Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Turyzm

Tourism; The Journal of University of Lodz

2 Issues per year

Open Access
Online
ISSN
0867-5856
See all formats and pricing
More options …

Processes of tourism space formation

Włodarczyk Włodarczyk
Published Online: 2012-01-31 | DOI: https://doi.org/10.2478/v10106-011-0007-3

Processes of tourism space formation

The article is an attempt to name and define the processes which transform geographical space and result in the appearance or disappearance of tourism space as broadly understood. The processes include restructurization (modernization and revitalization) and degradation. All of them have been discussed in the context of their actual stage of tourism space development. More attention is devoted to degradation, which has only recently been seen as a process which may lead to the creation of spaces attractive to tourists.

Keywords: tourism space; tourism space attributes; tourism space ‘actors’; restructurization; modernization; revitalization; degradation

 • Bińczyk, A., 2006, Od manufaktury do ‘Manufaktury’, [in:] I. Jażdżewska (ed.), Nowe przestrzenie w mieście, ich organizacja i funkcje, XIX ‘Konwersatorium Wiedzy o Mieście’, pp. 211-220.Google Scholar

 • Budziszewski, B., 2011, Nowe Centrum Łodzi jako potencjalna przestrzeń turystyczna miasta, praca magisterska zrealizowana w Zakładzie Geografii Turyzmu Instytutu Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, 105 pp.Google Scholar

 • Cybulska, K., 2011, Przystosowanie obiektów zabytkowych do pełnienia funkcji hotelarskiej - przykład Łodzi, praca magisterska zrealizowana w Zakładzie Geografii Turyzmu Instytutu Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, 121 pp.Google Scholar

 • Durydiwka, M., Duda-Gromada, K., 2011, Przestrzeń turystyczna. Czynniki, różnorodność, zmiany, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, 456 pp.Google Scholar

 • Husbands, W. C., 1983, Tourists space and tourist attraction, an analysis of the destination choices of European travelers, ‘Leisure Sciences’, vol. 5, No. 4, pp. 289-307.Google Scholar

 • Jansen-Verbeke, M., 2011, Studia nad turystyką miejską: stare opowieści nowe scenariusze, [in:] B. Włodarczyk (ed.), Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego, t. Turystyka, pp. 87-104.Google Scholar

 • Kaczmarek, S., 2001, Rewitalizacja terenów poprzemysłowych. Nowy wymiar w rozwoju miast, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 157 pp.Google Scholar

 • Kaczmarek, S., Kaczmarek, J., 2011, Teoretyczne podstawy studiów nad przestrzenią gościnności, [in:] M. Durydiwka, K. Duda-Gromada (eds), Przestrzeń turystyczna. Czynniki, różnorodność, zmiany, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, pp. 65-74.Google Scholar

 • Kostecka, J., 2007, Kompleks Manufaktura - nowa przestrzeń turystyczno-rekreacyjna Łodzi, praca magisterska napisana w Katedrze Geografii Miast i Turyzmu UŁ, 99 pp.Google Scholar

 • Kowalczyk, A., 2011, ‘Geograficzne’ aspekty przestrzeni turystycznej (nowe spojrzenie na koncepcję przestrzeni turystycznej), [in:] M. Durydiwka, K. Duda-Gromada (eds), Przestrzeń turystyczna. Czynniki, różnorodność, zmiany, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, pp. 29-38.Google Scholar

 • Kozłowski, S., Wojnarowska, A., 2011, Rewitalizacja zdegrado-wanych obszarów miejskich. Zagadnienia teoretyczne, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 160 pp.Google Scholar

 • Liszewski, S., 1995, Przestrzeń turystyczna, ‘Turyzm’, t. 5, z. 2, pp. 87-103.Google Scholar

 • Liszewski, S., 1999, Przestrzeń turystyczna miasta (przykład Łodzi), Turyzm, t. 9, z. 1, pp. 51-73.Google Scholar

 • Liszewski, S., 2005, Przestrzeń turystyczna w ujęciu podmiotowym. Przyczynek do dyskusji o przestrzeni w geografii, [in:] W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski (eds), Geografia jako nauka o przestrzeni, środowisku i krajobrazie, t. 1. Podstawowe idee i koncepcje w geografii, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, pp. 50-60.Google Scholar

 • Liszewski, S., 2006, Przestrzenie turystyki i ich transformacja we współczesnym świecie, ‘Turyzm’, t. 16, z. 2, pp. 7-20.Google Scholar

 • Markowski, T., Kaczmarek, S., Olenderek, J., 2010, Rewitalizacja terenów poprzemysłowych w Łodzi, ser. ‘Studia’, t. CXXXII, KPZK PAN, Warszawa, 185 pp.Google Scholar

 • Miossec, J.-M., 1976, Elements pour une teorie de l'espace touristique, ‘Centre des Hautes Etudes Touristiques’, ser. C, no. 36, Aix-en-Provence, 62 pp.Google Scholar

 • Popow, M., 2011, Przystosowanie obiektu zabytkowego do pełnienia funkcji turystycznej na przykładzie Pałacu Brunów koło Lwówka Śląskiego, praca magisterska zrealizowana w Zakładzie Geografii Turyzmu Instytutu Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, 121 pp.Google Scholar

 • Shaw, G., Williams, A. M., 2004, Tourism and Tourism Spaces, London-New Delhi, 324 pp.Google Scholar

 • Shyts, O., 2011, Czarnobyl - miejsce katastrofy jako atrakcja turystyczna, praca magisterska zrealizowana w Zakładzie Geografii Turyzmu Instytutu Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, 101 pp.Google Scholar

 • Słownik języka polskiego, t. 1-3, M. Szymczak (ed.), 1978, 1979, 1981, PWN, Warszawa.Google Scholar

 • Stasiak, A., 2011, Współczesna przestrzeń turystyczna, [in:] M. Durydiwka, K. Duda-Gromada (eds), Przestrzeń turystyczna. Czynniki, różnorodność, zmiany, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, pp. 39-52.Google Scholar

 • Tanaś, S., 2007, Przestrzeń sepulkralna jako przestrzeń zaintereso-wania turysty, [in:] Problemy współczesnej tanatologii - medycyna - antropologia kultury - humanistyka, t. XI, Wyd. WTN, Wrocław, pp. 247-252.Google Scholar

 • Tanaś, S., 2008, Przestrzeń turystyczna cmentarzy. Wstęp do tanato-turystyki, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 215 pp.Google Scholar

 • Warszyńska, J., Jackowski, A., 1978, Podstawy geografii turyzmu, PWN Warszawa, 333 pp.Google Scholar

 • Wiśniewska, W., 2009, Przebudowa przestrzenna i funkcjonalna Łodzi po 1989 roku, [in:] S. Liszewski (ed.), Łódź - monografia miasta, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, pp. 432- 482.Google Scholar

 • Włodarczyk, B., 2009, Przestrzeń turystyczna. Istota, koncepcje, determinanty rozwoju, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 268 pp.Google Scholar

 • Wojnarowska, A., 2011, Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich. Przykłady praktyczne, Wyd. UŁ, Łódź, 226 pp.Google Scholar

 • Włodarczyk, B., 2011a, Miasto i przestrzeń turystyczna, [in:] B. Włodarczyk (ed.), Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego, t. Turystyka, pp. 87-104.Google Scholar

 • Włodarczyk, B., 2011b, Przestrzeń turystyczna - kilka słów o istocie pojęcia, [in:] M. Durydiwka, K. Duda-Gromada (eds), Przestrzeń turystyczna. Czynniki, różnorodność, zmiany, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, pp. 15-28.Google Scholar

About the article


Published Online: 2012-01-31

Published in Print: 2011-01-01


Citation Information: Tourism, Volume 21, Issue 1-2, Pages 59–65, ISSN (Online) 2080-6922, ISSN (Print) 0867-5856, DOI: https://doi.org/10.2478/v10106-011-0007-3.

Export Citation

This content is open access.

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in