23.Google Scholar

 • Comic, D., 1989, Tourism as a Subject of Philosophical Reflection, ‘Revue de Tourisme’, No. 44, pp. 6-13.Google Scholar

 • Dann, G., Nash, D., Pearce, P., 1988, Methodology in Tourism Research, ‘Annals of Tourism Research’, No. 18, pp. 155-169.Google Scholar

 • Detel, W., 1995, Nauka, [in:] E. Martens, H. Schnädelbach (eds.), Filozofia. Podstawowe pytania, Wiedza Powszechna, Warszawa, pp. 197-242.Google Scholar

 • Echtner, C.M, Jamal, T. B., 1997, The Disciplinary Dilemma of Tourism Studies, ‘Annals of Tourism Research’, No. 24, pp. 868-883.CrossrefGoogle Scholar

 • Gołembski, G., 2003, Turystyka jako czynnik integrujący badania naukowe, [in:] G. Gołembski (ed.), 2003, Kierunki rozwoju badań naukowych w turystyce, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, PWN, Warszawa, pp. 11-22.Google Scholar

 • Gołembski, G. (ed), 2008, Nowe trendy rozwoju turystyki, Wyd. PWSZ, Sulechów.Google Scholar

 • Graburn, N., Jafari, J. (eds.), 1991, Tourism social science, ‘Annals of Tourism Research’, Sp. Issue.Google Scholar

 • Jafari, J., 1989, Structure of Tourism, [in:] Tourism Marketing and Management Handbook, S. F. Witt, L. Moutinho (eds.), Prentice Hall, London, pp. 437-442.Google Scholar

 • Jafari, J., 1992, Towards Tourism Mitigation, The Freedom of Travelling in the Year 2000 - AIEST, vol. 34, St-Call.Google Scholar

 • Jafari, J., Aaser D., 1988, Tourism as a Subject of Doctoral Dissertation, ‘Annals of Tourism Research’, No. 15, pp. 407-429.CrossrefGoogle Scholar

 • Jafari, J., Ritchie B., 1981, Towards a Framework of Tourism Education: Problems and Prospects, ‘Annals of Tourism Research’, No. 8, pp. 13-34.CrossrefGoogle Scholar

 • Jovicic, Z., 1988, A Plea for Tourismological Theory and Methodology, ‘Revue de Tourisme’, No. 43, pp. 2-5.Google Scholar

 • Kazimierczak, M. (red.), 2004, Turystyka w humanistycznej perspektywie, AWF, Poznań.Google Scholar

 • Kazimierczak, M., 2005, Filozofia turystyki a integracja nauk o turystyce, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, PWN, Warszawa.Google Scholar

 • Kazimierczak, M., 2010, O autonomii nauk w turystyce, [in:] S. Tanaś (ed.), Nauka i dydaktyka w turystyce i rekreacji, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, pp. 11-20.Google Scholar

 • Kowalczyk, A., 2001, Geografia turyzmu, PWN, Warszawa 2001.Google Scholar

 • Krupa, J., Biliński, J., 2006, Turystyka w badaniach naukowych: prace przyrodnicze i humanistyczne, WSIiZ w Rzeszowie, Rzeszów.Google Scholar

 • Krzymowska-Kostrowicka, A., 1997, Geoekologia turystyki i wypoczynku, PWN, Warszawa.Google Scholar

 • Kuhn, T. S., 1968, Struktura rewolucji naukowych, PWN, Warszawa.Google Scholar

 • Leiper, N., 1990, Tourism Systems: An Interdyscyplinary Study, Occasion Papers, 2, Massey University.Google Scholar

 • Leiper, N., 2000, An Emerging Discipline, ‘Annals of Tourism Research’, No. 27, pp. 805-809.CrossrefGoogle Scholar

 • Liszewski, S., 1994, Perspektywy badań naukowych w zakresie turystyki w Polsce w najbliższym dziesięcioleciu, ‘Problemy Turystyki’, nr 3/4, pp. 105-111.Google Scholar

 • Liszewski, S., 2003, Wkład geografii w rozwój turystyki w Polsce, [in:] G. Gołembski (ed.), 2003, Kierunki rozwoju badań naukowych w turystyce, AE w Poznaniu, PWN, Warszawa, pp. 111-121.Google Scholar

 • Liszewski, S., 2010, Nauka czy nauki o turystyce, ‘Turyzm’, t. 20, z. 2, pp. 37-45.Google Scholar

 • Łobożewicz, T., 2001, Miejsce turystyki w naukach o kulturze fizycznej, Zeszyty Naukowe AWF w Krakowie, nr 31, p. 13-20.Google Scholar

 • Maciołek, R., 2002, Osobliwości metodologiczne badań nad turystyką, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Bydgoszczy, nr 2, pp. 17-26.Google Scholar

 • Maik, W., 2002, Strategia współpracy nauki i praktyki w zakresie planowania rozwoju turystyki, [in:] R. Przybyszewska-Gudelis, M. Grabiszewski (eds.), Partnerstwo nauki i praktyki w turystyce - fakty, intencje, potrzeby rozwoju, Zeszyty Naukowe, nr 2, Wyższa Pomorska Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Bydgoszczy, pp. 41-48.Google Scholar

 • Maik, W., Marciniak, K., Palich, P. (red.), 2005, Teoria i praktyka w turystyce, Zeszyty Naukowe, nr 2, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy.Google Scholar

 • Maik, W., Przybecka-Maik, M., 2005, Główne czynniki i płaszczyzny integracyjne w naukach o turystyce, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki Bydgoszcz, Turystyka i Rekreacja, t. 3, pp. 25-32.Google Scholar

 • Marak, J., Wyrzykowski, J., 2009, Turystyka jako przedmiot interdyscyplinarnych badań naukowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 567, ‘Ekonomiczne Problemy Turystyki’, z. 12, pp. 165-180.Google Scholar

 • Mazurkiewicz, L., 2009, O przedmiocie turystyki i rekreacji, ‘Turystyka i Rekreacja’, t. 5, AWF Warszawa, pp. 80-91.Google Scholar

 • Nowakowska, A., 2001, (red.), Cele i treści akademickiego kształcenia w dziedzinie turystyki i rekreacji, Zeszyty Naukowe, nr 81, AWF w Krakowie.Google Scholar

 • Nowakowska, A., 2003, Ekonomika turystyki, [in:] R. Winiarski (ed.), Nauki o turystyce, ‘Studia i Monografie’, nr 7 (part I), AWF, Kraków, pp. 33-42.Google Scholar

 • Nowakowska, A., Przydział, M. (eds.), 2006, Turystyka w badaniach naukowych: prace ekonomiczne, WSIiZ w Rzeszowie.Google Scholar

 • Pearce, P. L., 1993, Defining tourism Study as a Specialism: A Justification and Implications, TEOROS International, 1, pp. 25-32.Google Scholar

 • Pearce, P. L., Butler R. (eds.), 1993, Tourism Research: Critiques and Challenges, Routledge, London.Google Scholar

 • Podemski, K., 2004, Socjologia podróży, Wyd. Naukowe UAM, Poznań.Google Scholar

 • Popper, K. R., 1973, The Two Faces of Common Sense, [in:] Objective knowledge. An Evolutionary Approach, London.Google Scholar

 • Przecławski, K., 1997, Etyczne podstawy turystyki, Albis, Kraków.Google Scholar

 • Przecławski, K., 2010, Człowiek w czasie i przestrzeni, Albis, Kraków.Google Scholar

 • Przybyszewska-Gudelis, R., Grabiszewski, M. (eds.), 2002, Partnerstwo nauki i praktyki w turystyce - fakty, intencje, potrzeby rozwoju, Zeszyty Naukowe 2, Wyższa Pomorska Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Bydgoszczy.Google Scholar

 • Rogalewski, O., 1974, Zagospodarowanie turystyczne, WSiP, Warszawa.Google Scholar

 • Rogoziński, K., 1975, Wprowadzenie do teorii i badań turystyki, ‘Nauka Polska’, nr 9-10.Google Scholar

 • Rogoziński, K., 1985, Tourism as a Subject of Research and Intergration of of Sciences, ‘Problemy Turystyki’, nr 4, pp. 7-19.Google Scholar

 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych, Dz.U. 2011, nr 179, poz. 1065.Google Scholar

 • Sikora, J., 2001, Potrzeba wyodrębnienia nauk o turystyce, [in:] A. Nowakowska (red.), Cele i treści akademickiego kształcenia w dziedzinie turystyki i rekreacji, Zeszyty Naukowe, nr 81, AWF w Krakowie, pp. 81-83.Google Scholar

 • Szubert-Zarzeczny, U., 2001, Kilka uwag o potrzebie autonomizacji ‘nauki o turystyce’, [in:] A. Nowakowska (ed.), Cele i treści akademickiego kształcenia w dziedzinie turystyki i rekreacji, Zeszyty Naukowe, nr 81, AWF w Krakowie, pp. 75-79.Google Scholar

 • Uchwała Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów z 24 października 2005 r. w sprawie określenia dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych, MP, 2005, nr 79, poz. 1120 ze zm.Google Scholar

 • Theuns, L., 1986, Priorytety w badaniach turystycznych. Przegląd opinii ekspertów, ze szczególnym uwzględnieniem krajów rozwijających się, ‘Problemy Turystyki’, nr 1, pp. 48-66.Google Scholar

 • Tribe, J., 1997, The Indiscipline of Tourism, ‘Annals of Tourism Research’, No. 24, pp. 638-654.CrossrefGoogle Scholar

 • Vuković, B., 2005, 1990 - Punkt zwrotny w badaniach nad turystyką europejską, [in:] R. Winiarski, W. Alejziak (eds.), Turystyka w badaniach naukowych, AWF Kraków, WSIiZ w Rzeszowie.Google Scholar

 • Warszyńska, J., Jackowski, A., 1978, Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa.Google Scholar

 • Winiarski, R., (red.), 1999, 2003, Nauki o turystyce, ‘Studia i Monografie’, nr 7 (part I i II), AWF, Kraków.Google Scholar

 • Winiarski, R. (red.), 2008, Turystyka w naukach humanistycznych, PWN, Warszawa.Google Scholar

 • Winiarski, R., Alejziak, W. (eds.), 2005, Turystyka w badaniach naukowych, AWF Kraków, WSIiZ w Rzeszowie.Google Scholar

 • Witt, S., Broke, M., Buckley, P., 1991, The management of International Tourism, Unwin Hyman, London.Google Scholar

 • Woźniak, A., 1995, Czy potrzebna jest integracja metodologiczna samowiedzy nauk zajmujących się turystyką?, [in:] p. Bosiacki (ed.), Turystyka i rekreacja jako czynnik integracji europejskiej, AWF w Poznaniu, pp. 52-56.Google Scholar

 • Woźniak, A., 2005, Socjologiczna analiza turystyki - poszukiwanie syntezy, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Turystyka i Rekreacja, t. 3, pp. 45-52.Google Scholar

 • Zdebski, J., 2003, Psychologia turystyki, [in:] R. Winiarski (ed.), Nauki o turystyce, ‘Studia i Monografie’, nr 7 (part I), AWF w Krakowie, pp. 55-66.Google Scholar

About the article


Published Online: 2012-01-31

Published in Print: 2011-01-01


Citation Information: Tourism, Volume 21, Issue 1-2, Pages 17–24, ISSN (Online) 2080-6922, ISSN (Print) 0867-5856, DOI: https://doi.org/10.2478/v10106-011-0002-8.

Export Citation

This content is open access.

Citing Articles

Here you can find all Crossref-listed publications in which this article is cited. If you would like to receive automatic email messages as soon as this article is cited in other publications, simply activate the “Citation Alert” on the top of this page.

[1]
Leszek BUTOWSKI
Téoros: Revue de recherche en tourisme, 2016, Volume 35, Number 1
[2]
Leszek Butowski
Journal of Tourism and Cultural Change, 2016, Page 1

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in