Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Turyzm

Tourism; The Journal of University of Lodz

2 Issues per year

Open Access
Online
ISSN
0867-5856
See all formats and pricing
More options …

The sanctuary as a means of organizing urban space: a case study of selected sanctuaries in Poland

Sołjan Sołjan
Published Online: 2012-01-31 | DOI: https://doi.org/10.2478/v10106-011-0006-4

The sanctuary as a means of organizing urban space: a case study of selected sanctuaries in Poland

This paper attempts to show that a sanctuary can alter urban space. A sanctuary is a very special place because of its religious nature and attracts both pilgrims and tourists. The spatial structure of a sanctuary is determined largely by changes in the volume and nature of pilgrim ‘traffic’. Modern pilgrimage centres are becoming more open to visitors who wish to take part in the life of a sanctuary, even if this involves non-religious activities. The sanctuary's religious offering is supplemented with typical tourism attractions. The establishment of a sanctuary affects the development and spatial organization of a city in a variety of ways. Large sanctuaries favour the development of sanctuary service zones that cater for pilgrims. This is also true in Poland. There are, however, some large and midsize sanctuaries that have no additional facilities designed for pilgrims and this is almost always true of regional and national sanctuaries in Poland.

Keywords: sanctuary; city/town; pilgrimages; Poland

 • Bogucka, M., Samsonowicz, H., 1986, Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków.Google Scholar

 • Boznański, M., Miazga, D., Nowak, M., Westrych, M., Weźranowska, K., Zakrzewski, R., 2000, Przewodnik pielgrzyma, wyd. Pascal, Bielsko-Biała.Google Scholar

 • Dudziak, J., 1983, Prawno-kanoniczna koncepcja sanktuarium, ‘Tarnowskie Studia Teologiczne’, t. 9, pp. 60-74.Google Scholar

 • Eliade, M., 1993, Traktat o historii religii, Wyd. OPUS, Łódź.Google Scholar

 • Jackowski, A., 1998, Pielgrzymki = turystyka pielgrzymkowa = turystyka religijna? Rozważania terminologiczne, ‘Turyzm’, t. 8, pp. 5-20.Google Scholar

 • Jackowski, A., 2005, Jasnogórskie pielgrzymowanie bez granic, wyd. Tygodnik Katolicki ‘Niedziela’, Częstochowa.Google Scholar

 • Jackowski, A., Sołjan, I., 2008, Funkcja religijna i turystyczna ośrodków pielgrzymkowych, [in:] I. Jażdżewska (ed.), Funkcja turystyczna, XXI ‘Konwersatorium Wiedzy o Mieście’, t. 21, pp. 39-56.Google Scholar

 • Jackowski, A., Sołjan, I., 2010, Rozwój sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach i jego wpływ na przemiany przestrzenno-funkcjonalne dzielnicy Łagiewniki i Borek Fałęcki, [in:] S. Ciok, P. Migoń (eds), Przekształcenia struktur regionalnych. Aspekty społeczne, ekonomiczne i przyrodnicze, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego.Google Scholar

 • Kłoczowski, J., 1987, Od pustelni do wspólnoty: grupy zakonne w wielkich religiach świata, Czytelnik, Warszawa.Google Scholar

 • Mały słownik religioznawczy, 1969, Z. Poniatowski (ed.), Wiedza Powszechna, Warszawa.Google Scholar

 • Miasta polskie w tysiącleciu, 1965, M. Siuchniński (ed.), Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, Warszawa, Kraków.Google Scholar

 • Miejsca święte Rzeczypospolitej. Leksykon, 1998, A. Jackowski (ed.), Znak, Kraków.Google Scholar

 • Mitkowska, A., 2001, Sacrum w krajobrazie, [in:] K. Pawłowska (ed.), Architektura krajobrazu a planowanie przestrzenne. Podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych, Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki, Kraków, pp. 227-238.Google Scholar

 • Park, C., 1994, Sacred Worlds. An introduction to geography and religion, Routledge, Londyn.Google Scholar

 • Rinschede, G., 1995, The Pilgrimage Centre of Loreto, Italy: A Geographical Study, [in:] D. P. Dubey (ed.), Pilgrimage Studies. Sacred Places. Sacred Traditions, The Society of Pilgrimage Studies Allahabad, pp. 157-178.Google Scholar

 • Słownik języka polskiego, 1983, M. Szymczak (ed.), PWN, Warszawa.Google Scholar

 • www.klasztor.tuchow.pl

 • www.trzebinia.sds.pl

 • www.sankt_bardo.opoka.net.pl

 • www.jasnagora.pl

 • www.kalwaria.eu

 • www.filipini.gostyn.pl/sanktuarium

About the article


Published Online: 2012-01-31

Published in Print: 2011-01-01


Citation Information: Tourism, Volume 21, Issue 1-2, Pages 49–57, ISSN (Online) 2080-6922, ISSN (Print) 0867-5856, DOI: https://doi.org/10.2478/v10106-011-0006-4.

Export Citation

This content is open access.

Citing Articles

Here you can find all Crossref-listed publications in which this article is cited. If you would like to receive automatic email messages as soon as this article is cited in other publications, simply activate the “Citation Alert” on the top of this page.

[1]
Justyna Liro, Izabela Sołjan, and Elżbieta Bilska-Wodecka
Journal of Tourism and Cultural Change, 2017, Page 1

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in