Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Turyzm

Tourism; The Journal of University of Lodz

2 Issues per year

Open Access
Online
ISSN
0867-5856
See all formats and pricing
More options …

The influence of the revitalization of former industrial urban areas on new urban and tourism spaces: case studies of Manchester and Lyon

Jarosław Kazimierczak
 • Institute of Urban Geography and Tourism Studies 90-142 Łódź, University of Łódź, ul. Kopcińskiego 31
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
Published Online: 2012-08-13 | DOI: https://doi.org/10.2478/v10106-012-0002-3

The influence of the revitalization of former industrial urban areas on new urban and tourism spaces: case studies of Manchester and Lyon

The purpose of this article is the identification of changes to urban and tourism space due to the revitalization of the industrial wastelands in selected cities of Western Europe. The first section presents problematic aspects of this issue whereas the second constitutes empirical research on two cities: Lyon and Manchester. Typical characteristics of these cities include their differing ‘tourism biographies’ as well as their diverse spatial and functional structures. Furthermore, different ways of implementing the revitalization of central area former industrial land have been followed which have been extremely significant in forming the new tourism space in both cities.

Keywords: revitalization; industrial wasteland; urban and tourism space; Lyon; Manchester

 • Bianchini F., Dawson N, Evans P., 1992, Flagship Projects in Urban Regeneration, [in:] P. Healy, S. Davoudi, M. O'Toole, S. Tavsanoglu, D. Usher (ed.), Rebuilding the City: Property-led Urban Regeneration, E. & F. N. Spon, London.Google Scholar

 • Bradbury N., 1993, The Role of Tourism in Urban Regeneration: Castlefield, Manchester U. K. Materiały pokonferencyjne I. N. T. A. Conference, Fort Lauderdale, U. S. A.Google Scholar

 • Coudroy De Lille L., 2003, Lyon Confluence - metropolitalny projekt w widłach Rodanu i Saony w Lyonie, [in:] I. Jażdżewska (ed.), Funkcje metropolitalne i ich rola w organizacji przestrzeni, XVI Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wyd. UŁ, Łódź, pp. 267-275.Google Scholar

 • Dewailly J. M., 1996, L'espace tourismique: du réel au virtuel, 28é Congéssur la Géographie, La Haye (Pay-Bas), pp. 17.Google Scholar

 • Domański B., 2000, Restrukturyzacja terenów poprzemysłowych w miastach, [in:] Z. Ziobrowski, D. Ptaszycka-Jackowska, A. Rębowska, A. Geissler (ed.), Odnowa miast. Rewitalizacja, rehabilitacja, restrukturyzacja, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice.Google Scholar

 • Gasidło K, 1998, Problemy przekształceń terenów poprzemysłowych, Wyd. PŚ, Gliwice.Google Scholar

 • Gibson CH., 1997, The Role of Tourism in Restructuring Region and the Creation of a New Image of the City in Manchester, [in:] S. Liszewski, C. Young (ed.), A Comparative Study of Łódź and Manchester. Geographies of European Cities in Transition, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, pp. 263-277.Google Scholar

 • Imrie R., Thomas T., 1993, British Urban Policy and the Urban Development Corporations, Paul Chapman Publishing, London.Google Scholar

 • Kaczmarek J., 2010, Zarządzanie wizerunkiem miasta - uwagi heurystyczne, [in:] J. Słodczyk, E. Szafranek (red.), Studia Miejskie 1. Koncepcje i instrumenty zarządzania procesami rozwoju i rewitalizacji miast, Uniwersytet Opolski, Opole, pp. 29-38.Google Scholar

 • Kaczmarek S., Liszewski S., 1997, The Role of Tourism in the Restructuring of the Łódź region and in Creating a New Image of the City, [in:] S. Liszewski, C. Young (ed.), A Comparative Study of Łódź and Manchester. Geographies of European Cities in Transition, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, pp. 249-261.Google Scholar

 • Kaczmarek S., 1997, Kreowanie wizerunku miasta poprzemysłowego na przykładzie Glasgow i Łodzi, [in:] T. Domański (ed.), Marketing terytorialny. Strategiczne wyzwania dla miast i regionów, Wyd. Centrum Badań i Studiów Francuskich UŁ, Łódź, pp. 167-174.Google Scholar

 • Kaczmarek S., 2001, Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych. Nowy wymiar w rozwoju miast, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.Google Scholar

 • Kidd A., 1993, Manchester, Ryburn Publishing. Keele University Press, Manchester.Google Scholar

 • Kowalczyk-Anioł J., 2006, Rozwój przestrzeni urlopowo-wakacyjnej łódzkich rodzin na przykładzie studentów Uniwersytetu Łódzkiego i ich rodzin, Wyd. ŁTN, Łódź.Google Scholar

 • Latosińska J., 2006, Przestrzeń turystyczna - jedno pojęcie dwa znaczenia. Rozważania na temat indywidualnej przestrzeni turystycznej, Turyzm, 16/2, pp. 93-98.Google Scholar

 • Lisowski A., 2003, Koncepcje przestrzeni w geografii człowieka, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa.Google Scholar

 • Liszewski S., 1995, Przestrzeń turystyczna, Turyzm, 5/2, pp. 87-103.Google Scholar

 • Liszewski S., 1999, Przestrzeń turystyczna miasta (przykład Łodzi), Turyzm, 9/1, pp. 51-72.Google Scholar

 • Liszewski S., 2005, Przestrzeń turystyczna w ujęciu podmiotowym. Przyczynek do dyskusji o przestrzeni w geografii, [in:] Podstawowe idee i koncepcje w geografii, t. 1 - Geografia jako nauka o przestrzeni, środowisku i krajobrazie, Wyd. ŁTN, Łódź, pp. 50-60.Google Scholar

 • Liszewski S., 2006a, Nowe przestrzenie turystyczne i rekreacyjne w Polsce i ich rola w rozwoju kraju i regionu, [in:] G. Gołembski (ed.), Turystyka w ujęciu podmiotowym i przestrzennym. Człowiek - Przestrzeń - Przedsiębiorstwo, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006, pp. 113-125.Google Scholar

 • Liszewski S., 2006b, Przestrzenie turystyki i transformacja we współczesnym świecie, Turyzm, 16/2, pp. 7-19.Google Scholar

 • Liszewski S., 2009a, Przestrzeń turystyczna Polski. Koncepcja regionalizacji turystycznej, [in:] I. Jażewicz (ed.), Współczesne problemy przemian strukturalnych przestrzeni geograficznej, Wyd. Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk, pp. 59-69.Google Scholar

 • Liszewski S., 2009b, Przestrzeń turystyczna parków narodowych w Polsce, [in:] B. Domański, W. Kurek (ed.), Gospodarka i przestrzeń, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, pp. 187-201.Google Scholar

 • Liszewski S., 2009c, Przestrzenie turystyki i osadnictwo turystyczne, [in:] G. Gołembski (ed.), Kompendium wiedzy o turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, pp. 95-128.Google Scholar

 • Liszewski S., 2009d, Miejska przestrzeń eksploracji turystycznej. Przykład Łodzi (Urban ‘Tourism Exploration Space’: The Example of Łódź), Turyzm/Tourism, 19/1-2, pp. 59-65 (57-62).Google Scholar

 • Liszewski S., Bachvarov M., 1998, Istota i właściwści przestrzeni rekreacyjno-turystycznej, Turyzm, 8/1, pp. 39-67.Google Scholar

 • Lorens P., 2005, Wstępna typologia obszarów zdegradowanych o funkcjach i potencjale metropolitalnym, [in:] T. Parteka (ed.), Transformacja zdegradowanych struktur przestrzennych metropolii polskich, KPZK PAN, Warszawa, pp. 57-74.Google Scholar

 • Lorens P., 2007, Rewitalizacja miast w Polsce: pierwsze doświadczenia, "Urbanista', Warszawa.Google Scholar

 • Lorens P., 2010, Rewitalizacja miast. Planowanie i realizacja, Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.Google Scholar

 • Lorens P., Martyniuk-Pęczak J. (ed.), 2009, Wybrane zagadnienia rewitalizacji miast, ser. Miasto. Metropolia. Region, Wyd. Urbanista, Gdańsk.Google Scholar

 • Lozato-Giotart J. P., 2003, Géographie du tourisme, De l'espace consommé à l'espace maîtrisé, Pearson Education.Google Scholar

 • Markowski T., Stawasz D. (ed.), 2007, Rewitalizacja a rozwój funkcji metropolitalnych miasta Łodzi, Wyd. UŁ, Łódź.Google Scholar

 • Meyer B., 2004, Turystyka jako ekonomiczny czynnik kształtowania przestrzeni, Uniwersytet Szczeciński, Rozprawy i Studia (DCXIX) 545, Szczecin.Google Scholar

 • Miossec J. M., 1976, Elements pour une teorie de l'espace tourismique, Centre des Hautes Etudes Tourismiques, serie C, 36, Aixen-Provence.Google Scholar

 • Mironowicz I., Ossowicz T., 2005, Metodologia badania degradacji obszarów o funkcjach metropolitalnych, [in:] T. Parteka (ed.), Transformacja zdegradowanych struktur przestrzennych metropolii polskich, KPZK PAN, Warszawa, pp. 36-56.Google Scholar

 • Oppermann M., 1993, Tourism space in developing countries, Annals of Tourism Research, 20(3), pp. 535-556.Google Scholar

 • Peck J., Ward K. (ed.), 2002, City of Revolution. Restructuring Manchester, Manchester University Press, Manchester.Google Scholar

 • Przybyszewska-Gudelis R., 1997, Problemy rewitalizacji miast przez turystykę, [in:] Kulturowe aspekty turystyki i gospodarki turystycznej, Polskie Stowarzyszenie Turystyki, Warszawa, pp. 17-26.Google Scholar

 • Stalski M., 1984, Użytkowanie ziemi w turystyce, Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej, 2, pp. 139-148.Google Scholar

 • Straszewicz L., 1987, Lyon - przemiany wielkiej metropolii regionalnej Europy Zachodniej, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica, 8, Łódź, pp. 131-163.Google Scholar

 • Tölle A., 2006, Kształt i funkcje nowych kwartałów śródmiejskich na obszarach nadwodnych. Francusko-niemiecko-polskie porównanie, [in:] I. Jażdżewska (ed.), Nowe przestrzenie w mieście ich organizacja i funkcje, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, pp. 193-200.Google Scholar

 • Virányi Z. G., 2010, Urban Renewal in Lyon Confluence. How to transform an unused industrial area into the new eco-quarter?, VIA University College, Horsens, Danmark.Google Scholar

 • Warszyńska J., Jackowski A., 1978, Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa.Google Scholar

 • Włodarczyk B., 2006a, Cycle of Development of the tourism space, [in:] Tourism and regional development, Smolensk, pp. 225-234.Google Scholar

 • Włodarczyk B., Kaczmarek J., Stasiak A., 2005, Produkt turystyczny, Wyd. PWE, Warszawa.Google Scholar

 • Włodarczyk B., 2006b, Przestrzeń turystyczna - cykliczność, "aktorzy', determinanty rozwoju, Turyzm, 16/2, pp. 41-64.Google Scholar

 • Włodarczyk B., 2007, Przestrzeń turystyczna - pojęcie, wymiary, cechy, Turyzm, 17/1-2, pp. 145-158.Google Scholar

 • Włodarczyk B., 2009, Przestrzeń turystyczna - istota, koncepcje, determinanty rozwoju, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.Google Scholar

 • Ziobrowski Z. et al., 2000, Rewitalizacja. Rehabilitacja. Restrukturyzacja. Odnowa miasta, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Kraków.Google Scholar

 • Ziobrowski Z., Jerczewski W., 2009, Rewitalizacja miast polskich - diagnoza, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.Google Scholar

About the article


Published Online: 2012-08-13

Published in Print: 2012-01-01


Citation Information: Tourism, Volume 22, Issue 1, Pages 11–20, ISSN (Online) 2080-6922, ISSN (Print) 0867-5856, DOI: https://doi.org/10.2478/v10106-012-0002-3.

Export Citation

This content is open access.

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in