Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Turyzm

Tourism; The Journal of University of Lodz

2 Issues per year

Open Access
Online
ISSN
0867-5856
See all formats and pricing
More options …

Folk Culture Resources as a Component of Tourism Space

Justyna Mokras-Grabowska
Published Online: 2014-10-08 | DOI: https://doi.org/10.2478/tour-2013-0010

Abstract

The paper concerns folk tourism - describes the mutual relations between folk culture and tourism and the main mechanisms of the commercialization of cultural heritage. Moreover it locates folk culture resources in tourism space and includes hospitality.

Keywords: folk culture; commercialization; authenticity; folk tourism; tourism space; hospitality

References

 • ISAŃSKI J., 2008, Wpływ turystyki na środowisko społeczno-kulturowe.Skutki rozwoju turystyki w środowisku społecznym - szanse i zagrożenia, [in:] Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. Zasoby antropogeniczne. Krajobraz. Ruch turystyczny, t. II, eds. Z. Młynarczyk, A. Zajadacz, Wyd. Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, pp. 27-40.Google Scholar

 • JĘDRYSIAK T., 2008, Turystyka kulturowa, PWE, Warszawa, 86 pp.Google Scholar

 • KACZMAREK J., STASIAK A., WŁODARCZYK B., 2010, Produkt turystyczny. Pomysł, organizacja, zarządzanie, PWE, Warszawa, 159 pp.Google Scholar

 • KOWALCZYK A., 2008, Współczesna turystyka kulturowa - między tradycją a nowoczesnością, [in:] Turystyka kulturowa. Spojrzenie geograficzne, „Geografia Turyzmu”, 1, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa.Google Scholar

 • KOWALCZYK A., 2009, Proces przekształcania zasobów kulturowych w atrakcje turystyczne (na przykładzie zagospodarowania turystycznego pól bitewnych), [in:] Razem, ale jak?, „Kultura i Turystyka”, ed. A. Stasiak, WSTH w Łodzi, Łódź, pp. 33-46.Google Scholar

 • LISZEWSKI S., 1995, Przestrzeń turystyczna, Turyzm 5/2, pp. 87-103.Google Scholar

 • MADEJ T., 2008, Rola turystów z „Unikatu” w odrodzeniu tradycji Niedzieli Palmowej we wsi Łyse na Kurpiach, [in:] W kręgu humanistycznej refleksji nad turystyką kulturową, ed. M. Kazimierczak, Wyd. AWF w Poznaniu, Poznań, pp. 234-240.Google Scholar

 • MIKA M., 2008, Przemiany pod wpływem turystyki na obszarach recepcji turystycznej, [in:] Turystyka, red. W. Kurek, PWN, Warszawa, pp. 406-473.Google Scholar

 • MOKRAS-GRABOWSKA J., 2010, Wpływ turystyki na komercjalizację kultury ludowej w Polsce, doctoral thesis, Archiwum Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.Google Scholar

 • OLECHNICKI K., ZAŁĘCKI P., 1999, Słownik socjologiczny, Graffiti BC, Toruń.Google Scholar

 • REMBOWSKA K., 2008, Turystyka jako interpretacja dziedzictwa kulturowego, [in:] Eksploracja przestrzeni historycznej, red. M.K. Leniartek, WSZ, Wrocław, pp. 19-20.Google Scholar

 • STASIAK A., 2007, Kultura a turystyka - wzajemne relacje, [in:] Razem czy oddzielnie?, „Kultura i Turystyka”, ed. A. Stasiak, WSTH w Łodzi, Łódź.Google Scholar

 • URRY J., 2007, Spojrzenie turysty, PWN, Warszawa.Google Scholar

 • WŁODARCZYK B., 2009, Przestrzeń turystyczna. Istota, koncepcje, determinanty rozwoju, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 268 pp.Google Scholar

 • ZARĘBA D., 2010, Ekoturystyka. Wyzwania i nadzieje, PWN, Warszawa, 182 pp.Google Scholar

 • ZOWISŁO M., 2011, Filozofia rekreacji, [in:] Rekreacja i czas wolny, ed. R. Winiarski, Oficyna Wydawnicza ŁOŚGRAF, Warszawa, pp. 64-80. Google Scholar

About the article

Published Online: 2014-10-08

Published in Print: 2013-12-01


Citation Information: Turyzm, Volume 23, Issue 2, Pages 43–47, ISSN (Online) 0867-5856, DOI: https://doi.org/10.2478/tour-2013-0010.

Export Citation

© 2014. This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License. BY-NC-ND 3.0

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in