Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Turyzm

Tourism; The Journal of University of Lodz

2 Issues per year

Open Access
Online
ISSN
0867-5856
See all formats and pricing
More options …

The battle of Łódź 1914: a chance to develop military heritage tourism in the metropolitan tourism region of Łódź

Bartosz Bończak
Published Online: 2014-03-11 | DOI: https://doi.org/10.2478/tour-2013-0002

Abstract

Wars were and still are an intrinsic element in the history of mankind. They bring glory to the victorious, the bitterness of failure to the defeated, and always destruction and suffering to ordinary people, but at the same time they have had a great impact or even shaped the culture of societies. In many places all over the world, as well as in Poland, relics from wars, battlefields, fortifications and weapons are unique and an extraordinary attraction that might bring in tourists. This type of tourism is known as military heritage tourism. In Łódź and its vicinity there are many military sites that might potentially become an attraction. They are mostly related to the great but forgotten Battle of Łódź that took place during the Great War. However, are they attractive enough to create a tourism product?

Keywords: military heritage tourism; battlefield tourism; Great War; Battle of Łódź; tourism product; metropolitan region

References

 • BOŃCZAK B., 2011, Bitwa Łódzka 1914-1915. Analiza potencjału i możliwości jego wykorzystania w tworzeniu produktu turystycznego Łodzi i regionu łódzkiego, master thesis, Instytut Geografii Miast i Turyzmu UŁ, Łódź.Google Scholar

 • GAWORECKI W., 2010, Turystyka, PWE, Warszawa.Google Scholar

 • JAGIEŁŁO M., KRAKOWIAK B., WŁODARCZYK B., 2008, Bitwa łódzka 1914 - za i przeciw nowym projektom turystycznym w województwie łódzkim, Turystyka i Hotelarstwo, 14.Google Scholar

 • JANCZAK J., 1997, Struktura społeczna ludności w Łodzi w latach 1820-1918, [in:] SAMUŚ P. (ed.), Polacy - Niemcy - Żydzi w Łodzi w XIX-XX w. Sąsiedzi dalecy i bliscy, Ibidem, Łódź, pp. 41-69.Google Scholar

 • JĘDRYSIAK T., MIKOS VON ROHRSCHEIDT A., 2011, Militarna turystyka kulturowa, PWE, Warszawa, pp. 293.Google Scholar

 • KOWALCZYK A., 2008, Współczesna turystyka kulturowa - między tradycją a nowoczesnością, [in:] A. KOWALCZYK (ed.) Turystyka kulturowa. Spojrzenie geograficzne, Geografia Turyzmu 1, UW Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, pp. 9-57.Google Scholar

 • KOWALCZYK A., 2009, Proces przekształcania zasobów kulturowych w atrakcje turystyczne (na przykładzie zagospodarowania pól bitewnych), [in:] A. STASIAK (ed.), Kultura i turystyka - Razem, ale jak?, WSTH, Łódź.Google Scholar

 • KOWALCZYŃSKI K., 2010, Łódź 1914. Kronika oblężonego miasta, Księży Młyn, Łódź, pp. 216.Google Scholar

 • KUREK W. (red.), 2007, Turystyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, ss. 540.Google Scholar

 • LAWIN M., STASIAK A., 2009, Obiekty historyczno-wojskowe, [in:] A. Stasiak (ed.), Geografia turystyki Polski. Przewodnik do ćwiczeń krajoznawczych, PWE, Warszawa, pp. 129-130.Google Scholar

 • LISZEWSKI S., 2005a, Delimitacja obszaru metropolitalnego Łodzi, Biuletyn KPZK, PAN, 215, pp. 25-47.Google Scholar

 • LISZEWSKI S., 2005b, Metropolitalny region turystyczno-wypoczynkowy. Przykład miasta Łodzi, Turyzm, 15(1-2), pp. 121-138.Google Scholar

 • LISZEWSKI S., 2010, Od łódzkiego zespołu miejskiego po łódzki obszar metropolitalny, [in:] S. Liszewski (ed.), Obszary metropolitalne we współczesnym środowisku geograficznym: 58. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, vol. 1, Łódź.Google Scholar

 • MARCINIAK P., LEWIAK P., 2010, Operacja Łódzka 1914 roku - warto pamiętać…, Gmina Koluszki, Koluszki, pp. 36.Google Scholar

 • MIKOS VON ROHRSCHEIDT A., 2008a, Turystyka kulturowa: fenomen, potencjał, perspektywy, Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno- Menedżerska Milenium, Gniezno, pp. 477.Google Scholar

 • MIKOS VON ROHRSCHEIDT A., 2008b, Turystyka kulturowa - wokół definicji, Turystyka kulturowa, 1, Poznań, pp. 3.Google Scholar

 • Operacja Łódzka 1914-1915. Cmentarze i mogiły (map), 2009, Urząd marszałkowski m. Łodzi, Łódź.Google Scholar

 • Operacja Łódzka. Zapomniany fakt I wojny światowej, 2011, J.A. Daszyńska (ed.), Księży Młyn Dom Wydawniczy, Łódź, pp. 163.Google Scholar

 • Powierzchnia i ludność woj. łódzkiego w 2009 r., 2010, GUS (www. stat.gov.pl).Google Scholar

 • SZKUP R., 1994, Walory turystyczne obiektów kultury materialnej Żydów na obszarze Polski Środkowej, Turyzm, 4(2), pp. 23-36.Google Scholar

 • TANAŚ S., 2004, Cmentarz jako przedmiot zainteresowań geografii turyzmu, Turyzm, 14(2), pp. 71-87.Google Scholar

 • Tourism highlights - 2010 edition, 2010, UN WTO, pp. 11.Google Scholar

 • WŁODARCZYK B., 2009, Przestrzeń turystyczna. Istota, koncepcje, determinanty rozwoju, Wyd. UŁ, Łódź, pp. 268. Google Scholar

 • http://www.galkowek.com/(30.04.2012). Google Scholar

 • http://kolejrogowska.pl/(30.04.2012).Google Scholar

About the article

Published Online: 2014-03-11

Published in Print: 2013-01-01


Citation Information: Tourism, Volume 23, Issue 1, Pages 17–26, ISSN (Online) 2080-6922, ISSN (Print) 0867-5856, DOI: https://doi.org/10.2478/tour-2013-0002.

Export Citation

This content is open access.

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in