Czech Sign Language in contemporary Czech society

Eva Filippová 1  and Andrea Hudáková 1
 • 1 Charles University, Prague, Czech Republic
Eva Filippová and Andrea Hudáková

Abstract

Czech Sign Language (CzSL) is a vital means of communication used in the Czech Deaf community; it constitutes an essential communication tool for a minority population in the Czech sociolinguistic space. The aim of the article is to provide an overview of the usage of CzSL in contemporary Czech society, to sketch a brief history of its formative stages and to list the challenges the Czech Deaf face nowadays. An emphasis is placed on the question of bilingualism of the CzSL users. Our special focus is on the questions of language socialization and social-cognitive development, as the early years set the stage for a Deaf child’s and the Deaf community’s subsequent advancement. Real world implications for the healthy and uncompromised development resonate throughout the discussion of the Czech education system and the place of the Deaf in it. CzSL represents an irrefutable part of the identity of the Czech Deaf population and, as such, merits a critical consideration in the context of the minority languages in the present day Czech society.

 • Astington, Janet Wilde. 2003. Sometimes necessary, never sufficient: False-belief understanding and social competence. In Betty Repacholi & Virginia Slaughter (eds.), Individual differences in theory of mind: Implications for typical and atypical development, 13–38. Hove, UK: Psychology Press.

 • Astington, Janet Wilde & Eva Filippova. 2005. Language as the route into other minds. In Bertram F. Malle & Sara D. Hodges (eds.), Other minds: How humans bridge the divide between self and others, 209–222. New York: Guilford Press.

 • Battison, Robbin. 2000. Linguistics of American Sign Language: An introduction. Washington, DC: Clere Books: Gallaudet University Press.

 • Centrum kochleárních implantací u dětí. Výsledky – aktuální stav. 2014 [Centre for cochlear implants in children. Outcomes and the current status]. http://www.ckid.cz/aktual.asp (accessed 31 July 2014).

 • Český statistický úřad. 2014a. Sčítání lidí, domů a bytů 2011. Tab. 614b Obyvatelstvo podle věku, mateřského jazyka a pohlaví. [Census 2011, Table 614b Population according to age, maternal language and sex]. http://vdb.czso.cz/sldbvo/#!stranka=podle-tematu&tu=30710&th=&vseuzemi=null&v=&vo=H4sIAAAAAAAAAFvzloG1uIhBMCuxLFGvtCQzR88jsTjDN7GAlf3WwcNiCReZGZjcGLhy8hNT3BKTS_KLPBk4SzKKUosz8nNSKgrsHRhAgKecA0gKADF3CQNnaLBrUIBjkKNvcSFDHQMDhhqGCqCiYA__cLCiEgZGvxIGdg9_Fz__EMeCEgY2b38XZ89gIIvLxTHEP8wx2NEFJM4ZHOIY5u_t7-MJ1OIP5IdEBkT5OwU5RgH5IUB9fo4ePq4uEPNYw1yDolzhPstJzEvX88wrSU1PLRJ6tGDJ98Z2CyYGRk8G1rLEnNLUiiIGAYQ6v9LcpNSitjVTZbmnPOhmArq34D8QlDDwAG10C_KFWcoe4ugU6uPtWMLA4eni6hcSEAZ0FYe_k3OQmaGJUwUA4lOtR1sBAAA.&void (accessed 1 August 2014).

 • Český statistický úřad. 2014b. Výběrové šetření zdravotně postižených osob 2013. [Sample survey of physically handicapped individuals 2013]. http://www.czso.cz/csu/2014edicniplan.nsf/publ/260006-14-n_2014 (accessed 1 August 2014).

 • Chmelíř, Václav. 2010. O výuce neslyšících. Metodický portál: Články [On the education of the deaf. Methodological portal: Articles]. http://clanky.rvp.cz/clanek/c/S/9357/o-vyuce-neslysicich.html/ (accessed 7 April 2014).

 • Cochlear. Cochlear implants and cochlear implant technology. Undated. http://www.cochlear.com/wps/wcm/connect/au/home/understand/hearing-and-hl/hl-treatments/cochlear-implant (accessed 31 July 2014).

 • Conrad, Richard. 1979. The deaf schoolchild. London: Harper Row.

 • Courtin, Cyril & Anne-Marie Melot. 1998. Development of theories of mind in deaf children. In Marc Marschark & M. Diane Clark (eds.), Psychological perspectives on deafness. Volume 2, 79–102. Mahwah, NJ: Erlbaum.

 • Deuchar, Margaret. 1984. British sign language. London: Routledge.

 • Dunn, Judy & Marcia Brophy. 2005. Communication, relationships and individual differences in children’s understanding of mind. In Janet Wilde Astington & Jodie A. Baird (eds.), Why language matters for theory of mind, 50–69. New York, NY: Oxford University Press.

  • Crossref
  • Export Citation
 • Dunn, Judy, Alexandra L. Cutting & Helen Demetriou. 2000. Moral sensibility, understanding others and children’s friendship interactions. British Journal of Developmental Psychology 18(2). 159–177.

  • Crossref
  • Export Citation
 • Fakultní nemocnice Brno. První kochleární implantace dítěte na Moravě. 2013. [The University Hospital in Brno. The first cochlear implant in child in Moravia]. http://www.fnbrno.cz/prvni-kochlearni-implantace-ditete-na-morave/t4639 (accessed 31 July 2014).

 • Filippova, Eva & Janet Wilde Astington. 2008. Further development in social reasoning revealed in discourse irony understanding. Child Development 79(1). 126–138.

  • Crossref
  • PubMed
  • Export Citation
 • Filippova, Eva & Janet Wilde Astington. 2010. Children’s understanding of social-cognitive and social communicative aspects of discourse irony. Child Development 81(3). 913–928.

  • Crossref
  • PubMed
  • Export Citation
 • Harris, Paul L. 2005. Conversation, pretense and theory of mind. In Janet Wilde Astington & Jodie A. Baird (eds.), Why language matters for theory of mind, 70–83. New York, NY: Oxford University Press.

  • Crossref
  • Export Citation
 • Harris, Paul L. 2006. Social cognition. In William Damon & Richar M. Lerner (eds.), Handbook of child psychology. Volume 2. Cognition, perception, and language, 811– 858. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.

 • Holmanová, Jitka. 2002. Raná péče o dítě se sluchovým postižením [Early care of a child with hearing impairment]. Prague: Septima.

 • Hrubý, Jaroslav. 1999. Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu 1. díl [A large illustrated guide for the deaf and hearing-impaired through their own destiny. Volume 1]. Prague: Septima, FRPSP.

 • Hrubý, Jaroslav. 2009. Tak kolik těch sluchově postižených u nás vlastně je? [So how many hearing impaired are actually here?] Speciální pedagogika [Special Education] 19(4). 269–290.

 • Hudáková, Andrea. 1998. Jazyk je nástrojem k pochopení světa. [Language as a tool for one’s understanding of the world]. Gong 27(3). 56–57.

 • Hudáková, Andrea. 2004. Žáci s vadami sluchu u státních maturit? Aneb Nakročení k racionální diskusi o vzdělávání žáků s vadami sluchu v České republice. [Hearing-impaired students at the GCSE examination? Or, a step towards a rational discussion about the education of the hearing-impaired in the Czech Republic.] Speciální pedagogika [Special Education] 14(3). 177–198.

 • Hudáková, Andrea. 2009. Čestina ve vzdělávání dětí s vadou sluchu [Czech language in the education of children with hearing impairment]. Prague: Charles University dissertation.

 • Hudáková, Andrea. 2012. Neslyšící pedagogové: Česká republika, leden 2012 [Deaf educators: Czech Republic, January 2012]. In Michal Gabarík, Michal Melikant & Tomáš Slovák (eds.). Špeciálna pedagogika na Slovensku v kontexte rokov 1967–2012. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava 3.–4. 10. 2012. [Special education in Slovakia between 1967–2012. Proceedings from an international scientific conference, Bratislava, October 3–4, 2012], 411–420. Bratislava: Komenský University.

 • Hudáková, Andrea. 2014. Kolik je u nás neslyšících, nedoslýchavých a ohluchlých dětí a žáků? [How many deaf, hearing-impaired and deafened children and students are there?] Gong 43(7–9). 17.

 • Hudáková, Andrea & Radka Myslivečková. 2005. Dva jazyky – dvě kultury [Two languages, two cultures]. In Andrea Hudáková (ed.), Ve světě sluchového postižení [In the world of the hearing-impaired], 22–25. Prague: FRPSP-Tamtam.

 • Janotová, Naděžda. 1990. Výuka výslovnosti u sluchově postižených [Teaching of pronunciation in the hearing-impaired]. In Naděžda Janotová & Karla Řeháková (eds.), Surdopedie. Komunikace sluchově postižených [Surdopedy: Communication of the hearing-impaired], 3–71. Prague: SPN.

 • Janotová, Naděžda. 1996. Reedukace sluchu sluchově postižených dětí v předškolním věku. [Reeducation of hearing in hearing-impaired children of preschool age]. Prague: Septima.

 • Janotová, Naděžda. 1999. Odezírání u sluchově postižených. [Lip-reading in hearing impaired]. Prague: Septima.

 • Klima, Edward S. & Ursula Bellugi. 1979. The signs of language. Cambridge, MA: Harvard University Press.

 • Komínek, Pavel. 2009. Screening sluchu – současné možnosti vyšetřování. [Screening of hearing–the contemporary options for assessment.]. Medical Tribune 12 http://www.tribune.cz/clanek/13748-screening-sluchu-amp-soucasne-moznosti-vysetrovani (accessed 1 August 2014).

 • Krahulcová, Beáta. 2002. Komunikace sluchově postižených. [Communication of the hearing impaired], 2nd edn. Prague: Karolinum.

 • Křupalová, Miroslava. 2000. Systém výuky čtení ve speciálních školách pro sluchově postižené v Ivančicích. [The education of reading in special schools for hearing impaired in Ivančice].Speciální pedagogika [Special Education] 10(1). 20–24.

 • Křupalová, Miroslava. 2001. Je znakový jazyk pro neslyšící nenahraditelný? [Is the sign language irreplaceable?] Děti a my [Children and Us] 319(1). 39.

 • Kyle, Jim G. & Bencie Woll. 1985. Sign Language: The Study of Deaf People and Their Language. Cambridge: Cambridge University Press.

 • Lane, Harlan. 1999. The mask of benevolence: Disabling the deaf community. 2nd edn. San Diego, CA: DownSignPress.

 • Macurová, Alena. 1994. Bilingvální vzdělávání neslyšících: pro a proti. [Bilingual education of the Deaf: pros and cons.] Speciální pedagogika [Special Education] 4(5). 12–19.

 • Macurová, Alena. 1998. Naše řeč [Our speech] 81. 179–188.

 • Macurová, Alena. 2002. Jazyk znakový. [Sign language]. In P. Karlík, M. Nekula, and J. Pleskalová. (2002). Encyklopedický slovník čestiny. 1. vydání [The encyclopedic dictionary of the Czech language, 1st edition], 194–195. Prague: Nakladatelství Lidové noviny.

 • Makovská, Lenka. 2013. Rozumí neslyšící žáci učebním textům? [Do the hearing-impaired students understand the school texts?] https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/56520/ (accessed 1 August 2014). Prague: Charles University dissertation.

 • Medispot. 2013. Centrum kochleárních implantací má za sebou úspěšných 20 let. [Centre for cochlear implantations is 20 successful-years-old]. http://www.medispot.cz/stitky/centrum-kochlearnich-implantaci-pomaha-detem-v-cesku-uz-20-let.html (accessed 1 August 2014).

 • Meristo, Marek, Kerstin W. Falkman, Erland Hjelmquist, Mariantonia Tedoldi, Luca Surian & Michael Siegal. 2007. Language access and theory of mind reasoning: Evidence from deaf children in bilingual and oral environments. Developmental Psychology 43(5). 1156–1169.

  • Crossref
  • Export Citation
 • Moeller, Mary, Pat & Brenda Schick. 2006. Relations between maternal input and theory of mind understanding in deaf children. Child Development 77(3). 751–766.

  • Crossref
  • PubMed
  • Export Citation
 • Mrzílková, Markéta. 1996. Neslyšící členové kultury a společenství neslyšících [Deaf members of the culture and the deaf community]. Speciální pedagogika [Special Education] 1. 21–24.

 • Nová maturita. Undated. Nová maturita Uzpůsobení podmínek. [A new graduation: Modification of conditions]. http://www.novamaturita.cz/uzpusobeni-podminek-1404034012.html (accessed 31 July 2014).

 • Padden, Carol A. & Tom L. Humphries. 1988. Deaf in America: Voices from a culture. Harvard: Harvard University Press.

 • Peterson, Candida C. 2002. Drawing insights from pictures: The development of concepts of false drawing and false belief in children with deafness, normal hearing and autism. Child Development 73(5). 1442–1459.

  • Crossref
  • Export Citation
 • Peterson, Candida C. 2009. Development of social-cognitive and communication skills in children born deaf. Scandinavian Journal of Psychology 50(5). 475–483.

  • Crossref
  • PubMed
  • Export Citation
 • Peterson, Candida C. & Michael Siegal. 1995. Deafness, conversation and theory of mind. Journal of Child Psychology and Psychiatry 36. 459–474.

  • Crossref
  • Export Citation
 • Peterson, Candida C. & Michael Siegal. 1999. Representing inner worlds: Theory of mind in autistic, deaf, and normal hearing children. Psychological Science 10(2). 126–129.

  • Crossref
  • Export Citation
 • Peterson, Candida C. & Michael Siegal. 2002. Mindreading and moral awareness in popular and rejected preschoolers. British Journal of Developmental Psychology 20(2). 205–224.

  • Crossref
  • Export Citation
 • Peterson, Candida C., Henry M. Wellman & David Liu. 2005. Steps in theory-of-mind development for children with deafness or autism. Child Development 76(2). 502–517.

  • Crossref
  • PubMed
  • Export Citation
 • Poláková, Marie. 2001. Čtení s porozuměním a čeští neslyšící. [Reading with comprehension and the Czech Deaf]. Speciální pedagogika [Special Education] 11(4). 207–219.

 • Poul, Jan. 1987. Výchova a vzdělávání na školách pro neslyšících. [Care and education in schools for hearing-impaired]. In Sovák, Miloš (ed.), Logopedie: Metodika a didaktika [Speech pathology: methodology and didactics], 94–141. Prague: SPN.

 • Poul, Jan. 1996. Nástin vývoje vyučování neslyšících. [An outline of the development of the hard-of-hearing education]. Brno: Masaryk University.

 • Pulda, Miloš. 1992a. Surdopedie se zaměřením na raný a předškolní věk [Surdopedy focused on early preschool years]. Brno: Masaryk University

 • Pulda, Miloš. 1992b. Surdopedie [Surdopedy]. Olomouc: University Press.

 • Pulda, Miloš. 1999. Sluchová výchova u sluchově postižených dětí [Hearing education in hearing-impaired children]. Brno: Pedagogical Faculty, Masaryk University.

 • Ruffman, Ted, Lance Slade & Elena Crowe. 2002. The relation between children’s and mothers’ mental state language and theory-of-mind understanding. Child Development 73(3). 734–751.

  • Crossref
  • PubMed
  • Export Citation
 • Schick, Brenda, Peter De Villiers, Jill De Villiers & Robert Hoffmeister. 2007. Language and theory of mind: A study of deaf children. Child Development 78(2). 376–396.

  • Crossref
  • PubMed
  • Export Citation
 • Slaughter, Virginia, Michelle J Dennis & Michelle Pritchard. 2002. Theory of mind and peer acceptance in preschool children. British Journal of Developmental Psychology 20(4). 545– 564.

  • Crossref
  • Export Citation
 • Sovák, Miloš. 1987. Logopedie: Metodika a didaktika [Speech therapy: Methodology and didactics]. Prague: SPN.

 • Stokoe, William C. 1960. Sign language structure: An outline of visual communication system of the American deaf. Buffalo, NY: University of Buffalo Press.

 • Stříteská, Maja. 2010. Kochleární implantát. [Cochlear implant]. LékařiOnline.CZ http://www.lekari-online.cz/orl-otorinolaryngologie/novinky/kochlearni-implantat (accessed 31 July 2014).

 • Sturley, Nick. 2014. Milan 1880. Milan 1880 history. http://www.milan1880.com/milan1880history/thecongress.html (accessed 1 August 2014).

 • University of Washington. How are the terms deaf, deafened, hard of hearing, and hearing impaired typically used? http://www.washington.edu/doit/Faculty/articles?86 (accessed 31 July 2014).

 • Vaccari, Cristina & Marc Marschark. 1997. Communication between parents and deaf children. Journal of Child Psychology and Psychiatry 38(7). 793–801.

  • Crossref
  • Export Citation
 • Věstník Ministerstva zdravotnictví České republiky. Metodický pokyn k provádění screening sluchu u novorozenců. 2012. [Newsletter of the Ministry of Health of the Czech Republic. Methodological guidelines for the implementation of the hearing screening in newborns]. http://www.audionika.cz/public/files/Metodicky_pokyn_MZCR_ke_screeningu_OAE_31-08-2012.pdf (accessed 31 July 2014).

 • WHO. Deafness and hearing loss. 2014. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs300/en/ (accessed 31 July 2014).

 • WHO. Grades of hearing impairment. 2014. http://www.who.int/pbd/deafness/hearing_impairment_grades/en/ (accessed 31 July 2014).

Purchase article
Get instant unlimited access to the article.
$42.00
Log in
Already have access? Please log in.


or
Log in with your institution

Journal + Issues

IJSL is dedicated to the development of the sociology of language as a truly international and interdisciplinary field in which various approaches - theoretical and empirical - supplement and complement each other, contributing thereby to the growth of language-related knowledge, applications, values and sensitivities. The journal features topically-focused issues with individual contributions on small languages and small language communities.

Search