Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Vegetable Crops Research Bulletin

2 Issues per year

Open Access
Online
ISSN
1898-7761
See all formats and pricing
More options …

Alternaria Black Spot of Crucifers: Symptoms, Importance of Disease, and Perspectives of Resistance Breeding

Marcin Nowicki / Marzena Nowakowska / Anna Niezgoda / Elżbieta Kozik
Published Online: 2012-08-30 | DOI: https://doi.org/10.2478/v10032-012-0001-6

Alternaria Black Spot of Crucifers: Symptoms, Importance of Disease, and Perspectives of Resistance Breeding

Alternaria black spot of cruciferous vegetables, incited by different species of Alternaria, remains an increasing threat to Brassicaceae crops throughout the world, including Poland. Brassica plants are attacked by conidia of A. brassicae (Berk.) Sacc., A. brassicicola (Schw.) Wiltsh., A. raphani Groves & Skolko, and A. alternata (Fr.) Kreissler. The pathogens have a wide spectrum of hosts, such as head cabbage, Chinese cabbage, cauliflower, broccoli, and other crucifers including cultivated and wild grown plants. Alternaria pathogens usually cause damping-off of seedlings, spotting of leaves of cabbages, blackleg of heads of cabbages, and spotting of cauliflower curds and broccoli florets. In oilseed rape, A. brassicae is the dominant invasive species, while in the cruciferous vegetables, both species, A. brassicae, and A. brassicicola are encountered. Infected seeds with spores on the seed coat or mycelium under the seed coat are the main means of distribution for these pathogens. The fungus can overwinter on susceptible weeds or crop debris and on seed plants, as well as on stecklings.

Methods for disease prevention and control are based on combining agricultural management practices with chemical control. Using disease-free seeds or seeds treated with fungicides can greatly reduce disease incidence. After appearance of the first symptoms of disease, stringent fungicide spray program is an effective way to reduce losses. Many authors seem to agree, that the most economically feasible method of disease control is the development of resistant Brassicaceae crops varieties, as transgenic approach proved unsuccessful. Due to our increasing understanding of pathogen-host plant interactions, identification of resistance sources, and assessment of the resistance trait inheritance mode, breeding programs of Brassica crops for Alternaria resistance can be enhanced. This is of particular importance since recent years experience dynamic development of ecological and integrated plant production with an emphasis on plant biotic stress resistance. Highly resistant genetic resources have not been reported in Brassica cultivated species, although some varieties differ in their resistance/susceptibility level.

Strong cross-incompatibility, polygenic background of the resistance (additive and dominant gene interactions), as well as the differences in ploidy between the Brassica species of interest, render the transfer of Alternaria resistance from the wild species into the cultivated forms difficult. Additionally, it is often connected with employment of in vitro hybridization techniques, including somatic hybridization, embryo and ovary rescue, or protoplast fusion.

Alternarioza Roślin Kapustowatych: Objawy, Szkodliwość i Perspektywy Hodowli Odmian Odpornych

Alternarioza kapustowatych (syn. czerń krzyżowych, czarna plamistość roślin krzyżowych) powoduje duże straty gospodarcze w wielu krajach, w tym również w Polsce. Sprawcami choroby są różne gatunki grzybów z rodzaju Alternaria, najczę-ściej: A. brassicae (Berk.) Sacc., A. brassicicola (Schw.) Wiltsh., A. raphani Groves i Skolko oraz A. alternata (Fr.) Kreissler. Roślinami żywicielskim są kapusty i inne rośliny uprawne oraz dziko rosnące z rodziny krzyżowych. Szkodliwość czerni krzyżowych w uprawie kapusty głowiastej i pekińskiej polega na obniżeniu wysokości i jako-ści plonu. Grzyby z rodzaju Alternaria wywołują również zgorzel siewek, zgorzel podstawy główek kapusty, brązowienie róż kalafiora oraz brokułu. Najczęściej porażane organy wegetatywne roślin kapustowatych są infekowane przez A. brassicicola i A. brassicae, natomiast w uprawie nasiennej roślin oleistych w obrębie rodzaju Brassica dominującym sprawcą alternariozy jest A. brassicae. Pierwotnym źródłem choroby są głównie zakażone nasiona, ale także zimotrwałe rośliny z rodziny krzyżowych, resztki porażonych roślin, a na plantacjach nasiennych również materiał wysadkowy.

Metody zapobiegania i zwalczania alternariozy na plantacjach polegają na łączeniu zabiegów agrotechnicznych z ochroną chemiczną. Podstawową metodą zapobiegania chorobie jest produkcja zdrowych nasion, które otrzymuje się, stosując systematyczne opryskiwanie plantacji nasiennych fungicydami. W pierwszym roku uprawy zwalczanie ogranicza się do przedsiewnego zaprawiania nasion, a w czasie wegetacji, w okresach wzmożonego zagrożenia chorobą, znaczne obniżenie porażenia uzyskuje się dzięki regularnym opryskom środkami grzybobójczymi. Według wielu autorów, najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem byłoby uzyskanie odpornych odmian warzyw kapustowatych. Pozwoliłoby to na zmniejszenie zużycia pestycydów, co ma szczególne znaczenie w uprawach integrowanych i ekologicznych. Pomimo identyfikacji źródeł odporności wśród roślin z rodziny krzyżowych, przeniesienie tej cechy do uprawnych gatunków kapustowatych jak dotąd nie powiodło się.

Silne bariery niezgodności krzyżowej, poligeniczne uwarunkowanie odporności (addytywne i dominujące współdziałanie genów) oraz różnice w ploidalności pomiędzy poszczególnymi gatunkami rodziny krzyżowych sprawiają, że przeniesienie genów odporności z dzikich gatunków do form uprawnych jest bardzo trudne i wymaga wykorzystania technik hybrydyzacji in vitro (w tym: somatyczna hybrydyzacja, "embryo/ovary rescue", fuzja protoplastów). Jednak dzięki coraz lepszemu poznaniu wzajemnych relacji patogenroślina żywicielska, identyfikacji nowych źródeł odporności oraz określeniu mechanizmu dziedziczenia tej cechy, możliwy będzie postęp w hodowli roślin kapustowatych odpornych na alternariozę.

Keywords: Alternaria spp.; cruciferous plants; resistance; testing methods

 • Bart P. H., Thomma J. 2003. Alternaria spp.: from general saprophyte to specific parasite. Molecular Plant Pathology 4(4): 225-236. [DOI: 10.1046/j.1364-3703.2003.00173.x]CrossrefGoogle Scholar

 • Bassey E. O., Gabrielson R. L. 1983. The effects of humidity, seed infection level, temperature and nutrient stress on cabbage seedling disease caused by Alternaria brassicicola. Seed Science and Technology 11: 403-410.Google Scholar

 • Brun H., Plessis J., Renard M. 1987. Resistance of some crucifers to Alternaria brassicae (Berk.) Sacc. Proc. Seventh Int. Rapeseed Congr. Poznan, Poland: 1222-1227.Google Scholar

 • Buchwaldt L., Green H. 1992. Phytotoxicity of destruxin B and its possible role in the pathogenesis of Alternaria brassicae. Plant Pathology 41: 55-63. [DOI: 10.1111/j.1365-3059.1992.tb02316.x]CrossrefGoogle Scholar

 • Chevre A. M., Eber F., Brun H., Plessis J., Primard C., Renard M. 1991. Cytogenetic studies of Brassica napus - Sinapsis alba hybrids from ovary culture and protoplast fusion. Attempts to introduce Alternaria resistance into rapeseed. Proceedings of International Rapeseed Conference 8: 346-351.Google Scholar

 • Chirco E. M., Harman G. E. 1979. The effects of Alternaria brassicicola infection on Brassica seed vigor and viability. Journal of Seed Technology 3: 12-22.Google Scholar

 • Conn K. L., Tewari J. P. 1986. Hypersensitive reaction induced by Alternaria brassicae in Eruca sativa, an oil-yielding crucifer. Canadian Journal of Plant Pathology 8: 348.Google Scholar

 • Conn K. L., Tewari J. P., Dahiya J. S. 1988. Resistance to Alternaria brassicae and phytoalexins-elicitation in rapeseed and other crucifers. Plant Science 56: 21-25. [DOI: 10.1016/0168-9452(88)90180-X]CrossrefGoogle Scholar

 • Degenhardt K. J., Petrie G. A., Morrall R. A. A. 1982. Effects of temperature on spore germination and infection of rapeseed by Alternaria brassicae, A. brassicicola, and A. raphani. Canadian Journal of Plant Pathology 4: 115-118. [DOI: 10.1080/07060668209501311]CrossrefGoogle Scholar

 • Doullah M. A. U., Meah M. B., Okazaki K. 2006. Development of an effective screening method for partial resistance to Alternaria brassicicola (dark leaf spot) in Brassica rapa. European Journal of Plant Pathology 116: 33-43. [DOI: 10.1007/s10658-006-9035-2]CrossrefGoogle Scholar

 • Fahleson J., Rahlen L., Glimelius K. 1988. Analysis of plants regenerated from protoplast fusions between Brassica napus and Eruca sativa. Theoretical and Applied Genetics 76(4): 507-512. [DOI: 10.1007/BF00260900]CrossrefGoogle Scholar

 • Hansen L. H. 1998. Intertribal somatic hybridization between rapid cycling Brassica oleracea (L.) and Camelina sativa (L) Cranz. Euphytica 104: 173-179. [DOI: 10.1023/A:1018604919488]CrossrefGoogle Scholar

 • Hansen L. H., Earle E. D. 1995. Transfer of resistance to Xanthomonas campestris pv. campestris (L.) by protoplast fusion. Theoretical and Applied Genetics 91: 1293-1300. [DOI: 10.1007/BF00220944]CrossrefGoogle Scholar

 • Hansen L. H., Earle E. D. 1997. Somatic hybrids between Brassica oleracea (L.) and Sinapis alba (L.) with resistance to Alternaria brassicae (Berk.) Sacc. Theoretical and Applied Genetics 94: 1078-1085. [DOI: 10.1007/s001220050518]CrossrefGoogle Scholar

 • Ho W. C., Wu T. Y., Su H. J., Ko W. H. 2007. Effect of oriental medicinal plant extracts on spore germination of Alternaria brassicicola and nature of inhibitory substances from speedweed. Plant Disease 91: 1621-1624. [DOI: 10.1094/PDIS-91-12-1621]CrossrefGoogle Scholar

 • Humpherson-Jones F. M. 1989. Survival of Alternaria brassicae and Alternaria brassicicola on crop debris of oilseed rape and cabbage. Annals of Applied Biology 115: 45-50. [DOI: 10.1111/j.1744-7348.1989.tb06810.x]CrossrefGoogle Scholar

 • Humpherson-Jones F. M., Maude R. B. 1982. Studies on the epidemiology of Alternaria brassicicola in Brassica oleracea seed production crops. Annals of Applied Biology 100: 61-71. [DOI: 10.1111/j.1744-7348.1982. tb07192.x]CrossrefGoogle Scholar

 • Humpherson-Jones F. M., Phelps K. 1989. Climatic factors influencing spore production in Alternaria brassicae and Alternaria brassicicola. Annals of Applied Biology 114: 449-458. [DOI: 10.1111/j.1744-7348.1989. tb03360.x]CrossrefGoogle Scholar

 • Jiang J. J., Zhao X. X., Tian W., Li T. B., Wang Y. P. 2009. Intertribal somatic hybrids between Brassica napus and Camelina sativa with high linolenic acid contents. Plant Cell, Tissue and Organ Culture 99: 91-95. [DOI: 10.1007/s11240-009-9579-x]CrossrefGoogle Scholar

 • Kagan I. A., Hammerschmidt R. 2002. Arabidopsis ecotype variability in camalexin production and reaction to infection by Alternaria brassicicola. Journal of Chemical Ecology 28: 2121-2140.CrossrefGoogle Scholar

 • Kirk P. M., Cannon P. F., Minter D. W., Stalpers J. A. 2008. Dictionary of the Fungi. 10th ed. Wallingford: CABI. p. 22. ISBN 0-85199-826-7.Google Scholar

 • Kolte S. J. 1985. Diseases of annual edible oilseed crops. Vol. II, Rapeseed-mustard and sesame diseases. CRC Press Inc. Boca Raton, Florida, pp. 135.Google Scholar

 • Krishnia S. K., Saharan G. S., Singh D. 2000. Genetic variation for multiple disease resistance in the families of interspecific cross of Brassica juncea x B. carinata. Cruciferae Newsletter 22: 51-53.Google Scholar

 • Maude R. B., Humpherson-Jones F. M. 1980. Studies on the seed-borne phases of dark leaf spot (Alternaria brassicicola) and gray leaf spot (Alternaria brassicae) of brassicas. Annals of Applied Biology 95: 311-319. [DOI: 10.1111/j.1744-7348.1980.tb04752.x]CrossrefGoogle Scholar

 • Maude R. B., Humpherson-Jones F. M., Shuring C. G. 1984. Treatments to control Phoma and Alternaria infections of brassica seeds. Plant Pathology 33: 525-535. [DOI: 10.1111/j.1365-3059.1984.tb02877.x]CrossrefGoogle Scholar

 • Meena P. D., Awasthi R. P., Chattopadhyay C., Kolte S. J., Kumar A. 2010. Alternaria blight: a chronic disease in rapeseed-mustard. Journal of Oilseed Brassica 1(1): 1-11.Google Scholar

 • Narasimhulu S. B., Kirti P. B., Bhat S. R., Prakash S., Chopra V. L. 1994. Intergeneric protoplast fusion between Brassica carinata and Camelina sativa. Plant Cell Reports 13: 657-660. [DOI: 10.1007/BF00232940]PubMedCrossrefGoogle Scholar

 • Nishimura S., Kohmoto K. 1983. Host-specific toxins and chemical structures from Alternaria species. Annual Review of Phytopathology 21: 87-116. [DOI: 10.1146/annurev.py. 21.090183.000511]CrossrefGoogle Scholar

 • Nowakowska M., Niezgoda A., Kozik E. U. 2011. [Alternaria disease of cabbage plants. Part I: Pathogen characteristic, symptoms and importance.] Nowości Warzywnicze/Veget. Crops News 52: 33-40 [in Polish with English summary].Google Scholar

 • Otani H., Kohnobe A., Kodama M., Kohmoto K. 1998. Production of a host-specific toxin by germinating spores of Alternaria brassicicola. Physiological and Molecular Plant Pathology 52: 285-295. [DOI: 10.1006/pmpp.1998.0147]CrossrefGoogle Scholar

 • Otani H., Kohnobe A., Narita M., Shiomi H., Kodama M., Kohmoto K. 2001. A new type of host-selective toxin, a protein from Alternaria brassicicola. In: N. T. Keen, S. Mayama, J. E. Leach and S. Tsuyumu (Eds.). Delivery and perception of pathogen signals in plants. APS Press, St. Paul, MN, pp. 68-76.Google Scholar

 • Pace M. A., Campbell R. 1974. The effect of saprophytes on infection of leaves of Brassica spp. by Alternaria brassicicola. Transaction of the British Mycological Society 63: 193-196. [DOI: 10.1006/pmpp.1998.0147]CrossrefGoogle Scholar

 • Parada R. Y., Sakuna E., Mori N., Oka K., Egusa M., Kodoma M., Otani H. 2008. Alternaria brassicae produces a host-specific protein toxin from germinating spores on host leaves. Phytopathology 98: 458-463. [DOI: 10.1094/PHYTO-98-4-0458]CrossrefPubMedGoogle Scholar

 • Primard C., Vedel F., Mathieu C., Pelletier G., Chevre A. M. 1988. Interspecific somatic hybridization between Brassica napus and Brassica hirta (Sinapis alba L.) Theoretical and Applied Genetics 75: 546-552. [DOI: 10.1007/BF00289119]CrossrefGoogle Scholar

 • Ripley V., Thorpe M., Iler S., Mizier K., Beversdorf W. D. 1992. Isozyme analysis as a tool for introgression of Sinapis alba germ plasm into Brassica napus. Theoretical and Applied Genetics 84: 403-410. [DOI: 10.1007/BF00229500]CrossrefGoogle Scholar

 • Ryschka U., Schumann G., Klocke E., Scholze P., Neumann M. 1996. Somatic hybridization in Brassicaceae. Acta Hortic 407: 201-208. http://www.actahort.org/books/407/407_24.htm http://www.actahort.org/books/407/407_24.htm

 • Sharma T. R., Singh B. M. 1992. Transfer of resistance to Alternaria brassicae in Brassica juncea through interspecific hybridization among Brassica. Journal of Genetics and Breeding 46: 373-378.Google Scholar

 • Sharma G., Kumar V. D., Haque A., Bhat S. R., Prakash S., Chopra V. L. 2002. Brassica coenospecies: a rich reservoir for genetic resistance to leaf spot caused by Alternaria brassicae. Euphytica, 125, 411-417. [DOI: 10.1023/A:1016050631673]CrossrefGoogle Scholar

 • Sigareva M. A., Earle E. D. 1997. Direct transfer of a cold-tolerant Ogura male sterile cytoplasm into cabbage (Brassica oleracea ssp. capitata) via protoplast fusion. Theoretical and Applied Genetics 94: 213-220. [DOI: 10.1007/s001220050402]CrossrefGoogle Scholar

 • Sikdar S. R., Chatterjee G., Das S., Sen S. K. 1990. "Erussuca" the inergeneric fertile somatic hybrid developed through protoplast fusion between Eruca sativa Lam. and Brassica jencea (L.) Czern. Theoretical and Applied Genetics 79: 561-567. [DOI: 10.1007/BF00226168]CrossrefGoogle Scholar

 • Singh B. P., Singh S. P., Mohammad A., Sinha P. P. 1992. Effect of nitrogen, phosphorus and potash on the development of Alternatria leaf spot of cabbage. Indian Phytopathology 45(2): 245.Google Scholar

 • Sodelade M., Pedras C., Khallaf I. 2012. Molecular interactions of the phytotoxins destruxin B and sirodesmin PL with crucifers and cereals. Metabolism and elicitation of plant defenses. Phytochemistry 77: 129-139. [DOI: 10.1016/j.phytochem.2012.02.010]CrossrefGoogle Scholar

 • Survilienė E., Valiuškaitė A., Duchovskienė L., Kavaliauskaitė D. 2010. Influence of fungicide treatment on grey mould of cabbage. Vegetable Crops Research Bulletin 73: 133-142. [DOI: 10.2478/v10032-010-0025-8]CrossrefGoogle Scholar

 • Tewari J. P. 1991a. Structural and biochemical bases of the black spot diseases of crucifers. Adv. Struc. Biol. 1: 25-34.Google Scholar

 • Tewari J. P. 1991b. Resistance to Alternaria brassicae in crucifers. Bulletin SROP 14 (6): 154-161.Google Scholar

 • Tewari J. P., Conn K. L. 1993. Reactions of some wild crucifers to Alternaria brassicae. Bulletin-OILS-SROP 16: 53-58.Google Scholar

 • Tierens K. F. M. J., Thomma B. P. H. J., Bari R. P., Garmier M., Eggermont K., Brouwer M., et al. 2002. Esa1, an Arabidopsis mutant with enhanced susceptibility to a range of necrotrophic fungal pathogens, shows a distorted induction of defense responses by reactive oxygen generating compounds. Plant Journal 29: 131-140. [DOI: 10.1046/j.1365-313x.2002.01199.x]CrossrefGoogle Scholar

 • Tylkowska K., Grabarkiewicz-Szczęsna J., Iwanowska H. 2003. Production of toxins by Alternaria alternata and A. radicina and their effects on germination of carrot seeds. Seed Science and Technology 31 (2): 309-316.Google Scholar

 • Tylkowska K., Korbas M., Kurzawińska H., Rataj-Guranowska M. 2004. Objawy chorób powodowanych przez grzyby rodzaju Alternaria. s. 3-11. W: "Kompendium symptomów chorób roślin oraz morfologii ich sprawców" (M. Rataj-Guranowska, red.). Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań [in Polish].Google Scholar

 • Warwick S. I. 2011. Brassicaceae in agriculture. In: Schmidt R., Bancroft I. (Eds.), Genetics and genomics of the Brassicaceae. Plant genetics and genomics: Crop models 9. Springer Science+Business Media, LLC. pp: 33-65. [DOI: 10.1007/978-1-4419-7118-0_2]CrossrefGoogle Scholar

 • Wight W.D, Kim K.-H., Lawrence C. B., Walton J. D. 2009. Biosynthesis and role in virulence of the histone deacetylase inhibitor depudecin from Alternaria brassicicola. MPMI 22(10): 1258-1267. [DOI: 10.1094/MPMI-22-10-1258]CrossrefGoogle Scholar

 • Zhang F. L., Xu J. B., Yan H., Li M. Y. 1997. A study on inheritance of resistance to black leaf spot in seedlings of Chinese cabbage. Acta Agriculture Borealis Sinica 12: 115-119.Google Scholar

 • Zhou N., Tootle T. L., Glazebrook J. 1999. Arabidopsis PAD3, a gene required for camalexin biosynthesis, encodes a putative cytochrome P450 monooxygenase. Plant Cell 11: 2419-2428. [DOI: 10.2307/3870965] (print) [DOI: 10.1105/tpc.11.12.2419] (online)CrossrefGoogle Scholar

About the article


Published Online: 2012-08-30

Published in Print: 2012-01-01


Citation Information: Vegetable Crops Research Bulletin, Volume 76, Issue , Pages 5–19, ISSN (Online) 1898-7761, ISSN (Print) 1506-9427, DOI: https://doi.org/10.2478/v10032-012-0001-6.

Export Citation

This content is open access.

Citing Articles

Here you can find all Crossref-listed publications in which this article is cited. If you would like to receive automatic email messages as soon as this article is cited in other publications, simply activate the “Citation Alert” on the top of this page.

[1]
Rajesh Kumar Pathak, Mamta Baunthiyal, Neetesh Pandey, Dinesh Pandey, and Anil Kumar
Scientific Reports, 2017, Volume 7, Number 1
[2]
Deepa Khare, Hyunju Choi, Sung Un Huh, Barbara Bassin, Jeongsik Kim, Enrico Martinoia, Kee Hoon Sohn, Kyung-Hee Paek, and Youngsook Lee
Proceedings of the National Academy of Sciences, 2017, Volume 114, Number 28, Page E5712
[3]
Naglaa Hassan, Satoko Nakasuji, Mohsen Mohamed Elsharkawy, Hushna Ara Naznin, Masaharu Kubota, Hammad Ketta, and Masafumi Shimizu
Microbes and environments, 2017, Volume 32, Number 2, Page 133
[4]
Mary Augustina Egbuta, Mulunda Mwanza, and Olubukola Oluranti Babalola
Advances in Microbiology, 2016, Volume 06, Number 14, Page 1140
[6]
Rouhullah Dehghani, Alireza Sharif, Mohammad Ali Assadi, Hamed Haddad Kashani, and Mohammad Reza Sharif
Comparative Clinical Pathology, 2016, Volume 25, Number 6, Page 1207
[7]
Jinhua Wang, Weijia Ding, Ruimin Wang, Yipeng Du, Huanliang Liu, Xuehua Kong, and Chunyuan Li
Marine Drugs, 2015, Volume 13, Number 7, Page 4492
[8]
Johann Vollmann and Christina Eynck
Biotechnology Journal, 2015, Volume 10, Number 4, Page 525

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in