Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Turyzm

Tourism; The Journal of University of Lodz

2 Issues per year

Open Access
Online
ISSN
0867-5856
See all formats and pricing
More options …

A Proposal for a Tourism Regionalization of Poland Based on the Highest Levels of Tourism in a Region

Sławomir Sobotka
 • Corresponding author
 • Department of Landscape Architecture and Agri-tourism, University of Warmia and Mazury in Olsztyn
 • Email
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
Published Online: 2015-04-18 | DOI: https://doi.org/10.2478/tour-2014-0014

Abstract

The paper presents a brief review of twenty proposals for tourism regionalization of either a part of or the whole of Poland (or attempts to delimit the most attractive areas in terms of leisure), formulated between 1938 and 2012. It also analyses selected definitions of tourism regions and discusses the indicators which are proposed for the delimitation of tourism regions. Moreover, the paper attempts to indicate areas with the highest levels of tourism, in part modelled on Maria Mileska (1908-1988). It includes academic (precise) criteria for the designation of tourism regions. Some researchers’ comment that Mileska’s work is (partially) outmoded not so much from the methods employed as in the number of tourism regions and the areas covered. This should be regarded as understandable given that this regionalization was formulated at the beginning of the 1960s. Another important issue raised is the most recent tourism regionalization of Poland as prepared by Durydiwka.

Keywords: tourism regions; tourism regionalization; criteria for the designation of tourism regions; tourism function indicators

References

 • BAJCAR A., 1969, Regiony turystyczne Polski, „Geografia w Szkole”, 3-4.Google Scholar

 • BAR R., DOLIŃSKI A., 1970, Geografia turystyczna, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.Google Scholar

 • BARTKOWSKI T., 1982, Podstawowe elementy teorii regionalizacji turystycznej, [in:] Regionalizacja turystyczna Polski, „Monografie”, 201, Akademia Wychowania Fizycznego, Poznań.Google Scholar

 • BIDERMAN E., 1981, Struktura i wykorzystanie bazy noclegowej w obiektach turystycznych i wczasowo-wypoczynkowych województwa poznańskiego, „Kronika Wielkopolski”, 1.Google Scholar

 • CHOJNICKI Z., 1996, Region w ujęciu geograficzno-systemowym, [in:] T. Czyż (ed.), Podstawy regionalizacji geograficznej, Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań.Google Scholar

 • DEJA W., 1982, Problemy regionalizacji turystycznej, [in:] Regionalizacja turystyczna Polski, „Monografie”, 201, Akademia Wychowania Fizycznego, Poznań.Google Scholar

 • DEREK M., 2005, Rozwój turystyki na obszarach wiejskich a wpływy budżetowe gmin, [in:] B. Sawicki, J. Bergier (eds.), Uwarunkowania rozwoju turystyki związanej z obszarami wiejskimi, Wyd. PWSZ im. Papieża Jana Pawła II, Biała Podlaska.Google Scholar

 • DEREK M., 2008, Funkcja turystyczna jako czynnik rozwoju lokalnego w Polsce, Uniwersytet Warszawski, Warszawa (Ph.D. thesis).Google Scholar

 • DĘBSKI L., 1979, Regionalizacja turystyczna - uwagi do planu zagospodarowania przestrzennego kraju, Zeszyty Naukowe Instytutu Turystyki, 7, Warszawa.Google Scholar

 • DRZEWIECKI M., 1980, Rola turystyki w rozwoju ekonomicznym wsi pomorskich, Instytut Turystyki, Warszawa.Google Scholar

 • DURYDIWKA M., 2012, Czynniki rozwoju i zróżnicowanie funkcji turystycznej na obszarach wiejskich w Polsce, Warszawa.Google Scholar

 • FARACIK R., 2006, Turystyka w strefie podmiejskiej Krakowa, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.Google Scholar

 • FILIPOWICZ Z., 1970, Problemy ekonomiczne turystyki, Sport i Turystyka, Warszawa.Google Scholar

 • FISCHBACH J., 1986, Wielkość i struktura ruchu turystycznego w Bieszczadzkim Parku Narodowym, [in:] Metody nauczania przedmiotów geograficznych w kierunkach turystycznych wyższych uczelni, Jabłonna.Google Scholar

 • JACKOWSKI A., 1971, Wpływ turystyki na kształtowanie się dochodów ludności powiatu Nowy Targ, „Folia Geographica”, ser. „Geographica- Oeconomica”, 4.Google Scholar

 • JACKOWSKI A., 1981, Typologia funkcjonalna miejscowości turystycznych (na przykładzie województwa nowosądeckiego), Uniwersytet Jagielloński, Kraków.Google Scholar

 • KONDRACKI J., 2000, Geografia regionalna Polski, Państwowe Wyd. Naukowe, Warszawa.Google Scholar

 • KORNAK A., RAPACZ A., 2001, Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław.Google Scholar

 • KRUCZEK Z., SACHA S., 1977, Geografia turystyczna Polski, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków.Google Scholar

 • KRUCZEK Z., 2002, Atrakcje turystyczne. Metody oceny ich odbioru - interpretacja, „Folia Turistica”, 13, pp. 37-61.Google Scholar

 • LEŚKO R., KLEMENTOWSKI K., 1979, Rejonizacja turystyczna (uwzględniająca nowy podział administracyjny), oraz określenie zasobów turystycznych podstawowych jednostek gospodarki przestrzennej w turystyce, „Biuletyn Informacyjny” Instytutu Turystyki, 1.Google Scholar

 • LIJEWSKI T., MIKUŁOWSKI B., WYRZYKOWSKI J., 1998, Geografia turystyki Polski, Polskie Wyd. Ekonomiczne, Warszawa.Google Scholar

 • LIJEWSKI T., MIKUŁOWSKI B., WYRZYKOWSKI J., 2008, Geografia turystyki Polski, Polskie Wyd. Ekonomiczne, Warszawa.Google Scholar

 • LISZEWSKI S., 1987, Geneza i rozwój osadnictwa wypoczynkowego w otoczeniu Łodzi, „Acta Universitatis Lodziensis. Turyzm”, 3, pp. 33-54.Google Scholar

 • LISZEWSKI S., 2002, Przestrzeń turystyczna i osadnictwo turystyczne, [in:] G. Gołembski (ed.), Kompendium wiedzy o turystyce, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa-Poznań.Google Scholar

 • LISZEWSKI S., 2009, Przestrzeń turystyczna Polski. Koncepcja regionalizacji turystycznej, „Folia Turistica”, 21. D’LITTLE A., 1994, Plan rozwoju krajowego produktu turystycznego, Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki, Warszawa.Google Scholar

 • MATCZAK A., 1982, Funkcja wypoczynkowa strefy podmiejskiej Łodzi, ZGMiT Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź (typescript).Google Scholar

 • MATCZAK A., SULIBORSKI A., 1984, Funkcja turystyczna regionu Zbiornika Otmuchowskiego, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica”, 3.Google Scholar

 • MAZURSKI K., 2009, Region turystyczny jako pojęcie, „Folia Turistica”, 21.Google Scholar

 • MILESKA M., 1963, Regiony turystyczne Polski. Stan obecny i potencjalne warunki rozwoju, „Prace Geograficzne”, 43, IG PAN, Państwowe Wyd. Naukowe, Warszawa.Google Scholar

 • ORŁOWICZ M., 1938, Podział Karpat polskich na grupy górskie z punktu widzenia turystycznego, „Komunikaty Studium Turyzmu Uniwersytetu Jagiellońskiego”, 4.Google Scholar

 • Plan przestrzennego zagospodarowania turystycznego Polski do 1990 roku, 1971, Główny Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki i Instytut Turystyki, Warszawa.Google Scholar

 • POTOCKI J., 2009, Funkcje turystyki w kształtowaniu transgranicznego regionu górskiego Sudetów, Wyd. WTN, Wrocław.Google Scholar

 • SWIANIEWICZ P., 1989, Sytuacja finansowa miast i gmin turystycznych, „Biuletyn Informacyjny” Instytutu Turystyki, 2 (88).Google Scholar

 • WARSZYŃSKA J., JACKOWSKI A., 1978, Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa.Google Scholar

 • WARSZYŃSKA J., 1985, Funkcja turystyczna Karpat polskich, „Folia Geographica”, vol. XVIII.Google Scholar

 • WYRZYKOWSKI J., 1975, Walory wypoczynkowe środowiska przyrodniczego Polski w świetle aktualnego stanu badań, „Zeszyty Naukowe Instytutu Turystyki”, 2-3.Google Scholar

 • WYSOCKA I., 1975, Funkcje turystyczne gmin w świetle wielkości i rodzaju bazy noclegowej, „Biuletyn Informacyjny Instytutu Turystyki”.Google Scholar

 • ZIOŁO Z., 1973, Analiza struktury przestrzennej i form koncentracji przemysłu województwa rzeszowskiego w świetle wybranych mierników, „Folia Geographica”, ser. „Geographica-Oeconomica”, 6.Google Scholar

 • ZIOŁO Z., 1985, Zastosowanie miernika syntetycznego w badaniach układów przestrzennych w geografii przemysłu, Seminarium Sekcji Geografii Przemysłu PTG, WSP w Krakowie, Kraków.Google Scholar

About the article

Published Online: 2015-04-18

Published in Print: 2014-12-01


Citation Information: Turyzm, Volume 24, Issue 2, Pages 31–38, ISSN (Online) 0867-5856, DOI: https://doi.org/10.2478/tour-2014-0014.

Export Citation

© 2015. This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License. BY-NC-ND 3.0

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in